Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thi Chính Quy; Thông báo
Lịch phân nhóm các môn thi học kỳ 2 năm học 2020 - 2021, hình thức thi trắc nghiệm trên máy tính
Phòng Khảo thí thông báo lịch thi các môn của học kỳ 2 năm học 2020 - 2021 hình thức thi trắc nghiệm trên máy tính được sắp xếp ngày, nhóm và địa điểm thi như sau:

Sinh viên lưu ý:

1. Xem và ghi nhớ ngày, ca và địa điểm thi, tránh nhầm lẫn.
2. Khi có lý do cần phải điều chỉnh ca thi hoặc nhóm thi, Sinh viên tải mẫu đơn xin đổi lịch thi (Mẫu đơn đổi lịch thi) , điền thông tin và liên hệ trực tiếp phòng Khảo thí gặp Cô Tuyến.

LỊCH PHÂN NHÓM CÁC MÔN THI TRẮC NGHIỆM TẠI PHÒNG MÁY HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2020 - 2021
  
Mã MH Tên môn học Nhóm Ngày thi Ca Phòng Địa điểm
BADM1373 Thương mại điện tử M01A 17/04/2021 5 PM.207 97 VVT
POLI1205 Kinh tế chính trị Mác - Lênin KQ91 18/04/2021 2 PM.01 371 NK
POLI1205 Kinh tế chính trị Mác - Lênin KQ91 18/04/2021 2 PM.09 371 NK
POLI1205 Kinh tế chính trị Mác - Lênin MK91 18/04/2021 2 PM.02 371 NK
POLI1205 Kinh tế chính trị Mác - Lênin MK91 18/04/2021 2 PM.04 371 NK
POLI1206 Chủ nghĩa xã hội khoa học KI91 18/04/2021 2 PM.03 371 NK
POLI1206 Chủ nghĩa xã hội khoa học KI93 20/04/2021 1 PM.01 371 NK
POLI1206 Chủ nghĩa xã hội khoa học KI93 20/04/2021 1 PM.09 371 NK
POLI1304 Triết học Mác - Lênin KI03 20/04/2021 2 PM.01 371 NK
POLI1304 Triết học Mác - Lênin KI03 20/04/2021 2 PM.09 371 NK
POLI1206 Chủ nghĩa xã hội khoa học T9D2 20/04/2021 3 PM.207 97 VVT
VIET1202 Đại Cương Văn Hóa Việt Nam HV81 22/04/2021 1 PM.09 371 NK
VIET1202 Đại Cương Văn Hóa Việt Nam HV81 22/04/2021 2 PM.09 371 NK
POLI1205 Kinh tế chính trị Mác - Lênin KQ92 22/04/2021 3 PM.09 371 NK
POLI1206 Chủ nghĩa xã hội khoa học T9D1 22/04/2021 5 PM.108 97 VVT
POLI1206 Chủ nghĩa xã hội khoa học T9D1 22/04/2021 5 PM.207 97 VVT
POLI1206 Chủ nghĩa xã hội khoa học CT91 23/04/2021 1 PM.09 371 NK
POLI1206 Chủ nghĩa xã hội khoa học DN92 23/04/2021 4 PM.09 371 NK
GLAW1201 Pháp Luật Đại Cương AV81 25/04/2021 1 PM.03 371 NK
GLAW1201 Pháp Luật Đại Cương AV81 25/04/2021 1 PM.09 371 NK
POLI1304 Triết học Mác - Lênin KI01 25/04/2021 1 PM.01 371 NK
POLI1304 Triết học Mác - Lênin KI01 25/04/2021 1 PM.02 371 NK
POLI1205 Kinh tế chính trị Mác - Lênin CS91 25/04/2021 2 PM.01 371 NK
POLI1205 Kinh tế chính trị Mác - Lênin CS91 25/04/2021 2 PM.02 371 NK
POLI1205 Kinh tế chính trị Mác - Lênin IM91 25/04/2021 2 PM.03 371 NK
POLI1205 Kinh tế chính trị Mác - Lênin IM91 25/04/2021 2 PM.09 371 NK
POLI1206 Chủ nghĩa xã hội khoa học TN93 27/04/2021 1 PM.01 371 NK
POLI1206 Chủ nghĩa xã hội khoa học TN93 27/04/2021 1 PM.09 371 NK
POLI1206 Chủ nghĩa xã hội khoa học XH91 27/04/2021 2 PM.01 371 NK
POLI1206 Chủ nghĩa xã hội khoa học XH91 27/04/2021 2 PM.09 371 NK
BADM1385 Kinh doanh quốc tế M01A 27/04/2021 5 PM.207 97 VVT
POLI1206 Chủ nghĩa xã hội khoa học K9D3 04/05/2021 3 PM.207 97 VVT
POLI1205 Kinh tế chính trị Mác - Lênin NL91 04/05/2021 4 PM.09 371 NK
POLI1206 Chủ nghĩa xã hội khoa học T9D5 08/05/2021 1 PM.108 97 VVT
