Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thi Chính Quy; Thông báo
Lịch phân nhóm thi kỹ năng nói các môn tiếng Anh học kỳ 3 năm học 2017 - 2018

Phòng Khảo thí thông báo lịch phân nhóm thi kỹ năng nói các môn tiếng Anh học kỳ 3 năm học 2017 - 2018, tại các cơ sở thi như sau:

1. Lịch thi môn nghe nói 3 (kỹ năng nói) tại cơ sở Nguyễn Kiệm - (Xem lịch thi) 

2. Lịch thi môn nghe nói 3 (kỹ năng nói) tại cơ sở Hồ Hảo Hớn - (Xem lịch thi) 

3. Lịch thi môn nghe nói 6 (kỹ năng nói) tại cơ sở Nguyễn Kiệm - (Xem lịch thi) 

4. Lịch thi môn nghe nói 6 (kỹ năng nói) lớp Bằng 2 (B71A) tại cơ sở Nguyễn Kiệm - (Xem lịch thi) 

5. Lịch thi môn nghe nói 6 (kỹ năng nói) tại cơ sở Hồ Hảo Hớn - (Xem lịch thi) 

6. Lịch thi môn nghe nói nâng cao 4 (kỹ năng nói) tại cơ sở Nguyễn Kiệm - (Xem lịch thi) 

7. Lịch thi môn nghe nói nâng cao 4 (kỹ năng nói) tại cơ sở Bình Dương - (Xem lịch thi) 

8. Lịch thi môn nghe nói nâng cao 8 (kỹ năng nói) tại cơ sở Võ Văn Tần - (Xem lịch thi)