Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thi Chính Quy; Thông báo
Lịch phân nhóm các môn thi học kỳ 1 năm học 2022 - 2023, hình thức thi trắc nghiệm trên máy tính
Phòng Khảo thí thông báo lịch thi các môn của học kỳ 1 năm học 2022 - 2023 hình thức thi trắc nghiệm trên máy tính được sắp xếp ngày, nhóm và địa điểm thi như sau:

Sinh viên lưu ý:

1. Xem và ghi nhớ ngày, ca và địa điểm thi, tránh nhầm lẫn.
2. Khi có lý do cần phải điều chỉnh ca thi hoặc nhóm thi, Sinh viên tải mẫu đơn xin đổi lịch thi (Mẫu đơn đổi lịch thi) , điền thông tin và liên hệ trực tiếp phòng Khảo thí gặp thầy Biền.

LỊCH PHÂN NHÓM CÁC MÔN THI TRẮC NGHIỆM TẠI PHÒNG MÁY HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2022 - 2023
  
Mã MH Tên môn học Nhóm Ngày thi Ca thi Phòng Địa điểm
POLI1206 Chủ nghĩa xã hội khoa học MK2001 22/11/2022 Ca2-9g30 PM.09 371 NK
POLI1206 Chủ nghĩa xã hội khoa học LG2001 22/11/2022 Ca3-13g00 PM.09 371 NK
POLI1206 Chủ nghĩa xã hội khoa học MK2002 22/11/2022 Ca4-15g30 PM.09 371 NK
POLI1206 Chủ nghĩa xã hội khoa học HM2001 05/12/2022 Ca5-18g00 PM.02 371 NK
POLI1206 Chủ nghĩa xã hội khoa học IB2001 11/12/2022 Ca4-15g30 PM.02 371 NK
POLI1206 Chủ nghĩa xã hội khoa học IB2001 11/12/2022 Ca4-15g30 PM.03 371 NK
POLI1206 Chủ nghĩa xã hội khoa học BA2001 15/12/2022 Ca1-7g00 PM.03 371 NK
POLI1206 Chủ nghĩa xã hội khoa học BA2001 15/12/2022 Ca1-7g00 PM.06 371 NK
POLI1206 Chủ nghĩa xã hội khoa học BA2002 15/12/2022 Ca1-7g00 PM.02 371 NK
POLI1206 Chủ nghĩa xã hội khoa học BA2002 15/12/2022 Ca1-7g00 PM.09 371 NK
POLI1206 Chủ nghĩa xã hội khoa học BA2003 15/12/2022 Ca2-9g30 PM.02 371 NK
POLI1206 Chủ nghĩa xã hội khoa học BA2003 15/12/2022 Ca2-9g30 PM.09 371 NK
POLI1206 Chủ nghĩa xã hội khoa học IB2002 15/12/2022 Ca3-13g00 PM.02 371 NK
POLI1206 Chủ nghĩa xã hội khoa học IB2002 15/12/2022 Ca3-13g00 PM.09 371 NK
POLI1206 Chủ nghĩa xã hội khoa học TO2001 16/12/2022 Ca1-7g00 PM.02 371 NK
POLI1206 Chủ nghĩa xã hội khoa học TO2001 16/12/2022 Ca1-7g00 PM.09 371 NK
POLI1206 Chủ nghĩa xã hội khoa học BL201C 05/01/2023 Ca1-7g00 PM.108 97 VVT
POLI1206 Chủ nghĩa xã hội khoa học BL203C 05/01/2023 Ca1-7g00 PM.109 97 VVT
POLI1206 Chủ nghĩa xã hội khoa học BL203C 05/01/2023 Ca1-7g00 PM.207 97 VVT
POLI1206 Chủ nghĩa xã hội khoa học BL202C 05/01/2023 Ca2-9g30 PM.109 97 VVT
POLI1206 Chủ nghĩa xã hội khoa học BL202C 05/01/2023 Ca2-9g30 PM.207 97 VVT
VIET6301 Đại cương văn hóa Việt Nam CL2201C 05/12/2022 Ca2-9g30 PM.109 97 VVT
VIET6301 Đại cương văn hóa Việt Nam CL2201C 05/12/2022 Ca2-9g30 PM.207 97 VVT
BADM2382 Đầu tư quốc tế IE1902 10/01/2023 Ca3-13g00 PM.04 371 NK
BADM2382 Đầu tư quốc tế IE1901 12/01/2023 Ca4-15g30 PM.01 371 NK
BADM2382 Đầu tư quốc tế IE1901 12/01/2023 Ca4-15g30 PM.02 371 NK
BADM6301 Giao tiếp trong kinh doanh BA2204C 20/12/2022 Ca5-18g00 PM.108 97 VVT
BADM6301 Giao tiếp trong kinh doanh BA2201C 21/12/2022 Ca3-13g00 PM.207 97 VVT
BADM6301 Giao tiếp trong kinh doanh BA2203C 22/12/2022 Ca2-9g30 PM.207 97 VVT
BADM6301 Giao tiếp trong kinh doanh BA2202C 26/12/2022 Ca2-9g30 PM.108 97 VVT
BADM6301 Giao tiếp trong kinh doanh BA2202C 26/12/2022 Ca2-9g30 PM.207 97 VVT
BADM6301 Giao tiếp trong kinh doanh BA2205C 26/12/2022 Ca3-13g00 PM.108 97 VVT
BADM6301 Giao tiếp trong kinh doanh BA2205C 26/12/2022 Ca3-13g00 PM.207 97 VVT
BADM1368 Giao tiếp trong kinh doanh BA2103 09/01/2023 Ca4-15g30 PM.02 371 NK
BADM1368 Giao tiếp trong kinh doanh BA2103 09/01/2023 Ca4-15g30 PM.04 371 NK
BADM1368 Giao tiếp trong kinh doanh BA2101 10/01/2023 Ca3-13g00 PM.03 371 NK
BADM1368 Giao tiếp trong kinh doanh BA2101 10/01/2023 Ca3-13g00 PM.09 371 NK
BADM1368 Giao tiếp trong kinh doanh BA2102 10/01/2023 Ca3-13g00 PM.01 371 NK
BADM1368 Giao tiếp trong kinh doanh TO2101 11/01/2023 Ca1-7g00 PM.01 371 NK
BADM1368 Giao tiếp trong kinh doanh TO2101 11/01/2023 Ca1-7g00 PM.02 371 NK
ACCO1344 Kế toán hành chính sự nghiệp AC211H 12/12/2022 Ca5-18g00 PM.109 97 VVT
POLI1205 Kinh tế chính trị Mác - Lênin HM2102 22/11/2022 Ca1-7g00 PM.09 371 NK
POLI1205 Kinh tế chính trị Mác - Lênin CM2102 22/11/2022 Ca5-18g00 PM.02 371 NK
POLI1205 Kinh tế chính trị Mác - Lênin CM2102 22/11/2022 Ca5-18g00 PM.03 371 NK
POLI1205 Kinh tế chính trị Mác - Lênin FB214C 25/11/2022 Ca5-18g00 PM.108 97 VVT
POLI1205 Kinh tế chính trị Mác - Lênin FB214C 25/11/2022 Ca5-18g00 PM.109 97 VVT
POLI1205 Kinh tế chính trị Mác - Lênin FB211C 26/11/2022 Ca5-18g00 PM.108 97 VVT
POLI1205 Kinh tế chính trị Mác - Lênin FB211C 26/11/2022 Ca5-18g00 PM.109 97 VVT
POLI1205 Kinh tế chính trị Mác - Lênin CE2102 27/11/2022 Ca1-7g00 PM.01 371 NK
POLI1205 Kinh tế chính trị Mác - Lênin CE2102 27/11/2022 Ca1-7g00 PM.04 371 NK
POLI1205 Kinh tế chính trị Mác - Lênin FB212C 27/11/2022 Ca1-7g00 PM.108 97 VVT
POLI1205 Kinh tế chính trị Mác - Lênin FB212C 27/11/2022 Ca1-7g00 PM.109 97 VVT
POLI1205 Kinh tế chính trị Mác - Lênin AC211C 27/11/2022 Ca2-9g30 PM.108 97 VVT
POLI1205 Kinh tế chính trị Mác - Lênin AC211C 27/11/2022 Ca2-9g30 PM.109 97 VVT
POLI1205 Kinh tế chính trị Mác - Lênin FB213C 27/11/2022 Ca3-13g00 PM.108 97 VVT
POLI1205 Kinh tế chính trị Mác - Lênin FB213C 27/11/2022 Ca3-13g00 PM.109 97 VVT
POLI1205 Kinh tế chính trị Mác - Lênin AC213C 28/11/2022 Ca5-18g00 PM.109 97 VVT
POLI1205 Kinh tế chính trị Mác - Lênin AC213C 28/11/2022 Ca5-18g00 PM.207 97 VVT
POLI1205 Kinh tế chính trị Mác - Lênin BL211C 30/11/2022 Ca5-18g00 PM.109 97 VVT
