Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thi Chính Quy; Thông báo
Kết quả kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh đầu ra học kỳ 2 năm học 2023 – 2024

Phòng Khảo thí thông báo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh đầu ra (B1 - B2 - C1 - TKT - BEC) học kỳ 2 năm học 2023 - 2024.

1. Kết quả thi trình độ tiếng Anh đầu ra B1 

Bảng điểm tổng hợp: (Xem bảng điểm tổng hợp)

Bảng điểm chi tiết : (Xem bảng điểm chi tiết)

Nhận đơn xem lại kết quả chấm thi (nếu có) đến hết ngày 22/04/2024.


2. Kết quả thi trình độ tiếng Anh đầu ra B2 
Bảng điểm tổng hợp: (Xem bảng điểm tổng hợp)

Bảng điểm chi tiết : 
(Xem bảng điểm chi tiết)

Nhận đơn xem lại kết quả chấm thi (nếu có) đến hết ngày 22/04/2024.

3. Kết quả thi trình độ tiếng Anh đầu ra C1 

Bảng điểm tổng hợp:
 
(Xem bảng điểm tổng hợp)


Bảng điểm chi tiết : 
(Xem bảng điểm chi tiết)

4. Kết quả thi trình độ tiếng Anh đầu ra TKT 

Bảng điểm tổng hợp:
 
(Xem bảng điểm tổng hợp)

Bảng điểm chi tiết : 
(Xem bảng điểm chi tiết)

5. Kết quả thi trình độ tiếng Anh đầu ra BEC 

Bảng điểm tổng hợp: (Xem bảng điểm tổng hợp)

Bảng điểm chi tiết : 
(Xem bảng điểm chi tiết)