Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thi Chính Quy; Thông báo
Lịch phân nhóm các môn thi học kỳ 2 năm học 2019 - 2020, hình thức thi trắc nghiệm trên máy tính
Phòng Khảo thí thông báo lịch thi các môn của học kỳ 2 năm học 2019 - 2020 hình thức thi trắc nghiệm trên máy tính đã được sắp xếp ngày và nhóm thi như sau:

Sinh viên lưu ý

1. Xem và ghi nhớ ngày thi, ca thi và địa điểm thi - tránh nhầm lẫn
2. Khi có lý do chính đáng cần phải điều chỉnh lịch thi cá nhân, liên hệ trực tiếp tại phòng Khảo thí, gặp thầy Thái Chí Biền.

LỊCH PHÂN NHÓM CÁC MÔN THI TRẮC NGHIỆM
TẠI PHÒNG MÁY HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2019 - 2020

  
Mã MH Tên môn học Nhóm Ngày thi Ca Phòng Địa điểm
BADM1201 Giao Tiếp Trong kinh Doanh Q9D1 01/06/2020 1 PM.208 97 VVT
BADM1201 Giao Tiếp Trong kinh Doanh Q9D3 01/06/2020 2 PM.208 97 VVT
BADM1201 Giao Tiếp Trong kinh Doanh Q9D2 01/06/2020 3 PM.208 97 VVT
BADM1201 Giao Tiếp Trong kinh Doanh Q9D4 01/06/2020 4 PM.208 97 VVT
CENG1220 Địa Chất Công Trình + Thực tập X91A 01/06/2020 5 PM.02 371 NK
BADM1201 Giao Tiếp Trong kinh Doanh Q9D1 02/06/2020 1 PM.208 97 VVT
BADM1201 Giao Tiếp Trong kinh Doanh Q9D3 02/06/2020 2 PM.208 97 VVT
BADM1201 Giao Tiếp Trong kinh Doanh Q9D4 02/06/2020 3 PM.208 97 VVT
BADM2303 Quản Trị Nhân Lực Q8D3 04/06/2020 1 PM.208 97 VVT
GLAW1315 Pháp Luật Đại Cương T9D5 04/06/2020 2 PM.208 97 VVT
BADM1201 Giao Tiếp Trong kinh Doanh Q9D2 04/06/2020 3 PM.208 97 VVT
BADM1201 Giao Tiếp Trong kinh Doanh Q9D5 05/06/2020 1 PM.208 97 VVT
BADM2303 Quản Trị Nhân Lực Q8D3 05/06/2020 2 PM.208 97 VVT
BADM1201 Giao Tiếp Trong kinh Doanh Q9D5 06/06/2020 1 PM.208 97 VVT
GLAW1201 Pháp Luật Đại Cương HV81 06/06/2020 2 PM.07 371 NK
GLAW1201 Pháp Luật Đại Cương HV81 06/06/2020 2 PM.02 371 NK
GLAW1315 Pháp Luật Đại Cương QX91 06/06/2020 3 PM.02 371 NK
GLAW1315 Pháp Luật Đại Cương QX91 06/06/2020 3 PM.07 371 NK
GLAW1201 Pháp Luật Đại Cương AV71 07/06/2020 1 PM.02 371 NK
ACCO2302 Kế Toán tài chính T8D2 08/06/2020 3 PM.208 97 VVT
ACCO2302 Kế Toán tài chính T8D3 08/06/2020 4 PM.208 97 VVT
GLAW3301 Luật kinh tế K9D1 09/06/2020 2 PM.208 97 VVT
GLAW3301 Luật kinh tế K9D1 09/06/2020 2 PM.407 97 VVT
BADM2304 Quản Trị Marketing NL61 09/06/2020 3 PM.07 371 NK
ACCO3320 Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp KT64 09/06/2020 4 PM.07 371 NK
ACCO2302 Kế Toán tài chính T8D1 10/06/2020 1 PM.208 97 VVT
BADM3306 Thương Mại Điện Tử QGD1 10/06/2020 2 PM.208 97 VVT
BADM3305 Quan Hệ Công Chúng XH61 10/06/2020 4 PM.04 371 NK
BADM1368 Giao tiếp trong kinh doanh KQ91 11/06/2020 1 PM.07 371 NK
BADM1368 Giao tiếp trong kinh doanh KQ91 11/06/2020 1 PM.02 371 NK
BADM3305 Quan Hệ Công Chúng DL61 11/06/2020 1 PM.03 371 NK
BADM2311 Giao tiếp trong kinh doanh QT81 11/06/2020 2 PM.02 371 NK
BADM2311 Giao tiếp trong kinh doanh QT81 11/06/2020 2 PM.07 371 NK
BADM3305 Quan Hệ Công Chúng KQ61 11/06/2020 2 PM.03 371 NK
