Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông báo; Thi Chính Quy
Lịch phân nhóm các môn thi học kỳ 1 năm học 2017 - 2018, hình thức thi trắc nghiệm trên máy tính
Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng thông báo lịch thi các môn của học kỳ 1 năm học 2017 - 2018 hình thức thi trắc nghiệm trên máy tính được sắp xếp ngày và nhóm thi như sau:

Sinh viên lưu ý:

1. Xem và ghi nhớ ngày, ca và địa điểm thi, tránh nhầm lẫn.
2. Khi có lý do cần phải điều chỉnh ca thi hoặc nhóm thi liên hệ trực tiếp phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng gặp Thầy Thái Chí Biền.

LỊCH PHÂN NHÓM CÁC MÔN THI TRẮC NGHIỆM TẠI PHÒNG MÁY HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2017 - 2018
  
Mã MH Tên môn học Nhóm Ngày thi Ca Phòng Địa điểm
ECON1301 Kinh tế vi mô 1 L51A 24/10/2017 Ca5 PM.01 371 NK
CENG2201 Địa chất công trình (QLXD) XD63 06/11/2017 Ca3 PM.02 371 NK
CENG2201 Địa chất công trình (QLXD) XD63 06/11/2017 Ca3 PM.05 371 NK
GLAW1201 Pháp luật đại cương TH63 26/11/2017 Ca1 PM.01 371 NK
GLAW1201 Pháp luật đại cương TH63 26/11/2017 Ca1 PM.02 371 NK
GLAW1201 Pháp luật đại cương XD41 08/11/2017 Ca1 PM.03 371 NK
GLAW1201 Pháp luật đại cương XD41 08/11/2017 Ca1 PM.07 371 NK
GLAW1201 Pháp luật đại cương XD43 08/11/2017 Ca3 PM.05 371 NK
GLAW1201 Pháp luật đại cương TH61 09/12/2017 Ca1 PM.04 371 NK
GLAW1201 Pháp luật đại cương TH61 09/12/2017 Ca1 PM.07 371 NK
CENG2201 Địa chất công trình (QLXD) XD61 13/11/2017 Ca2 PM.01 371 NK
CENG2201 Địa chất công trình (QLXD) XD61 13/11/2017 Ca2 PM.05 371 NK
GLAW1201 Pháp luật đại cương XH71 20/11/2017 Ca1 PM.05 371 NK
GLAW1201 Pháp luật đại cương XH71 20/11/2017 Ca1 PM.01 371 NK
GLAW1201 Pháp luật đại cương KI71 20/11/2017 Ca3 PM.05 371 NK
GLAW1201 Pháp luật đại cương KI71 20/11/2017 Ca3 PM.02 371 NK
GLAW1201 Pháp luật đại cương KI73 20/11/2017 Ca4 PM.02 371 NK
GLAW1201 Pháp luật đại cương KI73 20/11/2017 Ca4 PM.05 371 NK
GLAW1201 Pháp luật đại cương CT73 21/11/2017 Ca3 PM.07 371 NK
GLAW1201 Pháp luật đại cương KQ73 22/11/2017 Ca3 PM.05 371 NK
GLAW1201 Pháp luật đại cương QT73 23/11/2017 Ca1 PM.06 371 NK
GLAW1201 Pháp luật đại cương QT73 23/11/2017 Ca1 PM.07 371 NK
GLAW1201 Pháp luật đại cương KK71 23/11/2017 Ca2 PM.06 371 NK
GLAW1201 Pháp luật đại cương KK71 23/11/2017 Ca2 PM.07 371 NK
GLAW1201 Pháp luật đại cương XD71 24/11/2017 Ca1 PM.07 371 NK
GLAW1201 Pháp luật đại cương XD71 24/11/2017 Ca2 PM.07 371 NK
GLAW1201 Pháp luật đại cương DN71 25/11/2017 Ca1 PM.04 371 NK
GLAW1201 Pháp luật đại cương DN71 25/11/2017 Ca1 PM.05 371 NK
SOCI2203 Nhân học đại cương DN71 25/11/2017 Ca2 PM.05 371 NK