POLI1205 Kinh tế chính trị Mác - Lênin BL211C 30/11/2022 Ca5-18g00 PM.207 97 VVT
POLI1205 Kinh tế chính trị Mác - Lênin EL215C 03/12/2022 Ca5-18g00 PM.109 97 VVT
POLI1205 Kinh tế chính trị Mác - Lênin EL215C 03/12/2022 Ca5-18g00 PM.207 97 VVT
POLI1205 Kinh tế chính trị Mác - Lênin SA2102 04/12/2022 Ca1-7g00 PM.02 371 NK
POLI1205 Kinh tế chính trị Mác - Lênin SA2102 04/12/2022 Ca1-7g00 PM.03 371 NK
POLI1205 Kinh tế chính trị Mác - Lênin AC212C 04/12/2022 Ca1-7g00 PM.108 97 VVT
POLI1205 Kinh tế chính trị Mác - Lênin AC212C 04/12/2022 Ca1-7g00 PM.109 97 VVT
POLI1205 Kinh tế chính trị Mác - Lênin SA2101 04/12/2022 Ca2-9g30 PM.06 371 NK
POLI1205 Kinh tế chính trị Mác - Lênin SA2101 04/12/2022 Ca2-9g30 PM.09 371 NK
POLI1205 Kinh tế chính trị Mác - Lênin TO2101 04/12/2022 Ca4-15g30 PM.02 371 NK
POLI1205 Kinh tế chính trị Mác - Lênin TO2101 04/12/2022 Ca4-15g30 PM.03 371 NK
POLI1205 Kinh tế chính trị Mác - Lênin CM2101 08/12/2022 Ca2-9g30 PM.03 371 NK
POLI1205 Kinh tế chính trị Mác - Lênin CM2101 08/12/2022 Ca2-9g30 PM.06 371 NK
POLI1205 Kinh tế chính trị Mác - Lênin EL212C 08/12/2022 Ca5-18g00 PM.109 97 VVT
POLI1205 Kinh tế chính trị Mác - Lênin EL212C 08/12/2022 Ca5-18g00 PM.207 97 VVT
POLI1205 Kinh tế chính trị Mác - Lênin EL211C 10/12/2022 Ca5-18g00 PM.109 97 VVT
POLI1205 Kinh tế chính trị Mác - Lênin EL211C 10/12/2022 Ca5-18g00 PM.207 97 VVT
POLI1205 Kinh tế chính trị Mác - Lênin BL2101 11/12/2022 Ca1-7g00 PM.01 371 NK
POLI1205 Kinh tế chính trị Mác - Lênin BL2101 11/12/2022 Ca1-7g00 PM.04 371 NK
POLI1205 Kinh tế chính trị Mác - Lênin SC2102 11/12/2022 Ca1-7g00 PM.02 371 NK
POLI1205 Kinh tế chính trị Mác - Lênin SC2102 11/12/2022 Ca1-7g00 PM.03 371 NK
POLI1205 Kinh tế chính trị Mác - Lênin BA2101 11/12/2022 Ca2-9g30 PM.01 371 NK
POLI1205 Kinh tế chính trị Mác - Lênin BA2101 11/12/2022 Ca2-9g30 PM.04 371 NK
POLI1205 Kinh tế chính trị Mác - Lênin BA2102 11/12/2022 Ca2-9g30 PM.02 371 NK
POLI1205 Kinh tế chính trị Mác - Lênin BA2102 11/12/2022 Ca2-9g30 PM.03 371 NK
POLI1205 Kinh tế chính trị Mác - Lênin BA2103 11/12/2022 Ca3-13g00 PM.01 371 NK
POLI1205 Kinh tế chính trị Mác - Lênin BA2103 11/12/2022 Ca3-13g00 PM.04 371 NK
POLI1205 Kinh tế chính trị Mác - Lênin BL2102 11/12/2022 Ca3-13g00 PM.02 371 NK
POLI1205 Kinh tế chính trị Mác - Lênin BL2102 11/12/2022 Ca3-13g00 PM.03 371 NK
POLI1205 Kinh tế chính trị Mác - Lênin HM2101 11/12/2022 Ca4-15g30 PM.01 371 NK
POLI1205 Kinh tế chính trị Mác - Lênin HM2101 11/12/2022 Ca4-15g30 PM.05 371 NK
POLI1205 Kinh tế chính trị Mác - Lênin SW2102 13/12/2022 Ca3-13g00 PM.02 371 NK
POLI1205 Kinh tế chính trị Mác - Lênin SW2102 13/12/2022 Ca3-13g00 PM.09 371 NK
POLI1205 Kinh tế chính trị Mác - Lênin SW2101 13/12/2022 Ca4-15g30 PM.02 371 NK
POLI1205 Kinh tế chính trị Mác - Lênin SW2101 13/12/2022 Ca4-15g30 PM.09 371 NK
POLI1205 Kinh tế chính trị Mác - Lênin BA211C 13/12/2022 Ca5-18g00 PM.109 97 VVT
POLI1205 Kinh tế chính trị Mác - Lênin BA211C 13/12/2022 Ca5-18g00 PM.207 97 VVT
POLI1205 Kinh tế chính trị Mác - Lênin SC2101 15/12/2022 Ca4-15g30 PM.02 371 NK
POLI1205 Kinh tế chính trị Mác - Lênin SC2101 15/12/2022 Ca4-15g30 PM.09 371 NK
POLI1205 Kinh tế chính trị Mác - Lênin BA212C 17/12/2022 Ca5-18g00 PM.109 97 VVT
POLI1205 Kinh tế chính trị Mác - Lênin BA212C 17/12/2022 Ca5-18g00 PM.207 97 VVT
POLI1205 Kinh tế chính trị Mác - Lênin FT2101 18/12/2022 Ca1-7g00 PM.01 371 NK
POLI1205 Kinh tế chính trị Mác - Lênin FT2101 18/12/2022 Ca1-7g00 PM.03 371 NK
POLI1205 Kinh tế chính trị Mác - Lênin BA213C 19/12/2022 Ca5-18g00 PM.109 97 VVT
POLI1205 Kinh tế chính trị Mác - Lênin BA213C 19/12/2022 Ca5-18g00 PM.207 97 VVT
POLI1205 Kinh tế chính trị Mác - Lênin BA215C 20/12/2022 Ca5-18g00 PM.109 97 VVT
POLI1205 Kinh tế chính trị Mác - Lênin BA215C 20/12/2022 Ca5-18g00 PM.207 97 VVT
POLI1205 Kinh tế chính trị Mác - Lênin BA214C 21/12/2022 Ca5-18g00 PM.109 97 VVT
POLI1205 Kinh tế chính trị Mác - Lênin BA214C 21/12/2022 Ca5-18g00 PM.207 97 VVT
POLI1205 Kinh tế chính trị Mác - Lênin JL2101 25/12/2022 Ca5-18g00 PM.01 371 NK
POLI1205 Kinh tế chính trị Mác - Lênin JL2101 25/12/2022 Ca5-18g00 PM.04 371 NK
POLI1205 Kinh tế chính trị Mác - Lênin JL2102 25/12/2022 Ca5-18g00 PM.02 371 NK
POLI1205 Kinh tế chính trị Mác - Lênin JL2102 25/12/2022 Ca5-18g00 PM.03 371 NK
POLI1205 Kinh tế chính trị Mác - Lênin EC2102 26/12/2022 Ca5-18g00 PM.02 371 NK
POLI1205 Kinh tế chính trị Mác - Lênin EC2102 26/12/2022 Ca5-18g00 PM.04 371 NK
POLI1205 Kinh tế chính trị Mác - Lênin EC2101 27/12/2022 Ca5-18g00 PM.04 371 NK
POLI1205 Kinh tế chính trị Mác - Lênin EC2103 27/12/2022 Ca5-18g00 PM.02 371 NK
POLI1205 Kinh tế chính trị Mác - Lênin EL2102 27/12/2022 Ca5-18g00 PM.03 371 NK
POLI1205 Kinh tế chính trị Mác - Lênin EL2102 27/12/2022 Ca5-18g00 PM.09 371 NK
POLI1205 Kinh tế chính trị Mác - Lênin IB2101 27/12/2022 Ca5-18g00 PM.01 371 NK
POLI1205 Kinh tế chính trị Mác - Lênin BT2101 28/12/2022 Ca2-9g30 PM.01 371 NK
POLI1205 Kinh tế chính trị Mác - Lênin BT2101 28/12/2022 Ca2-9g30 PM.03 371 NK
POLI1205 Kinh tế chính trị Mác - Lênin BT2102 28/12/2022 Ca5-18g00 PM.01 371 NK
POLI1205 Kinh tế chính trị Mác - Lênin BT2102 28/12/2022 Ca5-18g00 PM.04 371 NK
POLI1205 Kinh tế chính trị Mác - Lênin CL2101 28/12/2022 Ca5-18g00 PM.02 371 NK
POLI1205 Kinh tế chính trị Mác - Lênin CL2101 28/12/2022 Ca5-18g00 PM.03 371 NK
POLI1205 Kinh tế chính trị Mác - Lênin EL2101 28/12/2022 Ca5-18g00 PM.09 371 NK
