Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông báo; Hoạt động
Hướng dẫn thi trắc nghiệm trên máy tính
Sinh viên xem trích đoạn phim hướng dẫn làm bài thi trắc nghiệm trên máy tính, sử dụng khi thi học kỳ tại các phòng máy của trường