Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chuẩn đầu ra

     Nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu sử dụng nhân lực của các tổ chức, doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng - chứng khoán, khoa Tài chính - Ngân hàng xây dựng các tiêu chuẩn ra trường tối thiểu về kiến thức, kĩ năng, thái độ... áp dụng cho tất cả sinh viên của khoa khi tốt nghiệp. 
     Cụ thể như sau:
  

  1. Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo cử nhân đại học 
  2. Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo cử nhân cao đẳng