POLI1205 Kinh tế chính trị Mác - Lênin IT2103 29/12/2022 Ca1-7g00 PM.09 371 NK
POLI1205 Kinh tế chính trị Mác - Lênin MK2102 29/12/2022 Ca3-13g00 PM.09 371 NK
POLI1205 Kinh tế chính trị Mác - Lênin IT2101 29/12/2022 Ca4-15g30 PM.02 371 NK
POLI1205 Kinh tế chính trị Mác - Lênin IT2101 29/12/2022 Ca4-15g30 PM.03 371 NK
POLI1205 Kinh tế chính trị Mác - Lênin AC2101 30/12/2022 Ca1-7g00 PM.01 371 NK
POLI1205 Kinh tế chính trị Mác - Lênin AC2101 30/12/2022 Ca1-7g00 PM.04 371 NK
POLI1205 Kinh tế chính trị Mác - Lênin AC2102 31/12/2022 Ca2-9g30 PM.02 371 NK
POLI1205 Kinh tế chính trị Mác - Lênin AC2102 31/12/2022 Ca2-9g30 PM.03 371 NK
POLI1205 Kinh tế chính trị Mác - Lênin MK2101 03/01/2023 Ca5-18g00 PM.03 371 NK
POLI1205 Kinh tế chính trị Mác - Lênin MK2101 03/01/2023 Ca5-18g00 PM.04 371 NK
POLI1205 Kinh tế chính trị Mác - Lênin AU2102 04/01/2023 Ca1-7g00 PM.05 371 NK
POLI1205 Kinh tế chính trị Mác - Lênin IT2102 04/01/2023 Ca4-15g30 PM.03 371 NK
POLI1205 Kinh tế chính trị Mác - Lênin IT2102 04/01/2023 Ca4-15g30 PM.04 371 NK
POLI1205 Kinh tế chính trị Mác - Lênin MK2103 05/01/2023 Ca2-9g30 PM.04 371 NK
POLI1205 Kinh tế chính trị Mác - Lênin BT211C 05/01/2023 Ca3-13g00 PM.109 97 VVT
POLI1205 Kinh tế chính trị Mác - Lênin BT211C 05/01/2023 Ca3-13g00 PM.207 97 VVT
POLI1205 Kinh tế chính trị Mác - Lênin BL212C 05/01/2023 Ca4-15g30 PM.109 97 VVT
POLI1205 Kinh tế chính trị Mác - Lênin BL212C 05/01/2023 Ca4-15g30 PM.207 97 VVT
POLI1205 Kinh tế chính trị Mác - Lênin AU2101 07/01/2023 Ca4-15g30 PM.01 371 NK
POLI1205 Kinh tế chính trị Mác - Lênin AU2101 07/01/2023 Ca4-15g30 PM.09 371 NK
POLI1205 Kinh tế chính trị Mác - Lênin FT2102 08/01/2023 Ca1-7g00 PM.03 371 NK
POLI1205 Kinh tế chính trị Mác - Lênin FT2102 08/01/2023 Ca1-7g00 PM.04 371 NK
POLI1205 Kinh tế chính trị Mác - Lênin LA2101 10/01/2023 Ca1-7g00 PM.02 371 NK
POLI1205 Kinh tế chính trị Mác - Lênin LA2101 10/01/2023 Ca1-7g00 PM.04 371 NK
POLI1205 Kinh tế chính trị Mác - Lênin LA2102 10/01/2023 Ca2-9g30 PM.02 371 NK
POLI1205 Kinh tế chính trị Mác - Lênin LA2102 10/01/2023 Ca2-9g30 PM.09 371 NK
POLI1205 Kinh tế chính trị Mác - Lênin CE2101 12/01/2023 Ca5-18g00 PM.02 371 NK
POLI1205 Kinh tế chính trị Mác - Lênin CE2101 12/01/2023 Ca5-18g00 PM.03 371 NK
POLI1205 Kinh tế chính trị Mác - Lênin FB2102 13/01/2023 Ca1-7g00 PM.01 371 NK
POLI1205 Kinh tế chính trị Mác - Lênin FB2102 13/01/2023 Ca1-7g00 PM.03 371 NK
SEAS2301 Kinh tế học đại cương CM2101 04/01/2023 Ca3-13g00 PM.02 371 NK
SEAS2301 Kinh tế học đại cương CM2101 04/01/2023 Ca3-13g00 PM.03 371 NK
SEAS2301 Kinh tế học đại cương CM2102 05/01/2023 Ca2-9g30 PM.02 371 NK
SEAS2301 Kinh tế học đại cương CM2102 05/01/2023 Ca2-9g30 PM.03 371 NK
ECON6302 Kinh tế vi mô  BA2203C 18/12/2022 Ca2-9g30 PM.108 97 VVT
ECON6302 Kinh tế vi mô  BA2203C 18/12/2022 Ca2-9g30 PM.109 97 VVT
ECON6302 Kinh tế vi mô  BA2202C 19/12/2022 Ca1-7g00 PM.109 97 VVT
ECON6302 Kinh tế vi mô  BA2202C 19/12/2022 Ca1-7g00 PM.207 97 VVT
ECON6302 Kinh tế vi mô  BA2204C 20/12/2022 Ca2-9g30 PM.207 97 VVT
ECON6302 Kinh tế vi mô  BA2204C 20/12/2022 Ca4-15g30 PM.207 97 VVT
ECON6302 Kinh tế vi mô  BA2201C 21/12/2022 Ca2-9g30 PM.108 97 VVT
ECON6302 Kinh tế vi mô  BA2201C 21/12/2022 Ca2-9g30 PM.109 97 VVT
ECON6302 Kinh tế vi mô  BA2205C 24/12/2022 Ca4-15g30 PM.108 97 VVT
ECON6302 Kinh tế vi mô  BA2205C 24/12/2022 Ca4-15g30 PM.109 97 VVT
ECON1301 Kinh tế vi mô  FB2201 29/12/2022 Ca5-18g00 PM.02 371 NK
ECON1301 Kinh tế vi mô  FB2201 29/12/2022 Ca5-18g00 PM.03 371 NK
ECON1301 Kinh tế vi mô  FB2203 29/12/2022 Ca5-18g00 PM.01 371 NK
ECON1301 Kinh tế vi mô  FB2203 29/12/2022 Ca5-18g00 PM.04 371 NK
ECON1301 Kinh tế vi mô  FB2202 30/12/2022 Ca3-13g00 PM.01 371 NK
ECON1301 Kinh tế vi mô  FB2202 30/12/2022 Ca3-13g00 PM.04 371 NK
ECON1301 Kinh tế vi mô  BA2202 31/12/2022 Ca4-15g30 PM.01 371 NK
ECON1301 Kinh tế vi mô  BA2202 31/12/2022 Ca4-15g30 PM.04 371 NK
ECON1301 Kinh tế vi mô  BA2203 31/12/2022 Ca5-18g00 PM.02 371 NK
ECON1301 Kinh tế vi mô  BA2203 31/12/2022 Ca5-18g00 PM.03 371 NK
ECON1301 Kinh tế vi mô  IB2202 04/01/2023 Ca5-18g00 PM.03 371 NK
ECON1301 Kinh tế vi mô  IB2202 04/01/2023 Ca5-18g00 PM.04 371 NK
ECON1301 Kinh tế vi mô  IB2201 05/01/2023 Ca1-7g00 PM.03 371 NK
ECON1301 Kinh tế vi mô  IB2201 05/01/2023 Ca1-7g00 PM.04 371 NK
ECON1301 Kinh tế vi mô  HM2201 05/01/2023 Ca2-9g30 PM.05 371 NK
ECON1301 Kinh tế vi mô  MK2202 05/01/2023 Ca4-15g30 PM.02 371 NK
ECON1301 Kinh tế vi mô  MK2202 05/01/2023 Ca4-15g30 PM.05 371 NK
ECON1301 Kinh tế vi mô  MK2201 05/01/2023 Ca5-18g00 PM.02 371 NK
ECON1301 Kinh tế vi mô  MK2201 05/01/2023 Ca5-18g00 PM.05 371 NK
ECON1301 Kinh tế vi mô  BA2201 06/01/2023 Ca3-13g00 PM.09 371 NK
ECON1301 Kinh tế vi mô  BA2201 06/01/2023 Ca4-15g30 PM.09 371 NK
ECON1301 Kinh tế vi mô  TO2201 06/01/2023 Ca4-15g30 PM.01 371 NK
ECON1301 Kinh tế vi mô  TO2201 06/01/2023 Ca4-15g30 PM.04 371 NK
ECON1301 Kinh tế vi mô  LG2201 07/01/2023 Ca2-9g30 PM.03 371 NK
ECON1301 Kinh tế vi mô  LG2201 07/01/2023 Ca2-9g30 PM.04 371 NK
ECON1301 Kinh tế vi mô  HM2202 07/01/2023 Ca3-13g00 PM.02 371 NK
ECON1301 Kinh tế vi mô  BA2204 07/01/2023 Ca4-15g30 PM.02 371 NK
ECON1301 Kinh tế vi mô  BA2204 07/01/2023 Ca4-15g30 PM.05 371 NK
POLI1207 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam IM2001 21/11/2022 Ca5-18g00 PM.04 371 NK
POLI1207 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam CS2001 23/11/2022 Ca5-18g00 PM.01 371 NK
