Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Lịch sử hình thành

Trung tâm Khảo thí được thành lập theo Quyết định số 144/QĐ ngày 12/08/1994 của Hiệu trưởng Đại học Mở Bán công TP.HCM với chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác quản lý hệ thống thi cử, kiểm định và đảm bảo chất lượng giáo dục trong nhà trường; thực hiện công tác quản lý hệ thống thi cử, kiểm định và đảm bảo chất lượng giáo dục.

Trung tâm Khảo thí được đổi tên thành Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng theo Quyết định số 654/QĐ-ĐHM ngày 24/05/2016 của Trường Đại học Mở TP.Hồ Chí Minh.