BADM1368 Giao tiếp trong kinh doanh KQ92 11/06/2020 3 PM.02 371 NK
BADM1368 Giao tiếp trong kinh doanh KQ92 11/06/2020 3 PM.04 371 NK
BADM2304 Quản Trị Marketing QT82 11/06/2020 4 PM.02 371 NK
BADM2304 Quản Trị Marketing QT82 11/06/2020 4 PM.04 371 NK
BADM1368 Giao tiếp trong kinh doanh NL91 13/06/2020 1 PM.02 371 NK
BADM1368 Giao tiếp trong kinh doanh NL91 13/06/2020 1 PM.07 371 NK
BADM3306 Thương Mại Điện Tử KQ71 13/06/2020 1 PM.04 371 NK
BADM3306 Thương Mại Điện Tử KQ71 13/06/2020 1 PM.03 371 NK
ACCO3320 Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp KT61 13/06/2020 2 PM.07 371 NK
ACCO3320 Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp KT61 13/06/2020 2 PM.04 371 NK
BADM4303 Quản Trị Bán Hàng KQ61 13/06/2020 2 PM.02 371 NK
BADM2304 Quản Trị Marketing QT83 13/06/2020 3 PM.07 371 NK
BADM2304 Quản Trị Marketing QT83 13/06/2020 3 PM.02 371 NK
BADM2311 Giao tiếp trong kinh doanh QT82 13/06/2020 3 PM.04 371 NK
BADM2311 Giao tiếp trong kinh doanh QT82 13/06/2020 3 PM.03 371 NK
BADM2303 Quản Trị Nhân Lực LK83 13/06/2020 4 PM.04 371 NK
BADM2303 Quản Trị Nhân Lực LK83 13/06/2020 4 PM.03 371 NK
BADM2301 Marketing căn bản KT81 14/06/2020 1 PM.04 371 NK
BADM2301 Marketing căn bản KT81 14/06/2020 1 PM.03 371 NK
BADM3306 Thương Mại Điện Tử TK61 14/06/2020 1 PM.04 371 NK
BADM3306 Thương Mại Điện Tử TK61 14/06/2020 1 PM.03 371 NK
BADM2303 Quản Trị Nhân Lực LK81 14/06/2020 2 PM.02 371 NK
BADM2303 Quản Trị Nhân Lực LK81 14/06/2020 2 PM.07 371 NK
BADM3320 Quản trị kinh doanh quốc tế KQ71 14/06/2020 2 PM.02 371 NK
BADM3320 Quản trị kinh doanh quốc tế KQ71 14/06/2020 2 PM.07 371 NK
BADM2311 Giao tiếp trong kinh doanh QT83 16/06/2020 3 PM.07 371 NK
BADM2311 Giao tiếp trong kinh doanh QT83 16/06/2020 3 PM.02 371 NK
FINA3324 Tài Chính Hành Chính Sự Nghiệp KT73 16/06/2020 3 PM.03 371 NK
GLAW1201 Pháp Luật Đại Cương AV73 16/06/2020 4 PM.03 371 NK
BADM3305 Quan Hệ Công Chúng M81A 16/06/2020 5 PM.02 371 NK
GLAW1201 Pháp Luật Đại Cương HV71 17/06/2020 1 PM.03 371 NK
FINA3324 Tài Chính Hành Chính Sự Nghiệp KT71 17/06/2020 2 PM.04 371 NK
FINA3324 Tài Chính Hành Chính Sự Nghiệp KT71 17/06/2020 2 PM.02 371 NK
GLAW3301 Luật kinh tế K9D3 18/06/2020 1 PM.407 97 VVT
GLAW3302 Luật kinh doanh (Luật Kinh tế) QGD1 18/06/2020 2 PM.208 97 VVT
GLAW3301 Luật kinh tế K9D2 18/06/2020 3 PM.407 97 VVT
BADM4310 Marketing dịch vụ MK61 19/06/2020 1 PM.02 371 NK
BADM4310 Marketing dịch vụ MK61 19/06/2020 1 PM.04 371 NK
ACCO3312 Kiểm Soát Nội Bộ KK71 19/06/2020 2 PM.02 371 NK
ACCO3312 Kiểm Soát Nội Bộ KK71 19/06/2020 2 PM.04 371 NK
VIET1305 Đại Cương Văn Hóa Việt Nam DN92 19/06/2020 4 PM.02 371 NK
VIET1305 Đại Cương Văn Hóa Việt Nam DN92 19/06/2020 4 PM.04 371 NK
BADM2304 Quản Trị Marketing QT81 20/06/2020 1 PM.02 371 NK
BADM2304 Quản Trị Marketing QT81 20/06/2020 1 PM.07 371 NK
GLAW1201 Pháp Luật Đại Cương IM81 20/06/2020 2 PM.04 371 NK