POLI1207 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam CS2001 23/11/2022 Ca5-18g00 PM.04 371 NK
POLI1207 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam AC203C 24/11/2022 Ca5-18g00 PM.108 97 VVT
POLI1207 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam AC203C 24/11/2022 Ca5-18g00 PM.109 97 VVT
POLI1207 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam AC202C 27/11/2022 Ca4-15g30 PM.108 97 VVT
POLI1207 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam AC202C 27/11/2022 Ca4-15g30 PM.109 97 VVT
POLI1207 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam AC204C 27/11/2022 Ca5-18g00 PM.109 97 VVT
POLI1207 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam AC204C 27/11/2022 Ca5-18g00 PM.207 97 VVT
POLI1207 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam AC201C 29/11/2022 Ca5-18g00 PM.108 97 VVT
POLI1207 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam AC201C 29/11/2022 Ca5-18g00 PM.109 97 VVT
POLI1207 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam CS2002 02/12/2022 Ca4-15g30 PM.02 371 NK
POLI1207 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam IT2001 05/12/2022 Ca5-18g00 PM.01 371 NK
POLI1207 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam IM2002 13/12/2022 Ca1-7g00 PM.02 371 NK
POLI1207 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam IM2002 13/12/2022 Ca1-7g00 PM.06 371 NK
POLI1207 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam LA2001 15/12/2022 Ca2-9g30 PM.03 371 NK
POLI1207 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam LA2001 15/12/2022 Ca2-9g30 PM.06 371 NK
POLI1207 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam LA2002 18/12/2022 Ca1-7g00 PM.02 371 NK
POLI1207 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam LA2002 18/12/2022 Ca1-7g00 PM.09 371 NK
POLI1207 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam IT2002 18/12/2022 Ca4-15g30 PM.01 371 NK
POLI1207 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam IT2002 18/12/2022 Ca4-15g30 PM.02 371 NK
POLI1207 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam IT2003 18/12/2022 Ca4-15g30 PM.03 371 NK
POLI1207 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam IT2003 18/12/2022 Ca4-15g30 PM.04 371 NK
POLI1207 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam BL2003 09/01/2023 Ca4-15g30 PM.09 371 NK
POLI1207 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam BL2001 10/01/2023 Ca3-13g00 PM.02 371 NK
SEAS1317 Lịch sử văn minh thế giới SA2101 30/12/2022 Ca5-18g00 PM.05 371 NK
SEAS1317 Lịch sử văn minh thế giới SA2102 03/01/2023 Ca3-13g00 PM.02 371 NK
SEAS1317 Lịch sử văn minh thế giới SA2102 03/01/2023 Ca3-13g00 PM.03 371 NK
GLAW6302 Luật kinh doanh AC212C 24/12/2022 Ca2-9g30 PM.108 97 VVT
GLAW6302 Luật kinh doanh AC212C 24/12/2022 Ca2-9g30 PM.207 97 VVT
GLAW6302 Luật kinh doanh AC213C 24/12/2022 Ca5-18g00 PM.108 97 VVT
GLAW6302 Luật kinh doanh AC213C 24/12/2022 Ca5-18g00 PM.207 97 VVT
GLAW6302 Luật kinh doanh AC211C 25/12/2022 Ca1-7g00 PM.108 97 VVT
GLAW6302 Luật kinh doanh AC211C 25/12/2022 Ca1-7g00 PM.207 97 VVT
GLAW1318 Luật kinh doanh EI2002 09/01/2023 Ca2-9g30 PM.02 371 NK
GLAW1318 Luật kinh doanh EI2002 09/01/2023 Ca2-9g30 PM.04 371 NK
GLAW1318 Luật kinh doanh IE2001 09/01/2023 Ca2-9g30 PM.01 371 NK
GLAW1318 Luật kinh doanh IE2001 09/01/2023 Ca2-9g30 PM.03 371 NK
GLAW1318 Luật kinh doanh EI2001 09/01/2023 Ca3-13g00 PM.02 371 NK
GLAW1318 Luật kinh doanh EI2001 09/01/2023 Ca3-13g00 PM.04 371 NK
BADM5335 Marketing căn bản FB201E 28/12/2022 Ca3-13g00 PM.09 371 NK
BADM1372 Marketing căn bản SC2002 13/01/2023 Ca4-15g30 PM.01 371 NK
BADM1372 Marketing căn bản SC2002 13/01/2023 Ca4-15g30 PM.01 371 NK
BADM1372 Marketing căn bản SC2001 14/01/2023 Ca1-7g03 PM.01 371 NK
BADM1372 Marketing căn bản SC2001 14/01/2023 Ca1-7g03 PM.03 371 NK
BADM1395 Marketing dịch vụ BA2001 28/12/2022 Ca1-7g00 PM.02 371 NK
BADM1395 Marketing dịch vụ BA2001 28/12/2022 Ca1-7g00 PM.09 371 NK
BADM1395 Marketing dịch vụ BA2003 28/12/2022 Ca4-15g30 PM.02 371 NK
BADM1395 Marketing dịch vụ BA2003 28/12/2022 Ca4-15g30 PM.05 371 NK
BADM1395 Marketing dịch vụ BA2002 29/12/2022 Ca3-13g00 PM.01 371 NK
BADM1395 Marketing dịch vụ BA2002 29/12/2022 Ca3-13g00 PM.04 371 NK
BADM2383 Marketing quốc tế MK2001 11/01/2023 Ca4-15g30 PM.02 371 NK
BADM2383 Marketing quốc tế MK2001 11/01/2023 Ca4-15g30 PM.04 371 NK
BADM2383 Marketing quốc tế MK2002 11/01/2023 Ca4-15g30 PM.01 371 NK
BADM2383 Marketing quốc tế MK2002 11/01/2023 Ca4-15g30 PM.03 371 NK
CENG3302 Nền móng CE2001 28/12/2022 Ca2-9g30 PM.09 371 NK
CENG3302 Nền móng CE2002 10/01/2023 Ca2-9g30 PM.04 371 NK
SOCI1316 Nhân học đại cương SA2201 29/12/2022 Ca2-9g30 PM.01 371 NK
SOCI1316 Nhân học đại cương SA2201 29/12/2022 Ca2-9g30 PM.04 371 NK
SOCI1316 Nhân học đại cương SA2202 08/01/2023 Ca4-15g30 PM.01 371 NK
SOCI1316 Nhân học đại cương SA2202 08/01/2023 Ca4-15g30 PM.04 371 NK
SOCI1316 Nhân học đại cương SC2201 08/01/2023 Ca4-15g30 PM.05 371 NK
SOCI1316 Nhân học đại cương SC2201 08/01/2023 Ca4-15g30 PM.09 371 NK
SOCI1316 Nhân học đại cương SC2202 10/01/2023 Ca5-18g00 PM.01 371 NK
SOCI1316 Nhân học đại cương SC2202 10/01/2023 Ca5-18g00 PM.02 371 NK
BADM1365 Phân tích định lượng trong quản trị BA2101 11/01/2023 Ca2-9g30 PM.02 371 NK
BADM1365 Phân tích định lượng trong quản trị BA2103 11/01/2023 Ca3-13g00 PM.02 371 NK
BADM1365 Phân tích định lượng trong quản trị BA2103 11/01/2023 Ca3-13g00 PM.04 371 NK