POLI1206 Chủ nghĩa xã hội khoa học Q9D1 08/05/2021 2 PM.108 97 VVT
POLI1206 Chủ nghĩa xã hội khoa học T9D3 08/05/2021 2 PM.207 97 VVT
POLI1206 Chủ nghĩa xã hội khoa học K9D3 08/05/2021 3 PM.207 97 VVT
POLI1206 Chủ nghĩa xã hội khoa học T9D4 08/05/2021 3 PM.108 97 VVT
POLI1206 Chủ nghĩa xã hội khoa học Q9D3 08/05/2021 4 PM.108 97 VVT
BADM3305 Quan Hệ Công Chúng KQ71 09/05/2021 1 PM.03 371 NK
POLI1206 Chủ nghĩa xã hội khoa học DN91 09/05/2021 1 PM.01 371 NK
POLI1206 Chủ nghĩa xã hội khoa học DN91 09/05/2021 1 PM.09 371 NK
POLI1206 Chủ nghĩa xã hội khoa học TN91 09/05/2021 1 PM.02 371 NK
POLI1206 Chủ nghĩa xã hội khoa học TN91 09/05/2021 1 PM.04 371 NK
GLAW1315 Pháp Luật Đại Cương NL01 09/05/2021 2 PM.03 371 NK
POLI1206 Chủ nghĩa xã hội khoa học XD91 09/05/2021 2 PM.01 371 NK
POLI1206 Chủ nghĩa xã hội khoa học XD91 09/05/2021 2 PM.09 371 NK
POLI1304 Triết học Mác - Lênin QX01 09/05/2021 2 PM.02 371 NK
POLI1304 Triết học Mác - Lênin QX01 09/05/2021 2 PM.04 371 NK
POLI1304 Triết học Mác - Lênin XH01 10/05/2021 1 PM.01 371 NK
POLI1304 Triết học Mác - Lênin XH01 10/05/2021 1 PM.09 371 NK
VIET1202 Đại Cương Văn Hóa Việt Nam NB71 10/05/2021 1 PM.09 371 NK
POLI1205 Kinh tế chính trị Mác - Lênin MK92 10/05/2021 3 PM.01 371 NK
POLI1205 Kinh tế chính trị Mác - Lênin MK92 10/05/2021 3 PM.09 371 NK
POLI1206 Chủ nghĩa xã hội khoa học KI92 10/05/2021 4 PM.01 371 NK
POLI1206 Chủ nghĩa xã hội khoa học KI92 10/05/2021 4 PM.09 371 NK
BADM1370 Hành Vi Tổ Chức N91A 10/05/2021 5 PM.02 371 NK
BADM1379 Quản Trị Dự Án M91A 10/05/2021 5 PM.03 371 NK
VIET1305 Đại Cương Văn Hóa Việt Nam DN01 11/05/2021 1 PM.02 371 NK
VIET1305 Đại Cương Văn Hóa Việt Nam DN01 11/05/2021 1 PM.09 371 NK
POLI1206 Chủ nghĩa xã hội khoa học K9D1 11/05/2021 2 PM.207 97 VVT
POLI1304 Triết học Mác - Lênin KI02 11/05/2021 3 PM.01 371 NK
POLI1304 Triết học Mác - Lênin KI02 11/05/2021 3 PM.09 371 NK
POLI1206 Chủ nghĩa xã hội khoa học TN92 11/05/2021 4 PM.01 371 NK
POLI1206 Chủ nghĩa xã hội khoa học TN92 11/05/2021 4 PM.09 371 NK
BADM4303 Quản Trị Bán Hàng KQ71 12/05/2021 1 PM.09 371 NK
POLI1206 Chủ nghĩa xã hội khoa học Q9D1 13/05/2021 1 PM.207 97 VVT
POLI1206 Chủ nghĩa xã hội khoa học Q9D2 13/05/2021 2 PM.207 97 VVT
POLI1206 Chủ nghĩa xã hội khoa học K9D2 13/05/2021 3 PM.207 97 VVT
POLI1206 Chủ nghĩa xã hội khoa học Q9D3 13/05/2021 4 PM.207 97 VVT
POLI1205 Kinh tế chính trị Mác - Lênin CS92 14/05/2021 3 PM.01 371 NK
POLI1205 Kinh tế chính trị Mác - Lênin CS92 14/05/2021 3 PM.09 371 NK
POLI1304 Triết học Mác - Lênin CT01 14/05/2021 4 PM.01 371 NK
POLI1304 Triết học Mác - Lênin CT01 14/05/2021 4 PM.09 371 NK
GLAW1315 Pháp Luật Đại Cương T0D4 15/05/2021 1 PM.108 97 VVT
GLAW1315 Pháp Luật Đại Cương T0D4 15/05/2021 1 PM.207 97 VVT
BADM1372 Marketing căn bản Q0D1 15/05/2021 2 PM.108 97 VVT
BADM1372 Marketing căn bản Q0D1 15/05/2021 2 PM.207 97 VVT
POLI1304 Triết học Mác - Lênin QX02 15/05/2021 3 PM.03 371 NK
POLI1304 Triết học Mác - Lênin QX02 15/05/2021 3 PM.09 371 NK
POLI1304 Triết học Mác - Lênin XH02 15/05/2021 4 PM.03 371 NK