SOCI2203 Nhân học đại cương DN71 25/11/2017 Ca2 PM.04 371 NK
GLAW1201 Pháp luật đại cương CT71 26/11/2017 Ca2 PM.02 371 NK
GLAW1201 Pháp luật đại cương CT71 26/11/2017 Ca2 PM.01 371 NK
GLAW1201 Pháp luật đại cương DN73 26/11/2017 Ca3 PM.02 371 NK
GLAW1201 Pháp luật đại cương DN73 26/11/2017 Ca3 PM.01 371 NK
SOCI2203 Nhân học đại cương DN73 26/11/2017 Ca4 PM.02 371 NK
SOCI2203 Nhân học đại cương DN73 26/11/2017 Ca4 PM.01 371 NK
ACCO2302 Kế toán tài chính TN61 27/11/2017 Ca 2 PM.05 371 NK
ACCO2302 Kế toán tài chính TN61 27/11/2017 Ca 2 PM.01 371 NK
BADM2303 Quản trị nhân lực QX51 27/11/2017 Ca1 PM.05 371 NK
BADM2303 Quản trị nhân lực QX51 27/11/2017 Ca1 PM.01 371 NK
BADM3303 Quản trị vận hành KQ51 27/11/2017 Ca3 PM.02 371 NK
BADM3303 Quản trị vận hành KQ51 27/11/2017 Ca3 PM.05 371 NK
BADM3308 Kinh doanh quốc tế KQ51 27/11/2017 Ca4 PM.02 371 NK
BADM3308 Kinh doanh quốc tế KQ51 27/11/2017 Ca4 PM.05 371 NK
ACCO3320 Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp K61A 27/11/2017 Ca5 PM.02 371 NK
ACCO3320 Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp K61A 27/11/2017 Ca5 PM.01 371 NK
BADM1301 Quản trị học XH61 28/11/2017 Ca1 PM.01 371 NK
BADM1301 Quản trị học XH61 28/11/2017 Ca1 PM.03 371 NK
BADM2301 Marketing căn bản TN61 28/11/2017 Ca2 PM.03 371 NK
BADM2301 Marketing căn bản TN61 28/11/2017 Ca2 PM.01 371 NK
GLAW1201 Pháp luật đại cương XD73 28/11/2017 Ca3 PM.01 371 NK
GLAW1201 Pháp luật đại cương XD73 28/11/2017 Ca3 PM.05 371 NK
GLAW1201 Pháp luật đại cương XH73 28/11/2017 Ca4 PM.01 371 NK
GLAW1201 Pháp luật đại cương XH73 28/11/2017 Ca4 PM.05 371 NK
CENG2303 Cơ học đất X61A 27/12/2017 Ca5 PM.01 371 NK
BADM3308 Kinh doanh quốc tế QT41 29/11/2017 Ca1 PM.05 371 NK
BADM3308 Kinh doanh quốc tế QT41 29/11/2017 Ca1 PM.03 371 NK
BADM2303 Quản trị nhân lực LK41 29/11/2017 Ca2 PM.05 371 NK
BADM2303 Quản trị nhân lực LK41 29/11/2017 Ca2 PM.03 371 NK
GLAW3302 Luật kinh doanh (Luật Kinh tế) DT51 29/11/2017 Ca5 PM.02 371 NK
GLAW3302 Luật kinh doanh (Luật Kinh tế) DT51 29/11/2017 Ca5 PM.01 371 NK
GLAW1201 Pháp luật đại cương TK61 30/11/2017 Ca1 PM.07 371 NK
GLAW1201 Pháp luật đại cương TK61 30/11/2017 Ca1 PM.02 371 NK
GLAW1201 Pháp luật đại cương TK61 30/11/2017 Ca1 PM.06 371 NK
BADM2303 Quản trị nhân lực LK45 30/11/2017 Ca2 PM.02 371 NK
BADM2303 Quản trị nhân lực LK45 30/11/2017 Ca2 PM.06 371 NK
BADM2311 Giao tiếp trong kinh doanh TN61 30/11/2017 Ca5 PM.02 371 NK
BADM2311 Giao tiếp trong kinh doanh TN61 30/11/2017 Ca5 PM.01 371 NK
BADM2303 Quản trị nhân lực LK51 01/12/2017 Ca1 PM.06 371 NK
BADM2303 Quản trị nhân lực LK51 01/12/2017 Ca1 PM.05 371 NK
ECON1302 Kinh tế vĩ mô 1 LK61 01/12/2017 Ca2 PM.06 371 NK