BADM1365 Phân tích định lượng trong quản trị BA2102 12/01/2023 Ca1-7g00 PM.01 371 NK
BADM1365 Phân tích định lượng trong quản trị BA2102 12/01/2023 Ca1-7g00 PM.03 371 NK
BADM1365 Phân tích định lượng trong quản trị HM2101 12/01/2023 Ca1-7g00 PM.02 371 NK
BADM1365 Phân tích định lượng trong quản trị HM2101 12/01/2023 Ca1-7g00 PM.04 371 NK
BADM1365 Phân tích định lượng trong quản trị HM2102 12/01/2023 Ca2-9g30 PM.01 371 NK
BADM1365 Phân tích định lượng trong quản trị HM2102 12/01/2023 Ca2-9g30 PM.03 371 NK
BADM1365 Phân tích định lượng trong quản trị LG2101 12/01/2023 Ca2-9g30 PM.02 371 NK
BADM1365 Phân tích định lượng trong quản trị LG2101 12/01/2023 Ca2-9g30 PM.04 371 NK
BADM1365 Phân tích định lượng trong quản trị MK2102 12/01/2023 Ca3-13g00 PM.01 371 NK
BADM1365 Phân tích định lượng trong quản trị MK2102 12/01/2023 Ca3-13g00 PM.02 371 NK
BADM1365 Phân tích định lượng trong quản trị MK2103 12/01/2023 Ca3-13g00 PM.03 371 NK
BADM1365 Phân tích định lượng trong quản trị MK2103 12/01/2023 Ca3-13g00 PM.09 371 NK
BADM1365 Phân tích định lượng trong quản trị MK2101 12/01/2023 Ca4-15g30 PM.03 371 NK
BADM1365 Phân tích định lượng trong quản trị MK2101 12/01/2023 Ca4-15g30 PM.09 371 NK
GLAW6301 Pháp luật đại cương EC2201C 21/12/2022 Ca2-9g30 PM.207 97 VVT
GLAW6301 Pháp luật đại cương EC2202C 21/12/2022 Ca4-15g30 PM.207 97 VVT
GLAW1315 Pháp luật đại cương PM2201 25/12/2022 Ca5-18g00 PM.09 371 NK
GLAW1315 Pháp luật đại cương EC2201 30/12/2022 Ca4-15g30 PM.01 371 NK
GLAW1315 Pháp luật đại cương EC2201 30/12/2022 Ca4-15g30 PM.09 371 NK
GLAW1315 Pháp luật đại cương EC2203 31/12/2022 Ca2-9g30 PM.01 371 NK
GLAW1315 Pháp luật đại cương EC2203 31/12/2022 Ca2-9g30 PM.04 371 NK
GLAW1315 Pháp luật đại cương AC2202 31/12/2022 Ca3-13g00 PM.02 371 NK
GLAW1315 Pháp luật đại cương AC2202 31/12/2022 Ca3-13g00 PM.03 371 NK
GLAW1315 Pháp luật đại cương EC2202 31/12/2022 Ca5-18g00 PM.01 371 NK
GLAW1315 Pháp luật đại cương EC2202 31/12/2022 Ca5-18g00 PM.04 371 NK
GLAW1315 Pháp luật đại cương AC2203 03/01/2023 Ca1-7g00 PM.05 371 NK
GLAW1315 Pháp luật đại cương AC2203 03/01/2023 Ca2-9g30 PM.09 371 NK
GLAW1315 Pháp luật đại cương BA2203 03/01/2023 Ca2-9g30 PM.01 371 NK
GLAW1315 Pháp luật đại cương BA2203 03/01/2023 Ca2-9g30 PM.04 371 NK
GLAW1315 Pháp luật đại cương AC2201 03/01/2023 Ca3-13g00 PM.05 371 NK
GLAW1315 Pháp luật đại cương AC2201 03/01/2023 Ca3-13g00 PM.09 371 NK
GLAW1315 Pháp luật đại cương BA2201 03/01/2023 Ca4-15g30 PM.02 371 NK
GLAW1315 Pháp luật đại cương BA2201 03/01/2023 Ca4-15g30 PM.05 371 NK
GLAW1315 Pháp luật đại cương CM2102 04/01/2023 Ca1-7g00 PM.01 371 NK
GLAW1315 Pháp luật đại cương CM2102 04/01/2023 Ca1-7g00 PM.09 371 NK
GLAW1315 Pháp luật đại cương CM2101 04/01/2023 Ca2-9g30 PM.01 371 NK
GLAW1315 Pháp luật đại cương CM2101 04/01/2023 Ca2-9g30 PM.09 371 NK
GLAW1315 Pháp luật đại cương BT2102 04/01/2023 Ca3-13g00 PM.01 371 NK
GLAW1315 Pháp luật đại cương BT2102 04/01/2023 Ca3-13g00 PM.09 371 NK
GLAW1315 Pháp luật đại cương FT2102 04/01/2023 Ca4-15g30 PM.02 371 NK
GLAW1315 Pháp luật đại cương BT2101 05/01/2023 Ca3-13g00 PM.02 371 NK
GLAW1315 Pháp luật đại cương BT2101 05/01/2023 Ca3-13g00 PM.05 371 NK
GLAW1315 Pháp luật đại cương IB2201 05/01/2023 Ca3-13g00 PM.01 371 NK
GLAW1315 Pháp luật đại cương IB2201 05/01/2023 Ca3-13g00 PM.09 371 NK
GLAW1315 Pháp luật đại cương IB2202 05/01/2023 Ca5-18g00 PM.01 371 NK
GLAW1315 Pháp luật đại cương IB2202 05/01/2023 Ca5-18g00 PM.09 371 NK
GLAW1315 Pháp luật đại cương MK2202 05/01/2023 Ca5-18g00 PM.03 371 NK
GLAW1315 Pháp luật đại cương MK2202 05/01/2023 Ca5-18g00 PM.04 371 NK
GLAW1315 Pháp luật đại cương MK2201 06/01/2023 Ca2-9g30 PM.01 371 NK
GLAW1315 Pháp luật đại cương MK2201 06/01/2023 Ca2-9g30 PM.09 371 NK
GLAW1315 Pháp luật đại cương TO2201 06/01/2023 Ca2-9g30 PM.03 371 NK
GLAW1315 Pháp luật đại cương TO2201 06/01/2023 Ca2-9g30 PM.04 371 NK
GLAW1315 Pháp luật đại cương AU2201 06/01/2023 Ca5-18g00 PM.02 371 NK
GLAW1315 Pháp luật đại cương AU2201 06/01/2023 Ca5-18g00 PM.03 371 NK
GLAW1315 Pháp luật đại cương FT2101 06/01/2023 Ca5-18g00 PM.05 371 NK
GLAW1315 Pháp luật đại cương HM2201 07/01/2023 Ca1-7g00 PM.02 371 NK
GLAW1315 Pháp luật đại cương AU2202 07/01/2023 Ca3-13g00 PM.03 371 NK
GLAW1315 Pháp luật đại cương AU2202 07/01/2023 Ca3-13g00 PM.04 371 NK
GLAW1315 Pháp luật đại cương LG2201 07/01/2023 Ca4-15g30 PM.03 371 NK
GLAW1315 Pháp luật đại cương LG2201 07/01/2023 Ca4-15g30 PM.04 371 NK
GLAW1315 Pháp luật đại cương BA2204 08/01/2023 Ca1-7g00 PM.02 371 NK
GLAW1315 Pháp luật đại cương BA2204 08/01/2023 Ca1-7g00 PM.05 371 NK
GLAW1315 Pháp luật đại cương HM2202 08/01/2023 Ca2-9g30 PM.01 371 NK
GLAW1315 Pháp luật đại cương BA2202 08/01/2023 Ca3-13g00 PM.04 371 NK
GLAW1315 Pháp luật đại cương BA2202 08/01/2023 Ca4-15g30 PM.02 371 NK
GLAW1315 Pháp luật đại cương CE2102 09/01/2023 Ca2-9g30 PM.09 371 NK
GLAW1315 Pháp luật đại cương CE2102 09/01/2023 Ca3-13g00 PM.09 371 NK
GLAW1315 Pháp luật đại cương CE2101 10/01/2023 Ca4-15g30 PM.01 371 NK
GLAW1315 Pháp luật đại cương CE2101 10/01/2023 Ca4-15g30 PM.04 371 NK
BADM1387 Quản trị chuỗi cung ứng CM1901 26/12/2022 Ca5-18g00 PM.05 371 NK
BADM1387 Quản trị chuỗi cung ứng IB2001 30/12/2022 Ca3-13g00 PM.02 371 NK
BADM1387 Quản trị chuỗi cung ứng IB2001 30/12/2022 Ca3-13g00 PM.03 371 NK
BADM1387 Quản trị chuỗi cung ứng BA2001 03/01/2023 Ca5-18g00 PM.02 371 NK
