Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Danh sách Cán bộ viên chức

Lãnh đạo Ban

   

Tạ Thị Lan Anh

Chức danh: Phụ trách Ban Cơ bản

Học vị: Thạc sĩ 

Địa chỉ Email: anh.ttl@ou.edu.vn 

Lý lịch khoa học

 

 

Dương Thị Mai Phương

Chức danh: Phó Trưởng Ban

Học vị: Thạc sĩ

Địachỉ Email: phuong.dtm@ou.edu.vn

Lý lịch khoa học

 

 

Cán bộ viên chức

 

 

Nguyễn Tiến Tâm

Chức danh: Chuyên viên

Học vị: Cử nhân

Địa chỉ Email: tam.nt@ou.edu.vn

 

 

 

 

Nguyễn Thị Giang

Chức danh: Chuyên viên

Học vị: Cử nhân

Địa chỉ Email: giang.nt@ou.edu.vn