Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thi Chính Quy; Thông báo
Lịch phân nhóm thi kỹ năng nói các môn tiếng Anh học kỳ 1 năm học 2020 - 2021

Phòng Khảo thí thông báo lịch phân nhóm thi kỹ năng nói các môn tiếng Anh học kỳ 1 năm học 2020 - 2021, tại các cơ sở như sau:

1. Lịch thi môn Luyện phát âm (ENGL1329)

Cơ sở Nguyễn Kiệm ngày 12/01/2021                 (Xem lịch thi)
Cơ sở Võ Văn Tần ngày 12/01/2021                    (Xem lịch thi)
Cơ sở Võ Văn Tần (hệ bằng 2) ngày 04/04/2021  (Xem lịch thi) 

2. Lịch thi môn Nghe nói 1 (ENGL1330) 

Cơ sở Nguyễn Kiệm ngày 15/01/2021                 (Xem lịch thi) 

Cơ sở Võ Văn Tần ngày 15/01/2021                   (Xem lịch thi) 

Cơ sở Võ Văn Tần (hệ bằng 2) ngày 21/03/2021 (Xem lịch thi) 

3. Lịch thi môn Nghe nói 4 (ENGL1333) 

Cơ sở Nguyễn Kiệm ngày 13/01/2021                 (Xem lịch thi) 

Cơ sở Võ Văn Tần (hệ HC) ngày 07/03/2021       (Xem lịch thi) 

Cơ sở Nguyễn Kiệm (hệ B2) ngày 21/03/2021     
  (Xem lịch thi) 

4. Lịch thi môn Nghe nói 4 (ENGL2305) 

Cơ sở Võ Văn Tần ngày 18 - 19/01/2021            (Xem lịch thi) 

5. Lịch thi môn tiếng Anh nâng cao 4 (GENG0308) 

Cơ sở Bình Dương ngày 22/01/2021                 (Xem lịch thi) 

Cơ sở Mai Thị Lựu ngày 14/01/2021                 (Xem lịch thi) 

Cơ sở Nguyễn Kiệm:

Ngày 14/01/2021             (Xem lịch thi) 

Ngày 20/01/2021             (Xem lịch thi)
Ngày 21/01/2021
            (Xem lịch thi)

Ngày 22/01/2021            (Xem lịch thi)  

6. Lịch thi môn tiếng Anh nâng cao 5 (GENG1343) 

Cơ sở Mai Thị Lựu ngày 25/01/2021               (Xem lịch thi) 

Cơ sở Nguyễn Kiệm:

Ngày 25/01/2021          (Xem lịch thi) 

Ngày 26/01/2021          (Xem lịch thi)

7. Lịch thi môn tiếng Anh nâng cao 8 (GENG0412)

Cơ sở Võ Văn Tần ngày 29/01/2021             (Xem lịch thi)