BADM1387 Quản trị chuỗi cung ứng BA2001 03/01/2023 Ca5-18g00 PM.05 371 NK
BADM1387 Quản trị chuỗi cung ứng BA2003 04/01/2023 Ca1-7g00 PM.02 371 NK
BADM1387 Quản trị chuỗi cung ứng BA2003 04/01/2023 Ca1-7g00 PM.03 371 NK
BADM1387 Quản trị chuỗi cung ứng BA2002 06/01/2023 Ca1-7g00 PM.01 371 NK
BADM1387 Quản trị chuỗi cung ứng BA2002 06/01/2023 Ca1-7g00 PM.09 371 NK
BADM1387 Quản trị chuỗi cung ứng IB2002 06/01/2023 Ca1-7g00 PM.03 371 NK
BADM1387 Quản trị chuỗi cung ứng IB2002 06/01/2023 Ca1-7g00 PM.04 371 NK
BADM1387 Quản trị chuỗi cung ứng LG2101 11/01/2023 Ca1-7g00 PM.03 371 NK
BADM1387 Quản trị chuỗi cung ứng LG2101 11/01/2023 Ca1-7g00 PM.09 371 NK
BADM1379 Quản trị dự án IM2001 31/12/2022 Ca3-13g00 PM.01 371 NK
BADM1379 Quản trị dự án IM2001 31/12/2022 Ca3-13g00 PM.04 371 NK
BADM1379 Quản trị dự án BA2001 04/01/2023 Ca2-9g30 PM.03 371 NK
BADM1379 Quản trị dự án BA2001 04/01/2023 Ca2-9g30 PM.04 371 NK
BADM1379 Quản trị dự án BA2003 05/01/2023 Ca1-7g00 PM.01 371 NK
BADM1379 Quản trị dự án BA2003 05/01/2023 Ca1-7g00 PM.09 371 NK
BADM1379 Quản trị dự án IM2002 06/01/2023 Ca3-13g00 PM.02 371 NK
BADM1379 Quản trị dự án IM2002 06/01/2023 Ca3-13g00 PM.03 371 NK
BADM1379 Quản trị dự án BA2002 07/01/2023 Ca1-7g00 PM.03 371 NK
BADM1379 Quản trị dự án BA2002 07/01/2023 Ca1-7g00 PM.04 371 NK
BADM2363 Quản trị hiệu quả công việc HM2001 28/12/2022 Ca1-7g00 PM.01 371 NK
BADM2363 Quản trị hiệu quả công việc HM2001 28/12/2022 Ca1-7g00 PM.03 371 NK
BADM1364 Quản trị học CE2102 29/12/2022 Ca1-7g00 PM.01 371 NK
BADM1364 Quản trị học CE2102 29/12/2022 Ca1-7g00 PM.04 371 NK
BADM1364 Quản trị học EC2102 06/01/2023 Ca1-7g00 PM.02 371 NK
BADM1364 Quản trị học EC2102 06/01/2023 Ca1-7g00 PM.05 371 NK
BADM1364 Quản trị học EC2101 08/01/2023 Ca2-9g30 PM.02 371 NK
BADM1364 Quản trị học EC2103 08/01/2023 Ca2-9g30 PM.03 371 NK
BADM1364 Quản trị học CE2101 08/01/2023 Ca3-13g00 PM.02 371 NK
BADM1364 Quản trị học CE2101 08/01/2023 Ca3-13g00 PM.03 371 NK
BADM2346 Quản trị kinh doanh quốc tế IB2001 30/12/2022 Ca5-18g00 PM.02 371 NK
BADM2346 Quản trị kinh doanh quốc tế IB2001 30/12/2022 Ca5-18g00 PM.03 371 NK
BADM2346 Quản trị kinh doanh quốc tế IB2002 06/01/2023 Ca2-9g30 PM.02 371 NK
BADM2346 Quản trị kinh doanh quốc tế IB2002 06/01/2023 Ca2-9g30 PM.05 371 NK
BADM2370 Quản trị Logistics LG2001 29/12/2022 Ca4-15g30 PM.05 371 NK
BADM2370 Quản trị Logistics LG2001 29/12/2022 Ca4-15g30 PM.09 371 NK
BADM2347 Quản trị nguồn nhân lực quốc tế HM2001 28/12/2022 Ca2-9g30 PM.02 371 NK
BADM2347 Quản trị nguồn nhân lực quốc tế HM2001 28/12/2022 Ca2-9g30 PM.05 371 NK
BADM2347 Quản trị nguồn nhân lực quốc tế IB2001 28/12/2022 Ca3-13g00 PM.02 371 NK
BADM2347 Quản trị nguồn nhân lực quốc tế IB2001 28/12/2022 Ca3-13g00 PM.05 371 NK
BADM2347 Quản trị nguồn nhân lực quốc tế IB2002 29/12/2022 Ca5-18g00 PM.05 371 NK
BADM2347 Quản trị nguồn nhân lực quốc tế IB2002 29/12/2022 Ca5-18g00 PM.09 371 NK
BADM1366 Quản trị nhân lực IB2101 30/12/2022 Ca5-18g00 PM.01 371 NK
BADM1366 Quản trị nhân lực IB2101 30/12/2022 Ca5-18g00 PM.04 371 NK
BADM1366 Quản trị nhân lực IB2102 31/12/2022 Ca1-7g00 PM.02 371 NK
BADM1366 Quản trị nhân lực IB2102 31/12/2022 Ca1-7g00 PM.03 371 NK
BADM1366 Quản trị nhân lực LA1902 31/12/2022 Ca1-7g00 PM.01 371 NK
BADM1366 Quản trị nhân lực LA1902 31/12/2022 Ca1-7g00 PM.04 371 NK
BADM1366 Quản trị nhân lực MK2103 03/01/2023 Ca2-9g30 PM.02 371 NK
BADM1366 Quản trị nhân lực MK2103 03/01/2023 Ca2-9g30 PM.03 371 NK
BADM1366 Quản trị nhân lực CM1901 03/01/2023 Ca5-18g00 PM.01 371 NK
BADM1366 Quản trị nhân lực CM1901 03/01/2023 Ca5-18g00 PM.09 371 NK
BADM1366 Quản trị nhân lực MK2102 04/01/2023 Ca4-15g30 PM.01 371 NK
BADM1366 Quản trị nhân lực MK2102 04/01/2023 Ca4-15g30 PM.09 371 NK
BADM1366 Quản trị nhân lực LA1901 04/01/2023 Ca5-18g00 PM.01 371 NK
BADM1366 Quản trị nhân lực LA1901 04/01/2023 Ca5-18g00 PM.09 371 NK
BADM1366 Quản trị nhân lực IB2103 07/01/2023 Ca1-7g00 PM.01 371 NK
BADM1366 Quản trị nhân lực IB2103 07/01/2023 Ca1-7g00 PM.09 371 NK
BADM1366 Quản trị nhân lực MK2101 08/01/2023 Ca1-7g00 PM.01 371 NK
BADM1366 Quản trị nhân lực MK2101 08/01/2023 Ca1-7g00 PM.09 371 NK
BADM1366 Quản trị nhân lực TO2101 09/01/2023 Ca4-15g30 PM.01 371 NK
BADM1366 Quản trị nhân lực TO2101 09/01/2023 Ca4-15g30 PM.03 371 NK
BADM1366 Quản trị nhân lực LG2101 10/01/2023 Ca4-15g30 PM.03 371 NK
BADM1366 Quản trị nhân lực LG2101 10/01/2023 Ca4-15g30 PM.09 371 NK
BADM2358 Quản trị quan hệ lao động HM2001 11/01/2023 Ca2-9g30 PM.01 371 NK
BADM2358 Quản trị quan hệ lao động HM2001 11/01/2023 Ca2-9g30 PM.03 371 NK
BADM2384 Quản trị thương hiệu BA2003 31/12/2022 Ca4-15g30 PM.02 371 NK
BADM2384 Quản trị thương hiệu BA2003 31/12/2022 Ca4-15g30 PM.03 371 NK
BADM2384 Quản trị thương hiệu BA2001 05/01/2023 Ca2-9g30 PM.01 371 NK
BADM2384 Quản trị thương hiệu BA2001 05/01/2023 Ca2-9g30 PM.09 371 NK
BADM2384 Quản trị thương hiệu BA2002 06/01/2023 Ca3-13g00 PM.01 371 NK
BADM2384 Quản trị thương hiệu BA2002 06/01/2023 Ca3-13g00 PM.04 371 NK
BADM1392 Quản trị vận hành IB2101 05/01/2023 Ca3-13g00 PM.03 371 NK
BADM1392 Quản trị vận hành IB2101 05/01/2023 Ca3-13g00 PM.04 371 NK
BADM1392 Quản trị vận hành IB2103 05/01/2023 Ca4-15g30 PM.03 371 NK
BADM1392 Quản trị vận hành IB2103 05/01/2023 Ca4-15g30 PM.04 371 NK
BADM1392 Quản trị vận hành IB2102 07/01/2023 Ca3-13g00 PM.01 371 NK
BADM1392 Quản trị vận hành IB2102 07/01/2023 Ca3-13g00 PM.09 371 NK
