Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thi Chính Quy; Thông báo
Chuyển hình thức thi các môn thi trắc nghiệm từ thi trên phòng máy tính sang thi trên hệ thống LMS
Phòng Khảo thí thông báo lịch thi các môn của học kỳ 2 năm học 2020 - 2021 hình thức thi trắc nghiệm trên máy tính được chuyển sang hình thức thi trên hệ thống LMS. Ngày thi, Ca thi và nhóm thi được sắp xếp như sau:

Sinh viên lưu ý:

1. Xem và ghi nhớ ngày, ca thi, tránh nhầm lẫn.
2. Truy cập hệ thống LMS để xem hướng dẫn thi.

LỊCH CHUYỂN CÁC MÔN THI TẠI PHÒNG MÁY SANG THI TRÊN HỆ THỐNG LMS
HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2020 - 2021
  
Mã MH Tên môn học Nhóm Ngày thi Ca Địa điểm
POLI1206 Chủ nghĩa xã hội khoa học A9D2 03/08/2021 2 LMS
POLI1206 Chủ nghĩa xã hội khoa học K9D2 03/08/2021 2 LMS
POLI1206 Chủ nghĩa xã hội khoa học KI92 03/08/2021 2 LMS
POLI1206 Chủ nghĩa xã hội khoa học KT92 03/08/2021 2 LMS
POLI1206 Chủ nghĩa xã hội khoa học A9D1 03/08/2021 4 LMS
POLI1206 Chủ nghĩa xã hội khoa học A9D5 03/08/2021 4 LMS
POLI1206 Chủ nghĩa xã hội khoa học K9D1 03/08/2021 4 LMS
POLI1206 Chủ nghĩa xã hội khoa học KK91 03/08/2021 4 LMS
POLI1206 Chủ nghĩa xã hội khoa học KT91 03/08/2021 4 LMS
POLI1206 Chủ nghĩa xã hội khoa học L9D2 04/08/2021 2 LMS
POLI1206 Chủ nghĩa xã hội khoa học Q9D3 04/08/2021 2 LMS
POLI1206 Chủ nghĩa xã hội khoa học Q9D4 04/08/2021 2 LMS
POLI1206 Chủ nghĩa xã hội khoa học QX91 04/08/2021 2 LMS
POLI1206 Chủ nghĩa xã hội khoa học L9D1 04/08/2021 4 LMS
POLI1206 Chủ nghĩa xã hội khoa học Q9D1 04/08/2021 4 LMS
POLI1206 Chủ nghĩa xã hội khoa học Q9D2 04/08/2021 4 LMS
BADM1370 Hành Vi Tổ Chức N91A 05/08/2021 2 LMS
BADM3330 Đầu tư quốc tế (QT) Q7D1 05/08/2021 2 LMS
POLI1206 Chủ nghĩa xã hội khoa học TN92 05/08/2021 2 LMS
BADM3315 Hành Vi Tổ Chức XH81 05/08/2021 4 LMS
BADM3330 Đầu tư quốc tế (QT) Q7D3 05/08/2021 4 LMS
BADM3330 Đầu tư quốc tế (QT) Q7D5 05/08/2021 4 LMS
BADM1385 Kinh doanh quốc tế KQ92 06/08/2021 2 LMS
POLI1205 Kinh tế chính trị Mác - Lênin IT92 06/08/2021 2 LMS
POLI1205 Kinh tế chính trị Mác - Lênin MK92 06/08/2021 2 LMS
POLI1205 Kinh tế chính trị Mác - Lênin QT92 06/08/2021 2 LMS
POLI1205 Kinh tế chính trị Mác - Lênin QT93 06/08/2021 2 LMS
BADM1385 Kinh doanh quốc tế KQ91 06/08/2021 4 LMS
POLI1205 Kinh tế chính trị Mác - Lênin CS92 06/08/2021 4 LMS
POLI1205 Kinh tế chính trị Mác - Lênin IT91 06/08/2021 4 LMS
POLI1205 Kinh tế chính trị Mác - Lênin IT93 06/08/2021 4 LMS
POLI1205 Kinh tế chính trị Mác - Lênin QT91 06/08/2021 4 LMS
POLI1206 Chủ nghĩa xã hội khoa học LK91 06/08/2021 5 LMS
POLI1206 Chủ nghĩa xã hội khoa học LK92 06/08/2021 5 LMS
BADM1372 Marketing căn bản KQ92 09/08/2021 2 LMS
BADM1372 Marketing căn bản MK02 09/08/2021 2 LMS
BADM1372 Marketing căn bản KQ91 09/08/2021 4 LMS
BADM1372 Marketing căn bản MK01 09/08/2021 4 LMS
BADM2301 Marketing căn bản K7D1 09/08/2021 4 LMS
BADM2301 Marketing căn bản K7D2 09/08/2021 4 LMS