POLI1304 Triết học Mác - Lênin XH02 15/05/2021 4 PM.09 371 NK
BADM1372 Marketing căn bản Q0D3 16/05/2021 1 PM.108 97 VVT
POLI1206 Chủ nghĩa xã hội khoa học Q9D2 16/05/2021 1 PM.207 97 VVT
BADM1372 Marketing căn bản Q0D5 16/05/2021 2 PM.108 97 VVT
BADM1372 Marketing căn bản Q0D5 16/05/2021 2 PM.207 97 VVT
BADM1372 Marketing căn bản Q0D3 17/05/2021 1 PM.207 97 VVT
BADM1377 Thống kê ứng dụng Q0D1 17/05/2021 1 PM.108 97 VVT
BADM1377 Thống kê ứng dụng Q0D5 17/05/2021 2 PM.108 97 VVT
BADM1377 Thống kê ứng dụng Q0D5 17/05/2021 2 PM.207 97 VVT
BADM1367 Quản trị Marketing KQ92 17/05/2021 3 PM.02 371 NK
BADM1367 Quản trị Marketing QT92 17/05/2021 3 PM.03 371 NK
VIET1305 Đại Cương Văn Hóa Việt Nam DN02 17/05/2021 3 PM.01 371 NK
VIET1305 Đại Cương Văn Hóa Việt Nam DN02 17/05/2021 3 PM.09 371 NK
POLI1206 Chủ nghĩa xã hội khoa học Q9D4 17/05/2021 4 PM.108 97 VVT
POLI1206 Chủ nghĩa xã hội khoa học Q9D4 17/05/2021 4 PM.207 97 VVT
BADM2384 Quản trị thương hiệu M01A 17/05/2021 5 PM.207 97 VVT
BADM1377 Thống kê ứng dụng Q0D1 18/05/2021 1 PM.207 97 VVT
BADM1377 Thống kê ứng dụng Q0D3 18/05/2021 1 PM.108 97 VVT
ECON1302 Kinh Tế Vĩ Mô 1 Q0D5 18/05/2021 2 PM.108 97 VVT
ECON1302 Kinh Tế Vĩ Mô 1 Q0D5 18/05/2021 2 PM.207 97 VVT
BADM1372 Marketing căn bản Q0D2 18/05/2021 4 PM.108 97 VVT
BADM1372 Marketing căn bản Q0D2 18/05/2021 4 PM.207 97 VVT
ECON1302 Kinh Tế Vĩ Mô 1 Q0D1 19/05/2021 1 PM.108 97 VVT
GLAW1315 Pháp Luật Đại Cương T0D1 19/05/2021 2 PM.108 97 VVT
BADM1372 Marketing căn bản Q0D4 19/05/2021 3 PM.108 97 VVT
BADM1372 Marketing căn bản Q0D6 19/05/2021 4 PM.108 97 VVT
BADM1389 Quản Trị Bán Hàng M91A 19/05/2021 5 PM.01 371 NK
ECON1302 Kinh Tế Vĩ Mô 1 Q0D1 20/05/2021 1 PM.207 97 VVT
ECON1302 Kinh Tế Vĩ Mô 1 Q0D3 20/05/2021 1 PM.108 97 VVT
GLAW1315 Pháp Luật Đại Cương T0D3 20/05/2021 2 PM.108 97 VVT
GLAW1315 Pháp Luật Đại Cương T0D3 20/05/2021 2 PM.207 97 VVT
BADM1377 Thống kê ứng dụng Q0D2 20/05/2021 3 PM.108 97 VVT
BADM1377 Thống kê ứng dụng Q0D2 20/05/2021 3 PM.207 97 VVT
BADM1377 Thống kê ứng dụng Q0D4 20/05/2021 4 PM.108 97 VVT
BADM1377 Thống kê ứng dụng Q0D4 20/05/2021 4 PM.207 97 VVT
GLAW1315 Pháp Luật Đại Cương T0D5 21/05/2021 1 PM.108 97 VVT
BADM1367 Quản trị Marketing KQ91 21/05/2021 2 PM.01 371 NK
BADM1367 Quản trị Marketing KQ91 21/05/2021 2 PM.09 371 NK
BADM1367 Quản trị Marketing MK91 21/05/2021 2 PM.02 371 NK
BADM1367 Quản trị Marketing MK91 21/05/2021 2 PM.03 371 NK
BADM1377 Thống kê ứng dụng Q0D6 21/05/2021 3 PM.108 97 VVT
BADM1377 Thống kê ứng dụng Q0D6 21/05/2021 3 PM.207 97 VVT
BADM3306 Thương Mại Điện Tử Q8D4 21/05/2021 4 PM.108 97 VVT
BADM3306 Thương Mại Điện Tử Q8D4 21/05/2021 4 PM.207 97 VVT
GLAW1315 Pháp Luật Đại Cương T0D2 22/05/2021 1 PM.108 97 VVT
GLAW1315 Pháp Luật Đại Cương T0D2 22/05/2021 1 PM.207 97 VVT
BADM1367 Quản trị Marketing QT91 22/05/2021 2 PM.03 371 NK
BADM1367 Quản trị Marketing QT91 22/05/2021 2 PM.09 371 NK
BADM1368 Giao tiếp trong kinh doanh KQ01 22/05/2021 2 PM.02 371 NK
BADM1368 Giao tiếp trong kinh doanh KQ01 22/05/2021 2 PM.04 371 NK