BADM2381 Quản trị xuất nhập khẩu LG2001 11/01/2023 Ca3-13g00 PM.01 371 NK
BADM2381 Quản trị xuất nhập khẩu LG2001 11/01/2023 Ca3-13g00 PM.03 371 NK
BADM1377 Thống kê ứng dụng HM2101 04/01/2023 Ca2-9g30 PM.02 371 NK
BADM1377 Thống kê ứng dụng HM2101 04/01/2023 Ca2-9g30 PM.05 371 NK
BADM1377 Thống kê ứng dụng MK2102 06/01/2023 Ca4-15g30 PM.02 371 NK
BADM1377 Thống kê ứng dụng MK2102 06/01/2023 Ca4-15g30 PM.03 371 NK
BADM1377 Thống kê ứng dụng MK2103 07/01/2023 Ca2-9g30 PM.02 371 NK
BADM1377 Thống kê ứng dụng HM2102 08/01/2023 Ca2-9g30 PM.04 371 NK
BADM1377 Thống kê ứng dụng BA2102 09/01/2023 Ca1-7g00 PM.09 371 NK
BADM1377 Thống kê ứng dụng BA2101 09/01/2023 Ca3-13g00 PM.01 371 NK
BADM1377 Thống kê ứng dụng BA2101 09/01/2023 Ca3-13g00 PM.03 371 NK
BADM1377 Thống kê ứng dụng TO2101 10/01/2023 Ca1-7g00 PM.01 371 NK
BADM1377 Thống kê ứng dụng TO2101 10/01/2023 Ca1-7g00 PM.03 371 NK
BADM1377 Thống kê ứng dụng BA2103 10/01/2023 Ca2-9g30 PM.01 371 NK
BADM1377 Thống kê ứng dụng BA2103 10/01/2023 Ca2-9g30 PM.03 371 NK
BADM6303 Thương mại điện tử BA211C 25/12/2022 Ca2-9g30 PM.108 97 VVT
BADM6303 Thương mại điện tử BA211C 25/12/2022 Ca2-9g30 PM.207 97 VVT
BADM6303 Thương mại điện tử BA212C 25/12/2022 Ca3-13g00 PM.108 97 VVT
BADM6303 Thương mại điện tử BA212C 25/12/2022 Ca3-13g00 PM.207 97 VVT
BADM6303 Thương mại điện tử BA215C 25/12/2022 Ca4-15g30 PM.108 97 VVT
BADM6303 Thương mại điện tử BA215C 25/12/2022 Ca4-15g30 PM.207 97 VVT
BADM6303 Thương mại điện tử BA213C 26/12/2022 Ca1-7g00 PM.108 97 VVT
BADM6303 Thương mại điện tử BA213C 26/12/2022 Ca1-7g00 PM.207 97 VVT
BADM6303 Thương mại điện tử BA214C 26/12/2022 Ca5-18g00 PM.109 97 VVT
BADM6303 Thương mại điện tử BA214C 26/12/2022 Ca5-18g00 PM.207 97 VVT
BADM1373 Thương mại điện tử MK2001 03/01/2023 Ca4-15g30 PM.03 371 NK
BADM1373 Thương mại điện tử MK2001 03/01/2023 Ca4-15g30 PM.09 371 NK
BADM1373 Thương mại điện tử MK2002 03/01/2023 Ca4-15g30 PM.01 371 NK
BADM1373 Thương mại điện tử MK2002 03/01/2023 Ca4-15g30 PM.04 371 NK
POLI1304 Triết học Mác - Lênin FB2205C 05/12/2022 Ca4-15g30 PM.207 97 VVT
POLI1304 Triết học Mác - Lênin FB2201C 06/12/2022 Ca1-7g00 PM.207 97 VVT
POLI1304 Triết học Mác - Lênin FB2201E 06/12/2022 Ca5-18g00 PM.108 97 VVT
POLI1304 Triết học Mác - Lênin FB2203C 08/12/2022 Ca3-13g00 PM.207 97 VVT
POLI1304 Triết học Mác - Lênin EL2205C 11/12/2022 Ca1-7g00 PM.108 97 VVT
POLI1304 Triết học Mác - Lênin EL2205C 11/12/2022 Ca1-7g00 PM.109 97 VVT
POLI1304 Triết học Mác - Lênin EL2202C 11/12/2022 Ca2-9g30 PM.108 97 VVT
POLI1304 Triết học Mác - Lênin EL2202C 11/12/2022 Ca2-9g30 PM.109 97 VVT
POLI1304 Triết học Mác - Lênin EL2201C 11/12/2022 Ca3-13g00 PM.108 97 VVT
POLI1304 Triết học Mác - Lênin EL2201C 11/12/2022 Ca3-13g00 PM.109 97 VVT
POLI1304 Triết học Mác - Lênin BL2202C 11/12/2022 Ca4-15g30 PM.108 97 VVT
POLI1304 Triết học Mác - Lênin BL2202C 11/12/2022 Ca4-15g30 PM.109 97 VVT
POLI1304 Triết học Mác - Lênin AC2201C 12/12/2022 Ca2-9g30 PM.109 97 VVT
POLI1304 Triết học Mác - Lênin AC2201C 12/12/2022 Ca2-9g30 PM.207 97 VVT
POLI1304 Triết học Mác - Lênin BL2201C 18/12/2022 Ca1-7g00 PM.108 97 VVT
POLI1304 Triết học Mác - Lênin BL2201C 18/12/2022 Ca1-7g00 PM.109 97 VVT
POLI1304 Triết học Mác - Lênin AC2202C 18/12/2022 Ca3-13g00 PM.108 97 VVT
POLI1304 Triết học Mác - Lênin AC2202C 18/12/2022 Ca3-13g00 PM.109 97 VVT
POLI1304 Triết học Mác - Lênin AC2203C 18/12/2022 Ca5-18g00 PM.108 97 VVT
POLI1304 Triết học Mác - Lênin AC2203C 18/12/2022 Ca5-18g00 PM.109 97 VVT
POLI1304 Triết học Mác - Lênin FB2204C 21/12/2022 Ca4-15g30 PM.108 97 VVT
POLI1304 Triết học Mác - Lênin FB2204C 21/12/2022 Ca4-15g30 PM.109 97 VVT
POLI1304 Triết học Mác - Lênin BA2205C 22/12/2022 Ca2-9g30 PM.108 97 VVT
POLI1304 Triết học Mác - Lênin BA2205C 22/12/2022 Ca2-9g30 PM.109 97 VVT
POLI1304 Triết học Mác - Lênin FB2202C 22/12/2022 Ca4-15g30 PM.108 97 VVT
POLI1304 Triết học Mác - Lênin FB2202C 22/12/2022 Ca4-15g30 PM.109 97 VVT
POLI1304 Triết học Mác - Lênin BA2203C 23/12/2022 Ca1-7g00 PM.207 97 VVT
POLI1304 Triết học Mác - Lênin BA2202C 23/12/2022 Ca2-9g30 PM.108 97 VVT
POLI1304 Triết học Mác - Lênin BA2202C 23/12/2022 Ca2-9g30 PM.109 97 VVT
POLI1304 Triết học Mác - Lênin BA2203C 23/12/2022 Ca5-18g00 PM.109 97 VVT
POLI1304 Triết học Mác - Lênin CS2102 28/12/2022 Ca4-15g30 PM.09 371 NK
POLI1304 Triết học Mác - Lênin EL2202 29/12/2022 Ca1-7g00 PM.02 371 NK
POLI1304 Triết học Mác - Lênin EL2202 29/12/2022 Ca1-7g00 PM.03 371 NK
POLI1304 Triết học Mác - Lênin EL2201 29/12/2022 Ca2-9g30 PM.02 371 NK
POLI1304 Triết học Mác - Lênin EL2201 29/12/2022 Ca2-9g30 PM.03 371 NK
POLI1304 Triết học Mác - Lênin IT2103 29/12/2022 Ca2-9g30 PM.09 371 NK
POLI1304 Triết học Mác - Lênin EL2205 31/12/2022 Ca1-7g00 PM.09 371 NK
POLI1304 Triết học Mác - Lênin EL2205 31/12/2022 Ca2-9g30 PM.09 371 NK
POLI1304 Triết học Mác - Lênin KL2201 04/01/2023 Ca5-18g00 PM.02 371 NK
POLI1304 Triết học Mác - Lênin CE2201C 05/01/2023 Ca2-9g30 PM.108 97 VVT
POLI1304 Triết học Mác - Lênin IM2101 05/01/2023 Ca4-15g30 PM.01 371 NK
POLI1304 Triết học Mác - Lênin IM2101 05/01/2023 Ca4-15g30 PM.09 371 NK
POLI1304 Triết học Mác - Lênin IT2101 06/01/2023 Ca5-18g00 PM.01 371 NK
POLI1304 Triết học Mác - Lênin IT2101 06/01/2023 Ca5-18g00 PM.04 371 NK
POLI1304 Triết học Mác - Lênin BA2201C 07/01/2023 Ca5-18g00 PM.207 97 VVT
POLI1304 Triết học Mác - Lênin BA2204C 07/01/2023 Ca5-18g00 PM.109 97 VVT
POLI1304 Triết học Mác - Lênin IT2102 08/01/2023 Ca2-9g30 PM.05 371 NK