BADM2301 Marketing căn bản K7D3 09/08/2021 4 LMS
BADM2301 Marketing căn bản K7D4 09/08/2021 4 LMS
BADM1372 Marketing căn bản NL01 10/08/2021 2 LMS
BADM1372 Marketing căn bản QT92 10/08/2021 2 LMS
BADM1372 Marketing căn bản QT93 10/08/2021 2 LMS
BADM5335 Marketing căn bản Q0D2 10/08/2021 2 LMS
BADM5335 Marketing căn bản Q0D4 10/08/2021 2 LMS
BADM5335 Marketing căn bản Q0D6 10/08/2021 2 LMS
BADM1368 Giao tiếp trong kinh doanh KQ01 10/08/2021 4 LMS
BADM1368 Giao tiếp trong kinh doanh KQ02 10/08/2021 4 LMS
BADM1372 Marketing căn bản NL91 10/08/2021 4 LMS
BADM1372 Marketing căn bản QT91 10/08/2021 4 LMS
BADM5335 Marketing căn bản Q0D1 10/08/2021 4 LMS
BADM5335 Marketing căn bản Q0D3 10/08/2021 4 LMS
BADM5335 Marketing căn bản Q0D5 10/08/2021 4 LMS
GLAW1315 Pháp Luật Đại Cương AV02 11/08/2021 2 LMS
GLAW1315 Pháp Luật Đại Cương DL01 11/08/2021 2 LMS
GLAW1315 Pháp Luật Đại Cương DN02 11/08/2021 2 LMS
GLAW1201 Pháp Luật Đại Cương AV82 11/08/2021 4 LMS
GLAW1201 Pháp Luật Đại Cương AV85 11/08/2021 4 LMS
GLAW1315 Pháp Luật Đại Cương AV01 11/08/2021 4 LMS
GLAW1315 Pháp Luật Đại Cương CT01 11/08/2021 4 LMS
GLAW1315 Pháp Luật Đại Cương DN01 11/08/2021 4 LMS
GLAW1315 Pháp Luật Đại Cương LG01 12/08/2021 2 LMS
GLAW1315 Pháp Luật Đại Cương NB02 12/08/2021 2 LMS
GLAW1315 Pháp Luật Đại Cương QT02 12/08/2021 2 LMS
GLAW1315 Pháp Luật Đại Cương QX02 12/08/2021 2 LMS
GLAW1315 Pháp Luật Đại Cương S0D1 12/08/2021 2 LMS
GLAW6301 Pháp Luật Đại Cương T0D2 12/08/2021 2 LMS
GLAW1315 Pháp Luật Đại Cương NB01 12/08/2021 4 LMS
GLAW1315 Pháp Luật Đại Cương QT01 12/08/2021 4 LMS
GLAW1315 Pháp Luật Đại Cương QT03 12/08/2021 4 LMS
GLAW1315 Pháp Luật Đại Cương QX01 12/08/2021 4 LMS
GLAW6301 Pháp Luật Đại Cương T0D1 12/08/2021 4 LMS
BADM3305 Quan Hệ Công Chúng MK82 13/08/2021 2 LMS
GLAW1315 Pháp Luật Đại Cương TN02 13/08/2021 2 LMS
GLAW1315 Pháp Luật Đại Cương TN03 13/08/2021 2 LMS
GLAW1315 Pháp Luật Đại Cương XH01 13/08/2021 2 LMS
GLAW1315 Pháp Luật Đại Cương XH02 13/08/2021 2 LMS
GLAW6301 Pháp Luật Đại Cương T0D4 13/08/2021 2 LMS
GLAW6301 Pháp Luật Đại Cương T0D6 13/08/2021 2 LMS
BADM3305 Quan Hệ Công Chúng DL71 13/08/2021 4 LMS
BADM3305 Quan Hệ Công Chúng MK81 13/08/2021 4 LMS
BADM3305 Quan Hệ Công Chúng MK83 13/08/2021 4 LMS
GLAW1315 Pháp Luật Đại Cương TN01 13/08/2021 4 LMS
GLAW6301 Pháp Luật Đại Cương T0D3 13/08/2021 4 LMS
GLAW6301 Pháp Luật Đại Cương T0D5 13/08/2021 4 LMS
BADM1389 Quản Trị Bán Hàng M91A 16/08/2021 2 LMS
BADM1389 Quản Trị Bán Hàng MK92 16/08/2021 2 LMS
BADM3305 Quan Hệ Công Chúng XH71 16/08/2021 2 LMS
BADM4303 Quản Trị Bán Hàng KQ71 16/08/2021 2 LMS
BADM1379 Quản Trị Dự Án M91A 16/08/2021 4 LMS
BADM1389 Quản Trị Bán Hàng MK91 16/08/2021 4 LMS
BADM4303 Quản Trị Bán Hàng Q7D2 16/08/2021 4 LMS
BADM4303 Quản Trị Bán Hàng Q7D4 16/08/2021 4 LMS
BADM4312 Quản Trị Dự Án DL81 16/08/2021 4 LMS
BADM1364 Quản Trị Học XH91 17/08/2021 2 LMS
BADM1367 Quản trị Marketing KQ92 17/08/2021 2 LMS