GLAW1315 Pháp Luật Đại Cương T0D5 22/05/2021 2 PM.108 97 VVT
ECON1302 Kinh Tế Vĩ Mô 1 Q0D2 22/05/2021 3 PM.108 97 VVT
ECON1302 Kinh Tế Vĩ Mô 1 Q0D2 22/05/2021 3 PM.207 97 VVT
ECON1302 Kinh Tế Vĩ Mô 1 Q0D4 22/05/2021 4 PM.108 97 VVT
ECON1302 Kinh Tế Vĩ Mô 1 Q0D4 22/05/2021 4 PM.207 97 VVT
BADM1372 Marketing căn bản KQ91 23/05/2021 1 PM.01 371 NK
BADM1372 Marketing căn bản KQ91 23/05/2021 1 PM.09 371 NK
BADM1372 Marketing căn bản MK01 23/05/2021 1 PM.02 371 NK
BADM1372 Marketing căn bản MK01 23/05/2021 1 PM.04 371 NK
BADM1372 Marketing căn bản NL01 23/05/2021 2 PM.01 371 NK
BADM1372 Marketing căn bản NL01 23/05/2021 2 PM.09 371 NK
BADM1372 Marketing căn bản QT91 23/05/2021 2 PM.02 371 NK
BADM1372 Marketing căn bản QT91 23/05/2021 2 PM.04 371 NK
BADM1377 Thống kê ứng dụng Q0D3 23/05/2021 2 PM.108 97 VVT
GLAW1315 Pháp Luật Đại Cương T0D1 23/05/2021 2 PM.207 97 VVT
GLAW1315 Pháp Luật Đại Cương T0D6 23/05/2021 3 PM.108 97 VVT
GLAW1315 Pháp Luật Đại Cương T0D6 23/05/2021 3 PM.207 97 VVT
BADM1372 Marketing căn bản Q0D4 23/05/2021 4 PM.108 97 VVT
BADM1372 Marketing căn bản Q0D6 23/05/2021 4 PM.207 97 VVT
BADM1377 Thống kê ứng dụng MK91 24/05/2021 1 PM.01 371 NK
BADM1377 Thống kê ứng dụng MK91 24/05/2021 1 PM.09 371 NK
BADM1385 Kinh doanh quốc tế KQ91 24/05/2021 1 PM.02 371 NK
BADM1385 Kinh doanh quốc tế KQ91 24/05/2021 1 PM.03 371 NK
BADM1392 Quản trị vận hành QT91 24/05/2021 2 PM.01 371 NK
BADM1392 Quản trị vận hành QT91 24/05/2021 2 PM.09 371 NK
BADM3304 Quản Trị Thương Hiệu MK81 24/05/2021 2 PM.02 371 NK
BADM3304 Quản Trị Thương Hiệu MK81 24/05/2021 2 PM.03 371 NK
ECON1302 Kinh Tế Vĩ Mô 1 Q0D6 24/05/2021 3 PM.108 97 VVT
ECON1302 Kinh Tế Vĩ Mô 1 Q0D6 24/05/2021 3 PM.207 97 VVT
BADM1389 Quản Trị Bán Hàng MK91 25/05/2021 1 PM.02 371 NK
BADM1389 Quản Trị Bán Hàng MK91 25/05/2021 1 PM.09 371 NK
BADM3305 Quan Hệ Công Chúng MK81 25/05/2021 1 PM.03 371 NK
BADM3305 Quan Hệ Công Chúng MK81 25/05/2021 1 PM.04 371 NK
BADM3306 Thương Mại Điện Tử KQ81 25/05/2021 2 PM.02 371 NK
BADM3306 Thương Mại Điện Tử KQ81 25/05/2021 2 PM.09 371 NK
ECON1301 Kinh Tế Vi Mô 1 KI01 25/05/2021 2 PM.03 371 NK
ECON1301 Kinh Tế Vi Mô 1 KI01 25/05/2021 2 PM.04 371 NK
BADM3320 Quản trị kinh doanh quốc tế KQ81 26/05/2021 1 PM.01 371 NK
BADM3320 Quản trị kinh doanh quốc tế KQ81 26/05/2021 1 PM.03 371 NK
BADM4308 Văn Hóa Doanh Nghiệp (Văn Hóa Tổ chức) MK81 26/05/2021 2 PM.01 371 NK
BADM4308 Văn Hóa Doanh Nghiệp (Văn Hóa Tổ chức) MK81 26/05/2021 2 PM.03 371 NK
BADM1367 Quản trị Marketing MK92 26/05/2021 3 PM.02 371 NK
BADM1367 Quản trị Marketing MK92 26/05/2021 3 PM.04 371 NK
BADM1372 Marketing căn bản KQ92 26/05/2021 3 PM.03 371 NK
BADM1367 Quản trị Marketing QT93 26/05/2021 4 PM.02 371 NK
BADM1367 Quản trị Marketing QT93 26/05/2021 4 PM.04 371 NK
BADM1392 Quản trị vận hành QT92 26/05/2021 4 PM.03 371 NK
BADM4312 Quản Trị Dự Án DL81 27/05/2021 1 PM.02 371 NK
BADM4312 Quản Trị Dự Án DL81 27/05/2021 1 PM.09 371 NK
ECON1301 Kinh Tế Vi Mô 1 KI03 27/05/2021 1 PM.03 371 NK