POLI1304 Triết học Mác - Lênin CS2101 08/01/2023 Ca3-13g00 PM.01 371 NK
POLI1304 Triết học Mác - Lênin IM2102 08/01/2023 Ca3-13g00 PM.09 371 NK
POLI1304 Triết học Mác - Lênin JL2201 09/01/2023 Ca1-7g00 PM.01 371 NK
POLI1304 Triết học Mác - Lênin JL2201 09/01/2023 Ca1-7g00 PM.03 371 NK
POLI1304 Triết học Mác - Lênin CL2201C 09/01/2023 Ca5-18g00 PM.108 97 VVT
POLI1304 Triết học Mác - Lênin CL2201C 09/01/2023 Ca5-18g00 PM.109 97 VVT
POLI1208 Tư tưởng Hồ Chí Minh EL2002 21/11/2022 Ca5-18g00 PM.01 371 NK
POLI1208 Tư tưởng Hồ Chí Minh EL2002 21/11/2022 Ca5-18g00 PM.05 371 NK
POLI1208 Tư tưởng Hồ Chí Minh EI2002 22/11/2022 Ca5-18g00 PM.01 371 NK
POLI1208 Tư tưởng Hồ Chí Minh EI2002 22/11/2022 Ca5-18g00 PM.04 371 NK
POLI1208 Tư tưởng Hồ Chí Minh IE2001 23/11/2022 Ca5-18g00 PM.02 371 NK
POLI1208 Tư tưởng Hồ Chí Minh IE2001 23/11/2022 Ca5-18g00 PM.03 371 NK
POLI1208 Tư tưởng Hồ Chí Minh SA2001 27/11/2022 Ca1-7g00 PM.02 371 NK
POLI1208 Tư tưởng Hồ Chí Minh SA2001 27/11/2022 Ca1-7g00 PM.03 371 NK
POLI1208 Tư tưởng Hồ Chí Minh EI2001 27/11/2022 Ca2-9g30 PM.01 371 NK
POLI1208 Tư tưởng Hồ Chí Minh EI2001 27/11/2022 Ca2-9g30 PM.04 371 NK
POLI1208 Tư tưởng Hồ Chí Minh SW2001 27/11/2022 Ca2-9g30 PM.02 371 NK
POLI1208 Tư tưởng Hồ Chí Minh SW2001 27/11/2022 Ca2-9g30 PM.03 371 NK
POLI1208 Tư tưởng Hồ Chí Minh AU2001 27/11/2022 Ca3-13g00 PM.02 371 NK
POLI1208 Tư tưởng Hồ Chí Minh AU2001 27/11/2022 Ca3-13g00 PM.03 371 NK
POLI1208 Tư tưởng Hồ Chí Minh SA2002 27/11/2022 Ca3-13g00 PM.01 371 NK
POLI1208 Tư tưởng Hồ Chí Minh SA2002 27/11/2022 Ca3-13g00 PM.04 371 NK
POLI1208 Tư tưởng Hồ Chí Minh AU2002 27/11/2022 Ca4-15g30 PM.02 371 NK
POLI1208 Tư tưởng Hồ Chí Minh AU2002 27/11/2022 Ca4-15g30 PM.03 371 NK
POLI1208 Tư tưởng Hồ Chí Minh SC2002 27/11/2022 Ca4-15g30 PM.01 371 NK
POLI1208 Tư tưởng Hồ Chí Minh SC2002 27/11/2022 Ca4-15g30 PM.04 371 NK
POLI1208 Tư tưởng Hồ Chí Minh EL201C 01/12/2022 Ca5-18g00 PM.109 97 VVT
POLI1208 Tư tưởng Hồ Chí Minh EL201C 01/12/2022 Ca5-18g00 PM.207 97 VVT
POLI1208 Tư tưởng Hồ Chí Minh EI1901 02/12/2022 Ca3-13g00 PM.02 371 NK
POLI1208 Tư tưởng Hồ Chí Minh AC2002 04/12/2022 Ca1-7g00 PM.01 371 NK
POLI1208 Tư tưởng Hồ Chí Minh AC2002 04/12/2022 Ca1-7g00 PM.04 371 NK
POLI1208 Tư tưởng Hồ Chí Minh AC2003 04/12/2022 Ca2-9g30 PM.01 371 NK
POLI1208 Tư tưởng Hồ Chí Minh AC2003 04/12/2022 Ca2-9g30 PM.04 371 NK
POLI1208 Tư tưởng Hồ Chí Minh SC2001 04/12/2022 Ca2-9g30 PM.02 371 NK
POLI1208 Tư tưởng Hồ Chí Minh SC2001 04/12/2022 Ca2-9g30 PM.03 371 NK
POLI1208 Tư tưởng Hồ Chí Minh AC2001 04/12/2022 Ca3-13g00 PM.01 371 NK
POLI1208 Tư tưởng Hồ Chí Minh AC2001 04/12/2022 Ca3-13g00 PM.04 371 NK
POLI1208 Tư tưởng Hồ Chí Minh BT2001 04/12/2022 Ca3-13g00 PM.02 371 NK
POLI1208 Tư tưởng Hồ Chí Minh BT2001 04/12/2022 Ca3-13g00 PM.03 371 NK
POLI1208 Tư tưởng Hồ Chí Minh FI2001 04/12/2022 Ca3-13g00 PM.09 371 NK
POLI1208 Tư tưởng Hồ Chí Minh BK2001 04/12/2022 Ca4-15g30 PM.01 371 NK
POLI1208 Tư tưởng Hồ Chí Minh BK2001 04/12/2022 Ca4-15g30 PM.05 371 NK
POLI1208 Tư tưởng Hồ Chí Minh FI2001 04/12/2022 Ca4-15g30 PM.09 371 NK
POLI1208 Tư tưởng Hồ Chí Minh BK2002C 04/12/2022 Ca5-18g00 PM.109 97 VVT
POLI1208 Tư tưởng Hồ Chí Minh BK2002C 04/12/2022 Ca5-18g00 PM.207 97 VVT
POLI1208 Tư tưởng Hồ Chí Minh EL203C 06/12/2022 Ca5-18g00 PM.109 97 VVT
POLI1208 Tư tưởng Hồ Chí Minh EL203C 06/12/2022 Ca5-18g00 PM.207 97 VVT
POLI1208 Tư tưởng Hồ Chí Minh EL205C 07/12/2022 Ca5-18g00 PM.109 97 VVT
POLI1208 Tư tưởng Hồ Chí Minh EL205C 07/12/2022 Ca5-18g00 PM.207 97 VVT
POLI1208 Tư tưởng Hồ Chí Minh BK2001C 11/12/2022 Ca5-18g00 PM.109 97 VVT
POLI1208 Tư tưởng Hồ Chí Minh BK2001C 11/12/2022 Ca5-18g00 PM.207 97 VVT
POLI1208 Tư tưởng Hồ Chí Minh BK2003C 14/12/2022 Ca5-18g00 PM.109 97 VVT
POLI1208 Tư tưởng Hồ Chí Minh BK2003C 14/12/2022 Ca5-18g00 PM.207 97 VVT
POLI1208 Tư tưởng Hồ Chí Minh CF2001C 15/12/2022 Ca5-18g00 PM.109 97 VVT
POLI1208 Tư tưởng Hồ Chí Minh CF2001C 15/12/2022 Ca5-18g00 PM.207 97 VVT
POLI1208 Tư tưởng Hồ Chí Minh CF2003C 16/12/2022 Ca5-18g00 PM.109 97 VVT
POLI1208 Tư tưởng Hồ Chí Minh CF2003C 16/12/2022 Ca5-18g00 PM.207 97 VVT
POLI1208 Tư tưởng Hồ Chí Minh CF2002C 22/12/2022 Ca5-18g00 PM.109 97 VVT
POLI1208 Tư tưởng Hồ Chí Minh CF2002C 22/12/2022 Ca5-18g00 PM.207 97 VVT
POLI1208 Tư tưởng Hồ Chí Minh IE1901 26/12/2022 Ca5-18g00 PM.01 371 NK
POLI1208 Tư tưởng Hồ Chí Minh IE1901 26/12/2022 Ca5-18g00 PM.03 371 NK
POLI1208 Tư tưởng Hồ Chí Minh CL2001 28/12/2022 Ca4-15g30 PM.01 371 NK
POLI1208 Tư tưởng Hồ Chí Minh CL2001 28/12/2022 Ca4-15g30 PM.03 371 NK
POLI1208 Tư tưởng Hồ Chí Minh BT2002 30/12/2022 Ca1-7g00 PM.02 371 NK
POLI1208 Tư tưởng Hồ Chí Minh BT2002 30/12/2022 Ca1-7g00 PM.03 371 NK
POLI1208 Tư tưởng Hồ Chí Minh CF2001 08/01/2023 Ca5-18g00 PM.01 371 NK
POLI1208 Tư tưởng Hồ Chí Minh CF2001 08/01/2023 Ca5-18g00 PM.02 371 NK
POLI1208 Tư tưởng Hồ Chí Minh CF2002 08/01/2023 Ca5-18g00 PM.03 371 NK
POLI1208 Tư tưởng Hồ Chí Minh CF2002 08/01/2023 Ca5-18g00 PM.04 371 NK
POLI1208 Tư tưởng Hồ Chí Minh EL2001 09/01/2023 Ca1-7g00 PM.02 371 NK
POLI1208 Tư tưởng Hồ Chí Minh EL2001 09/01/2023 Ca1-7g00 PM.04 371 NK
BADM2348 Vận tải và bảo hiểm IB2001 03/01/2023 Ca1-7g00 PM.02 371 NK
BADM2348 Vận tải và bảo hiểm IB2001 03/01/2023 Ca1-7g00 PM.03 371 NK
BADM2348 Vận tải và bảo hiểm IB2002 07/01/2023 Ca2-9g30 PM.01 371 NK
BADM2348 Vận tải và bảo hiểm IB2002 07/01/2023 Ca2-9g30 PM.09 371 NK