Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
Danh sách giảng viên

Danh sách giảng viên cơ hữu – bộ môn toán

 

 Võ Thanh Hải

Chức danh: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Địa chỉ Email: hai.vt@ou.edu.vn

Lý lịch khoa học


 

Trần Trung Kiệt

Chức danh: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Địa chỉ Email: kiet.tt@ou.edu.vn

Lý lịch khoa học

 

 

Trịnh Thị Thanh Hải

Chức danh: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Địa chỉ Email: hai.ttt@ou.edu.vn

Lý lịch khoa học

 


   Vũ Văn Hưng 

Chức danh: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Địa chỉ Email: hung.vv@ou.edu.vn

Lý lịch khoa học

Danh sách giảng viên cơ hữu - bộ môn tin học không chuyên

 

Nguyễn Cao Tùng

Chức danh: Phó Trưởng Bộ môn THKC - Giảng viên chính

Học vị: Thạc sĩ

Môn học giảng dạy: Tin học đại cương, tin học ứng dụng.

Địa chỉ Email: tung.nc@ou.edu.vn 

Lý lịch khoa học

Huỳnh Minh Quang

Chức danh: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Môn học giảng dạy: Tin học đại cương, tin học ứng dụng.

Địa chỉ Email: quang.hm@ou.edu.vn

Lý lịch khoa học


Nguyễn Tri Quỳnh Nga

Chức danh: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Môn học giảng dạy: Tin học đại cương, tin học ứng dụng.

Địa chỉ Email: nga.ntq@ou.edu.vn

Lý lịch khoa học


      Nguyễn Thị Trâm Anh

Chức danh: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Môn học giảng dạy: Tin học đại cương, tin học ứng dụng.

Địa chỉ Email: Tramanh.nguyen@ou.edu.vn

Lý lịch khoa học

Danh sách giảng viên cơ hữu – bộ môn lý luận chính trị

 

   

 

Nguyễn Thị Mộng Tuyền

Chức danh: Giảng viên chính

Học vị: Tiến Sỹ

Địa chỉ Email: tuyen.ntm@ou.edu.vn

Lý lịch khoa học

 

  

Dương Thị Ngọc Dung

Chức danh: Giảng viên

Học vị: Tiến Sỹ

Địa chỉ Email: dung.dtn@ou.edu.vn

Lý lịch khoa học

Nguyễn Giang Châu

Chức danh: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Địa chỉ Email: chau.ng@ou.edu.vn

Lý lịch khoa học

 


   Hồ Ngọc Anh

Chức danh: Giảng viên chính

Học vị: Tiến sĩ

Địa chỉ Email: anh.hn@ou.edu.vn

Lý lịch khoa học

   Nguyễn Thị Hồng Phương

Chức danh: Giảng viên chính

Học vị: Tiến sĩ

Địa chỉ Email:
phuong.nth@ou.edu.vn

Lý lịch khoa học

   
Đỗ Duy Tú

Chức danh: Giảng viên

Học vị: Tiến sĩ

Địa chỉ Email: tu.dd@ou.edu.vn

Lý lịch khoa học

Trần Duy Mỹ

Chức danh: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Địa chỉ Email: my.td@ou.edu.vn

Lý lịch khoa học

 

 

Danh sách giảng viên cơ hữu – bộ môn giáo dục thể chất

 

Trình Quốc Trung

Chức danh: Trưởng Bộ môn GDTC Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Địa chỉ Email: trung.tq@ou.edu.vn

Lý lịch khoa học

 


 

Trịnh Trung Dũng

Chức danh: Giảng viên

Học vị: CN

Địa chỉ Email: dung.tt@ou.edu.vn

Lý lịch khoa học

 

   Võ Văn Phương

Chức danh: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Địa chỉ Email: phuong.vv@ou.edu.vn

Lý lịch khoa học

   Võ Nhật Sơn

Chức danh: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Địa chỉ Email: son.vn@ou.edu.vn

Lý lịch khoa học