ECON1301 Kinh Tế Vi Mô 1 KI03 27/05/2021 1 PM.04 371 NK
ECON1302 Kinh Tế Vĩ Mô 1 KQ01 27/05/2021 2 PM.02 371 NK
ECON1302 Kinh Tế Vĩ Mô 1 KQ01 27/05/2021 2 PM.09 371 NK
ECON1302 Kinh Tế Vĩ Mô 1 MK01 27/05/2021 2 PM.03 371 NK
ECON1302 Kinh Tế Vĩ Mô 1 MK01 27/05/2021 2 PM.04 371 NK
BADM1368 Giao tiếp trong kinh doanh KQ02 27/05/2021 3 PM.03 371 NK
BADM1368 Giao tiếp trong kinh doanh KQ02 27/05/2021 3 PM.09 371 NK
BADM3305 Quan Hệ Công Chúng DL71 27/05/2021 3 PM.04 371 NK
BADM1372 Marketing căn bản MK02 27/05/2021 4 PM.03 371 NK
BADM1372 Marketing căn bản MK02 27/05/2021 4 PM.09 371 NK
GLAW1315 Pháp Luật Đại Cương LG01 27/05/2021 4 PM.04 371 NK
ACCO3320 Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp KT71 28/05/2021 1 PM.02 371 NK
ACCO3320 Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp KT71 28/05/2021 1 PM.03 371 NK
ECON1302 Kinh Tế Vĩ Mô 1 NL01 28/05/2021 1 PM.01 371 NK
ECON1302 Kinh Tế Vĩ Mô 1 NL01 28/05/2021 1 PM.09 371 NK
BADM1364 Quản Trị Học XH91 28/05/2021 2 PM.01 371 NK
BADM1364 Quản Trị Học XH91 28/05/2021 2 PM.09 371 NK
BADM3305 Quan Hệ Công Chúng XH71 28/05/2021 2 PM.02 371 NK
BADM3305 Quan Hệ Công Chúng XH71 28/05/2021 2 PM.03 371 NK
BADM1372 Marketing căn bản NL91 28/05/2021 3 PM.01 371 NK
BADM1372 Marketing căn bản NL91 28/05/2021 3 PM.09 371 NK
BADM1372 Marketing căn bản QT92 28/05/2021 3 PM.02 371 NK
BADM1372 Marketing căn bản QT92 28/05/2021 3 PM.03 371 NK
BADM1377 Thống kê ứng dụng MK92 28/05/2021 4 PM.01 371 NK
BADM1377 Thống kê ứng dụng MK92 28/05/2021 4 PM.09 371 NK
BADM1385 Kinh doanh quốc tế KQ92 28/05/2021 4 PM.02 371 NK
BADM1385 Kinh doanh quốc tế KQ92 28/05/2021 4 PM.03 371 NK
BADM3306 Thương Mại Điện Tử TK71 29/05/2021 1 PM.01 371 NK
BADM3306 Thương Mại Điện Tử TK71 29/05/2021 1 PM.09 371 NK
ECON1301 Kinh Tế Vi Mô 1 KK01 29/05/2021 2 PM.01 371 NK
ECON1301 Kinh Tế Vi Mô 1 KK01 29/05/2021 2 PM.09 371 NK
ECON1301 Kinh Tế Vi Mô 1 KT01 29/05/2021 2 PM.02 371 NK
ECON1301 Kinh Tế Vi Mô 1 KT01 29/05/2021 2 PM.04 371 NK
BADM1372 Marketing căn bản QT93 29/05/2021 3 PM.02 371 NK
BADM1372 Marketing căn bản QT93 29/05/2021 3 PM.09 371 NK
BADM1389 Quản Trị Bán Hàng MK92 29/05/2021 3 PM.03 371 NK
BADM1389 Quản Trị Bán Hàng MK92 29/05/2021 3 PM.04 371 NK
BADM3304 Quản Trị Thương Hiệu MK82 29/05/2021 4 PM.02 371 NK
BADM3304 Quản Trị Thương Hiệu MK82 29/05/2021 4 PM.09 371 NK
BADM3304 Quản Trị Thương Hiệu MK83 29/05/2021 4 PM.03 371 NK
BADM3304 Quản Trị Thương Hiệu MK83 29/05/2021 4 PM.04 371 NK
ECON1302 Kinh Tế Vĩ Mô 1 TN01 30/05/2021 1 PM.01 371 NK
ECON1302 Kinh Tế Vĩ Mô 1 TN01 30/05/2021 1 PM.09 371 NK
FINA3324 Tài Chính Hành Chính Sự Nghiệp KT81 30/05/2021 1 PM.02 371 NK
FINA3324 Tài Chính Hành Chính Sự Nghiệp KT81 30/05/2021 1 PM.04 371 NK
FINA3324 Tài Chính Hành Chính Sự Nghiệp KT83 30/05/2021 2 PM.01 371 NK
FINA3324 Tài Chính Hành Chính Sự Nghiệp KT83 30/05/2021 2 PM.09 371 NK
GLAW1315 Pháp Luật Đại Cương DN01 30/05/2021 2 PM.02 371 NK
GLAW1315 Pháp Luật Đại Cương DN01 30/05/2021 2 PM.04 371 NK
GLAW1315 Pháp Luật Đại Cương QX01 31/05/2021 1 PM.01 371 NK
