Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chương trình đào tạo
Chương trình đào tạo của khoa Tài chính Ngân hàng
Từ khóa 2010 trở về sau môn Phân tích báo cáo tài chính trở thành môn học bắt buộc trong chương trình đào tạo hệ đại học chính quy 4 năm.