GLAW1201 Pháp Luật Đại Cương IM81 20/06/2020 2 PM.03 371 NK
ACCO3312 Kiểm Soát Nội Bộ K7D4 20/06/2020 3 PM.208 97 VVT
GLAW1315 Pháp Luật Đại Cương TN91 21/06/2020 1 PM.07 371 NK
GLAW1315 Pháp Luật Đại Cương TN91 21/06/2020 1 PM.02 371 NK
GLAW1315 Pháp Luật Đại Cương TN93 21/06/2020 1 PM.04 371 NK
GLAW1315 Pháp Luật Đại Cương TN93 21/06/2020 1 PM.03 371 NK
VIET1305 Đại Cương Văn Hóa Việt Nam DN91 21/06/2020 2 PM.02 371 NK
VIET1305 Đại Cương Văn Hóa Việt Nam DN91 21/06/2020 2 PM.07 371 NK
BADM3305 Quan Hệ Công Chúng MK71 22/06/2020 2 PM.02 371 NK
BADM3305 Quan Hệ Công Chúng MK71 22/06/2020 2 PM.04 371 NK
BADM3305 Quan Hệ Công Chúng MK72 22/06/2020 3 PM.02 371 NK
BADM3305 Quan Hệ Công Chúng MK72 22/06/2020 3 PM.04 371 NK
BADM1373 Thương Mại Điện Tử M91A 22/06/2020 5 PM.02 371 NK
GLAW1315 Pháp Luật Đại Cương DN91 23/06/2020 2 PM.02 371 NK
GLAW1315 Pháp Luật Đại Cương DN91 23/06/2020 2 PM.04 371 NK
GLAW1315 Pháp Luật Đại Cương DN92 23/06/2020 4 PM.02 371 NK
GLAW1315 Pháp Luật Đại Cương DN92 23/06/2020 4 PM.07 371 NK
BADM3303 Quản Trị Vận Hành M81A 23/06/2020 5 PM.03 371 NK
GLAW1315 Pháp Luật Đại Cương T9D1 24/06/2020 1 PM.208 97 VVT
GLAW1315 Pháp Luật Đại Cương T9D3 24/06/2020 2 PM.208 97 VVT
GLAW1315 Pháp Luật Đại Cương NB92 24/06/2020 3 PM.04 371 NK
GLAW1315 Pháp Luật Đại Cương NB92 24/06/2020 3 PM.02 371 NK
GLAW1315 Pháp Luật Đại Cương TN92 24/06/2020 4 PM.04 371 NK
GLAW1315 Pháp Luật Đại Cương TN92 24/06/2020 4 PM.02 371 NK
GLAW1315 Pháp Luật Đại Cương S9D1 25/06/2020 3 PM.208 97 VVT
GLAW1315 Pháp Luật Đại Cương T9D2 25/06/2020 3 PM.407 97 VVT
BADM3304 Quản Trị Thương Hiệu MK71 29/06/2020 2 PM.02 371 NK
BADM3304 Quản Trị Thương Hiệu MK71 29/06/2020 2 PM.04 371 NK
BADM3304 Quản Trị Thương Hiệu MK72 29/06/2020 2 PM.02 371 NK
BADM3304 Quản Trị Thương Hiệu MK72 29/06/2020 2 PM.04 371 NK
GLAW1315 Pháp Luật Đại Cương CT91 29/06/2020 3 PM.03 371 NK
BADM1367 Quản trị Marketing N91A 29/06/2020 5 PM.02 371 NK
BADM4303 Quản Trị Bán Hàng N81A 29/06/2020 5 PM.03 371 NK
BADM3315 Hành Vi Tổ Chức QT83 30/06/2020 3 PM.02 371 NK
BADM3315 Hành Vi Tổ Chức QT83 30/06/2020 3 PM.07 371 NK
BADM2303 Quản Trị Nhân Lực LK82 30/06/2020 4 PM.07 371 NK
BADM2303 Quản Trị Nhân Lực LK82 30/06/2020 4 PM.02 371 NK
GLAW1315 Pháp Luật Đại Cương T9D4 01/07/2020 4 PM.208 97 VVT
GLAW1315 Pháp Luật Đại Cương NB91 02/07/2020 1 PM.02 371 NK
GLAW1315 Pháp Luật Đại Cương NB91 02/07/2020 1 PM.07 371 NK
BADM2303 Quản Trị Nhân Lực XH71 06/07/2020 1 PM.02 371 NK
BADM2303 Quản Trị Nhân Lực XH71 06/07/2020 1 PM.04 371 NK
CENG2303 Cơ Học Đất XD81 06/07/2020 2 PM.03 371 NK
CENG2303 Cơ Học Đất XD82 06/07/2020 2 PM.02 371 NK
BADM2303 Quản Trị Nhân Lực Q8D1 06/07/2020 3 PM.208 97 VVT
BADM1372 Marketing căn bản N91A 06/07/2020 5 PM.02 371 NK
BADM3327 Quản Trị Chất Lượng M81A 06/07/2020 5 PM.03 371 NK
VIET1202 Đại Cương Văn Hóa Việt Nam HV71 10/07/2020 1 PM.02 371 NK