GLAW1315 Pháp Luật Đại Cương QX01 31/05/2021 1 PM.09 371 NK
GLAW1315 Pháp Luật Đại Cương TN01 31/05/2021 1 PM.02 371 NK
GLAW1315 Pháp Luật Đại Cương TN01 31/05/2021 1 PM.03 371 NK
GLAW1315 Pháp Luật Đại Cương XH01 31/05/2021 2 PM.01 371 NK
GLAW1315 Pháp Luật Đại Cương XH01 31/05/2021 2 PM.09 371 NK
POLI1304 Triết học Mác - Lênin DN01 31/05/2021 2 PM.02 371 NK
POLI1304 Triết học Mác - Lênin DN01 31/05/2021 2 PM.03 371 NK
BADM1392 Quản trị vận hành QT93 31/05/2021 3 PM.01 371 NK
BADM1392 Quản trị vận hành QT93 31/05/2021 3 PM.09 371 NK
BADM3305 Quan Hệ Công Chúng MK82 31/05/2021 3 PM.02 371 NK
BADM3305 Quan Hệ Công Chúng MK82 31/05/2021 3 PM.03 371 NK
BADM3305 Quan Hệ Công Chúng MK83 31/05/2021 4 PM.01 371 NK
BADM3305 Quan Hệ Công Chúng MK83 31/05/2021 4 PM.09 371 NK
BADM3306 Thương Mại Điện Tử KQ82 31/05/2021 4 PM.02 371 NK
BADM3306 Thương Mại Điện Tử KQ82 31/05/2021 4 PM.03 371 NK
ECON1302 Kinh Tế Vĩ Mô 1 QT01 01/06/2021 1 PM.03 371 NK
ECON1302 Kinh Tế Vĩ Mô 1 QT01 01/06/2021 1 PM.04 371 NK
POLI1304 Triết học Mác - Lênin LK01 01/06/2021 1 PM.02 371 NK
POLI1304 Triết học Mác - Lênin LK01 01/06/2021 1 PM.09 371 NK
ACCO3312 Kiểm Soát Nội Bộ K8D3 01/06/2021 2 PM.207 97 VVT
BADM3320 Quản trị kinh doanh quốc tế KQ82 01/06/2021 3 PM.01 371 NK
BADM3320 Quản trị kinh doanh quốc tế KQ82 01/06/2021 3 PM.09 371 NK
BADM4308 Văn Hóa Doanh Nghiệp (Văn Hóa Tổ chức) MK82 01/06/2021 3 PM.03 371 NK
BADM4308 Văn Hóa Doanh Nghiệp (Văn Hóa Tổ chức) MK82 01/06/2021 3 PM.04 371 NK
BADM4308 Văn Hóa Doanh Nghiệp (Văn Hóa Tổ chức) MK83 01/06/2021 4 PM.01 371 NK
BADM4308 Văn Hóa Doanh Nghiệp (Văn Hóa Tổ chức) MK83 01/06/2021 4 PM.09 371 NK
ECON1301 Kinh Tế Vi Mô 1 KI02 01/06/2021 4 PM.03 371 NK
ECON1301 Kinh Tế Vi Mô 1 KI02 01/06/2021 4 PM.04 371 NK
ECON1302 Kinh Tế Vĩ Mô 1 Q0D3 02/06/2021 1 PM.108 97 VVT
BADM3330 Đầu tư quốc tế (QT) Q7D5 02/06/2021 2 PM.108 97 VVT
ACCO3320 Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp KT72 02/06/2021 3 PM.03 371 NK
ECON1302 Kinh Tế Vĩ Mô 1 KQ02 02/06/2021 3 PM.01 371 NK
ECON1302 Kinh Tế Vĩ Mô 1 KQ02 02/06/2021 3 PM.09 371 NK
ECON1302 Kinh Tế Vĩ Mô 1 LG01 02/06/2021 3 PM.02 371 NK
ECON1302 Kinh Tế Vĩ Mô 1 LG01 02/06/2021 3 PM.04 371 NK
BADM2303 Quản Trị Nhân Lực XH81 02/06/2021 4 PM.03 371 NK
ECON1302 Kinh Tế Vĩ Mô 1 MK02 02/06/2021 4 PM.01 371 NK
ECON1302 Kinh Tế Vĩ Mô 1 MK02 02/06/2021 4 PM.09 371 NK
GLAW1315 Pháp Luật Đại Cương DL01 02/06/2021 4 PM.02 371 NK
GLAW1315 Pháp Luật Đại Cương DL01 02/06/2021 4 PM.04 371 NK
BADM3330 Đầu tư quốc tế (QT) Q7D5 03/06/2021 1 PM.108 97 VVT
BADM4303 Quản Trị Bán Hàng Q7D2 03/06/2021 2 PM.207 97 VVT
ACCO3312 Kiểm Soát Nội Bộ KK81 03/06/2021 3 PM.01 371 NK
ACCO3312 Kiểm Soát Nội Bộ KK81 03/06/2021 3 PM.09 371 NK
BADM2303 Quản Trị Nhân Lực XH82 03/06/2021 3 PM.03 371 NK
BADM3306 Thương Mại Điện Tử TK72 03/06/2021 3 PM.04 371 NK
BADM3315 Hành Vi Tổ Chức XH81 03/06/2021 4 PM.01 371 NK
BADM3315 Hành Vi Tổ Chức XH81 03/06/2021 4 PM.09 371 NK
ECON1302 Kinh Tế Vĩ Mô 1 QT03 04/06/2021 2 PM.01 371 NK