BADM1367 Quản trị Marketing MK92 17/08/2021 2 LMS
BADM1367 Quản trị Marketing QT92 17/08/2021 2 LMS
BADM1367 Quản trị Marketing QT93 17/08/2021 2 LMS
BADM2303 Quản Trị Nhân Lực XH82 17/08/2021 2 LMS
BADM3320 Quản trị kinh doanh quốc tế KQ82 17/08/2021 2 LMS
BADM1367 Quản trị Marketing KQ91 17/08/2021 4 LMS
BADM1367 Quản trị Marketing MK91 17/08/2021 4 LMS
BADM1367 Quản trị Marketing QT91 17/08/2021 4 LMS
BADM2303 Quản Trị Nhân Lực XH81 17/08/2021 4 LMS
BADM3320 Quản trị kinh doanh quốc tế KQ81 17/08/2021 4 LMS
BADM1392 Quản trị vận hành QT92 18/08/2021 2 LMS
BADM1392 Quản trị vận hành QT93 18/08/2021 2 LMS
BADM2384 Quản trị thương hiệu M01A 18/08/2021 2 LMS
BADM1392 Quản trị vận hành QT91 18/08/2021 4 LMS
BADM1377 Thống kê ứng dụng MK92 19/08/2021 2 LMS
BADM3306 Thương Mại Điện Tử KQ82 19/08/2021 2 LMS
BADM3306 Thương Mại Điện Tử Q8D4 19/08/2021 2 LMS
BADM6302 Thống kê ứng dụng Q0D2 19/08/2021 2 LMS
BADM6302 Thống kê ứng dụng Q0D4 19/08/2021 2 LMS
BADM6302 Thống kê ứng dụng Q0D6 19/08/2021 2 LMS
BADM1377 Thống kê ứng dụng MK91 19/08/2021 4 LMS
BADM3306 Thương Mại Điện Tử KQ81 19/08/2021 4 LMS
BADM3306 Thương Mại Điện Tử Q8D2 19/08/2021 4 LMS
BADM6302 Thống kê ứng dụng Q0D1 19/08/2021 4 LMS
BADM6302 Thống kê ứng dụng Q0D3 19/08/2021 4 LMS
BADM6302 Thống kê ứng dụng Q0D5 19/08/2021 4 LMS
BADM3306 Thương Mại Điện Tử TK71 20/08/2021 2 LMS
BADM3306 Thương Mại Điện Tử TK72 20/08/2021 2 LMS
POLI1304 Triết học Mác - Lênin DN02 20/08/2021 2 LMS
POLI1304 Triết học Mác - Lênin KI02 20/08/2021 2 LMS
POLI1304 Triết học Mác - Lênin CT01 20/08/2021 4 LMS
POLI1304 Triết học Mác - Lênin DN01 20/08/2021 4 LMS
POLI1304 Triết học Mác - Lênin LK01 20/08/2021 4 LMS
BADM4308 Văn Hóa Doanh Nghiệp (Văn Hóa Tổ chức) MK82 23/08/2021 2 LMS
POLI1304 Triết học Mác - Lênin LK02 23/08/2021 2 LMS
POLI1304 Triết học Mác - Lênin QX02 23/08/2021 2 LMS
POLI1304 Triết học Mác - Lênin SH01 23/08/2021 2 LMS
POLI1304 Triết học Mác - Lênin XD02 23/08/2021 2 LMS
POLI1304 Triết học Mác - Lênin XH01 23/08/2021 2 LMS
POLI1304 Triết học Mác - Lênin XH02 23/08/2021 2 LMS
BADM4308 Văn Hóa Doanh Nghiệp (Văn Hóa Tổ chức) MK81 23/08/2021 4 LMS
BADM4308 Văn Hóa Doanh Nghiệp (Văn Hóa Tổ chức) MK83 23/08/2021 4 LMS
POLI1304 Triết học Mác - Lênin LK03 23/08/2021 4 LMS
POLI1304 Triết học Mác - Lênin SH02 23/08/2021 4 LMS
POLI1304 Triết học Mác - Lênin XD01 23/08/2021 4 LMS
FINA3324 Tài Chính Hành Chính Sự Nghiệp KT82 24/08/2021 2 LMS
FINA3324 Tài Chính Hành Chính Sự Nghiệp KT83 24/08/2021 2 LMS
FINA3324 Tài Chính Hành Chính Sự Nghiệp KT83 24/08/2021 2 LMS
ACCO3320 Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp KT71 24/08/2021 4 LMS
ACCO3320 Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp KT72 24/08/2021 4 LMS
BADM3304 Quản Trị Thương Hiệu MK81 24/08/2021 4 LMS
BADM3304 Quản Trị Thương Hiệu MK82 24/08/2021 4 LMS
BADM3304 Quản Trị Thương Hiệu MK83 24/08/2021 4 LMS
FINA3324 Tài Chính Hành Chính Sự Nghiệp KT81 24/08/2021 4 LMS