ECON1302 Kinh Tế Vĩ Mô 1 QT03 04/06/2021 2 PM.09 371 NK
GLAW1315 Pháp Luật Đại Cương AV01 04/06/2021 2 PM.02 371 NK
GLAW1315 Pháp Luật Đại Cương AV01 04/06/2021 2 PM.03 371 NK
ECON1301 Kinh Tế Vi Mô 1 KK02 04/06/2021 3 PM.01 371 NK
ECON1301 Kinh Tế Vi Mô 1 KK02 04/06/2021 3 PM.09 371 NK
ECON1301 Kinh Tế Vi Mô 1 KT02 04/06/2021 3 PM.02 371 NK
ECON1301 Kinh Tế Vi Mô 1 KT02 04/06/2021 3 PM.03 371 NK
ECON1301 Kinh Tế Vi Mô 1 KT03 04/06/2021 4 PM.01 371 NK
ECON1301 Kinh Tế Vi Mô 1 KT03 04/06/2021 4 PM.09 371 NK
ECON1302 Kinh Tế Vĩ Mô 1 TN02 04/06/2021 4 PM.02 371 NK
ECON1302 Kinh Tế Vĩ Mô 1 TN02 04/06/2021 4 PM.03 371 NK
GLAW1315 Pháp Luật Đại Cương QT01 05/06/2021 1 PM.01 371 NK
GLAW1315 Pháp Luật Đại Cương QT01 05/06/2021 1 PM.09 371 NK
GLAW1315 Pháp Luật Đại Cương QT03 05/06/2021 1 PM.02 371 NK
GLAW1315 Pháp Luật Đại Cương QT03 05/06/2021 1 PM.04 371 NK
GLAW1315 Pháp Luật Đại Cương NB01 05/06/2021 2 PM.01 371 NK
GLAW1315 Pháp Luật Đại Cương NB01 05/06/2021 2 PM.09 371 NK
ECON1302 Kinh Tế Vĩ Mô 1 TN03 05/06/2021 3 PM.01 371 NK
ECON1302 Kinh Tế Vĩ Mô 1 TN03 05/06/2021 3 PM.09 371 NK
FINA3324 Tài Chính Hành Chính Sự Nghiệp KT82 05/06/2021 3 PM.02 371 NK
GLAW1315 Pháp Luật Đại Cương CT01 05/06/2021 3 PM.03 371 NK
GLAW1315 Pháp Luật Đại Cương CT01 05/06/2021 3 PM.04 371 NK
GLAW1315 Pháp Luật Đại Cương DN02 05/06/2021 4 PM.01 371 NK
GLAW1315 Pháp Luật Đại Cương DN02 05/06/2021 4 PM.09 371 NK
GLAW1315 Pháp Luật Đại Cương QX02 05/06/2021 4 PM.02 371 NK
GLAW1315 Pháp Luật Đại Cương TN02 05/06/2021 4 PM.03 371 NK
GLAW1315 Pháp Luật Đại Cương TN02 05/06/2021 4 PM.04 371 NK
BADM3330 Đầu tư quốc tế (QT) Q7D1 06/06/2021 1 PM.207 97 VVT
BADM3306 Thương Mại Điện Tử Q8D2 06/06/2021 2 PM.207 97 VVT
GLAW1315 Pháp Luật Đại Cương TN03 07/06/2021 3 PM.01 371 NK
GLAW1315 Pháp Luật Đại Cương TN03 07/06/2021 3 PM.09 371 NK
GLAW1315 Pháp Luật Đại Cương XH02 07/06/2021 3 PM.02 371 NK
GLAW1315 Pháp Luật Đại Cương XH02 07/06/2021 3 PM.04 371 NK
POLI1304 Triết học Mác - Lênin DN02 07/06/2021 4 PM.01 371 NK
POLI1304 Triết học Mác - Lênin DN02 07/06/2021 4 PM.09 371 NK
POLI1304 Triết học Mác - Lênin LK02 07/06/2021 4 PM.02 371 NK
POLI1304 Triết học Mác - Lênin LK02 07/06/2021 4 PM.04 371 NK
GLAW1201 Pháp Luật Đại Cương AV82 08/06/2021 3 PM.03 371 NK
GLAW1201 Pháp Luật Đại Cương AV82 08/06/2021 3 PM.04 371 NK
POLI1304 Triết học Mác - Lênin LK03 08/06/2021 3 PM.01 371 NK
POLI1304 Triết học Mác - Lênin LK03 08/06/2021 3 PM.09 371 NK
BADM3330 Đầu tư quốc tế (QT) Q7D3 09/06/2021 3 PM.207 97 VVT
BADM4303 Quản Trị Bán Hàng Q7D4 09/06/2021 3 PM.108 97 VVT
GLAW1315 Pháp Luật Đại Cương S0D1 09/06/2021 4 PM.108 97 VVT
ECON1302 Kinh Tế Vĩ Mô 1 QT02 10/06/2021 3 PM.01 371 NK
ECON1302 Kinh Tế Vĩ Mô 1 QT02 10/06/2021 3 PM.09 371 NK
GLAW1315 Pháp Luật Đại Cương AV02 10/06/2021 3 PM.03 371 NK
GLAW1315 Pháp Luật Đại Cương AV02 10/06/2021 3 PM.04 371 NK
GLAW1315 Pháp Luật Đại Cương NB02 10/06/2021 4 PM.01 371 NK
GLAW1315 Pháp Luật Đại Cương NB02 10/06/2021 4 PM.09 371 NK
GLAW1315 Pháp Luật Đại Cương QT02 11/06/2021 3 PM.01 371 NK
GLAW1315 Pháp Luật Đại Cương QT02 11/06/2021 3 PM.09 371 NK
POLI1206 Chủ nghĩa xã hội khoa học A9D1 13/06/2021 1 PM.108 97 VVT
POLI1206 Chủ nghĩa xã hội khoa học A9D1 13/06/2021 1 PM.207 97 VVT
POLI1206 Chủ nghĩa xã hội khoa học A9D5 13/06/2021 2 PM.108 97 VVT
POLI1206 Chủ nghĩa xã hội khoa học A9D5 13/06/2021 2 PM.207 97 VVT
POLI1206 Chủ nghĩa xã hội khoa học L9D1 14/06/2021 1 PM.108 97 VVT
POLI1206 Chủ nghĩa xã hội khoa học L9D1 14/06/2021 1 PM.207 97 VVT
GLAW1201 Pháp Luật Đại Cương AV85 14/06/2021 2 PM.02 371 NK
GLAW1201 Pháp Luật Đại Cương AV85 14/06/2021 2 PM.04 371 NK
POLI1205 Kinh tế chính trị Mác - Lênin QT91 14/06/2021 2 PM.01 371 NK
POLI1205 Kinh tế chính trị Mác - Lênin QT91 14/06/2021 2 PM.09 371 NK
POLI1206 Chủ nghĩa xã hội khoa học KT92 14/06/2021 2 PM.03 371 NK
POLI1206 Chủ nghĩa xã hội khoa học A9D2 14/06/2021 3 PM.108 97 VVT
POLI1206 Chủ nghĩa xã hội khoa học A9D2 14/06/2021 3 PM.207 97 VVT
POLI1206 Chủ nghĩa xã hội khoa học L9D2 14/06/2021 4 PM.108 97 VVT
POLI1206 Chủ nghĩa xã hội khoa học L9D2 14/06/2021 4 PM.207 97 VVT
POLI1205 Kinh tế chính trị Mác - Lênin IT91 15/06/2021 1 PM.01 371 NK
POLI1205 Kinh tế chính trị Mác - Lênin IT91 15/06/2021 1 PM.09 371 NK
POLI1205 Kinh tế chính trị Mác - Lênin IT93 15/06/2021 1 PM.02 371 NK
POLI1205 Kinh tế chính trị Mác - Lênin IT93 15/06/2021 1 PM.04 371 NK
POLI1206 Chủ nghĩa xã hội khoa học KK91 15/06/2021 2 PM.01 371 NK
POLI1206 Chủ nghĩa xã hội khoa học KK91 15/06/2021 2 PM.09 371 NK
POLI1206 Chủ nghĩa xã hội khoa học KT91 15/06/2021 2 PM.02 371 NK
POLI1206 Chủ nghĩa xã hội khoa học KT91 15/06/2021 2 PM.04 371 NK
POLI1205 Kinh tế chính trị Mác - Lênin IT92 15/06/2021 3 PM.03 371 NK
POLI1205 Kinh tế chính trị Mác - Lênin IT92 15/06/2021 3 PM.04 371 NK
POLI1205 Kinh tế chính trị Mác - Lênin QT92 15/06/2021 3 PM.01 371 NK
POLI1205 Kinh tế chính trị Mác - Lênin QT93 15/06/2021 3 PM.02 371 NK
POLI1205 Kinh tế chính trị Mác - Lênin QT93 15/06/2021 3 PM.09 371 NK
POLI1206 Chủ nghĩa xã hội khoa học LK92 15/06/2021 4 PM.01 371 NK
POLI1206 Chủ nghĩa xã hội khoa học LK92 15/06/2021 4 PM.09 371 NK
POLI1206 Chủ nghĩa xã hội khoa học QX91 15/06/2021 4 PM.02 371 NK
POLI1304 Triết học Mác - Lênin SH02 15/06/2021 4 PM.03 371 NK
POLI1304 Triết học Mác - Lênin SH02 15/06/2021 4 PM.04 371 NK
POLI1206 Chủ nghĩa xã hội khoa học LK91 16/06/2021 1 PM.01 371 NK
POLI1206 Chủ nghĩa xã hội khoa học LK91 16/06/2021 1 PM.09 371 NK
POLI1304 Triết học Mác - Lênin SH01 16/06/2021 1 PM.02 371 NK
POLI1304 Triết học Mác - Lênin SH01 16/06/2021 1 PM.04 371 NK
POLI1304 Triết học Mác - Lênin XD01 16/06/2021 2 PM.01 371 NK
POLI1304 Triết học Mác - Lênin XD01 16/06/2021 2 PM.09 371 NK
POLI1304 Triết học Mác - Lênin XD02 16/06/2021 3 PM.01 371 NK
POLI1304 Triết học Mác - Lênin XD02 16/06/2021 3 PM.09 371 NK
BADM2301 Marketing căn bản K7D2 16/06/2021 4 PM.207 97 VVT
BADM2301 Marketing căn bản K7D4 16/06/2021 4 PM.108 97 VVT
BADM2301 Marketing căn bản K7D1 17/06/2021 1 PM.207 97 VVT
BADM2301 Marketing căn bản K7D3 17/06/2021 1 PM.108 97 VVT