ECON1302 Kinh tế vĩ mô 1 LK61 01/12/2017 Ca2 PM.05 371 NK
GLAW1201 Pháp luật đại cương KQ71 01/12/2017 Ca3 PM.06 371 NK
GLAW1201 Pháp luật đại cương KQ71 01/12/2017 Ca3 PM.02 371 NK
GLAW1201 Pháp luật đại cương QT75 01/12/2017 Ca4 PM.06 371 NK
GLAW1201 Pháp luật đại cương QT75 01/12/2017 Ca4 PM.02 371 NK
BADM2311 Giao tiếp trong kinh doanh TN64 01/12/2017 Ca5 PM.01 371 NK
BADM2311 Giao tiếp trong kinh doanh TN64 01/12/2017 Ca5 PM.02 371 NK
ECON1302 Kinh tế vĩ mô 1 LK65 02/12/2017 Ca1 PM.04 371 NK
ECON1302 Kinh tế vĩ mô 1 LK65 02/12/2017 Ca1 PM.05 371 NK
BADM3304 Quản trị thương hiệu MK51 02/12/2017 Ca2 PM.04 371 NK
BADM3304 Quản trị thương hiệu MK51 02/12/2017 Ca2 PM.05 371 NK
BADM2311 Giao tiếp trong kinh doanh TN67 02/12/2017 Ca5 PM.02 371 NK
BADM2311 Giao tiếp trong kinh doanh TN67 02/12/2017 Ca5 PM.01 371 NK
BADM3304 Quản trị thương hiệu DL51 03/12/2017 Ca1 PM.01 371 NK
BADM4308 Văn Hóa Doanh Nghiệp (Văn Hóa Tổ chức) DL51 03/12/2017 Ca2 PM.01 371 NK
GLAW1201 Pháp luật đại cương QT71 03/12/2017 Ca3 PM.02 371 NK
GLAW1201 Pháp luật đại cương QT71 03/12/2017 Ca3 PM.01 371 NK
BADM3315 Hành vi tổ chức KQ51 03/12/2017 Ca4 PM.02 371 NK
BADM3315 Hành vi tổ chức KQ51 03/12/2017 Ca4 PM.01 371 NK
GLAW1201 Pháp luật đại cương KI75 04/12/2017 Ca1 PM.01 371 NK
GLAW1201 Pháp luật đại cương KI75 04/12/2017 Ca1 PM.05 371 NK
GLAW1201 Pháp luật đại cương NL71 04/12/2017 Ca2 PM.01 371 NK
GLAW1201 Pháp luật đại cương NL71 04/12/2017 Ca2 PM.05 371 NK
BADM4301 Quản trị chiến lược KQ51 04/12/2017 Ca3 PM.05 371 NK
BADM4301 Quản trị chiến lược KQ51 04/12/2017 Ca3 PM.02 371 NK
ECON1302 Kinh tế vĩ mô 1 LK63 04/12/2017 Ca4 PM.02 371 NK
ECON1302 Kinh tế vĩ mô 1 LK63 04/12/2017 Ca4 PM.05 371 NK
BADM2303 Quản trị nhân lực LK43 05/12/2017 Ca3 PM.01 371 NK
BADM2303 Quản trị nhân lực LK43 05/12/2017 Ca4 PM.01 371 NK
BADM3305 Quan hệ công chúng M61A 06/12/2017 Ca5 PM.02 371 NK
BADM3305 Quan hệ công chúng M61A 06/12/2017 Ca5 PM.01 371 NK
ACCO2302 Kế Toán tài chính TN64 07/12/2017 Ca3 PM.01 371 NK
ACCO2302 Kế Toán tài chính TN64 07/12/2017 Ca3 PM.02 371 NK
BADM2301 Marketing căn bản TN64 07/12/2017 Ca4 PM.01 371 NK
BADM2301 Marketing căn bản TN64 07/12/2017 Ca4 PM.02 371 NK
BADM4308 Văn Hóa Doanh Nghiệp (VH Tổ chức) NL51 09/12/2017 Ca2 PM.04 371 NK
BADM4308 Văn Hóa Doanh Nghiệp (VH Tổ chức) NL51 09/12/2017 Ca2 PM.07 371 NK
BADM4301 Quản trị chiến lược M61A 09/12/2017 Ca5 PM.01 371 NK
BADM4301 Quản trị chiến lược M61A 09/12/2017 Ca5 PM.02 371 NK
BADM2303 Quản trị nhân lực LK54 10/12/2017 Ca1 PM.01 371 NK
BADM2303 Quản trị nhân lực LK54 10/12/2017 Ca1 PM.02 371 NK
BADM2303 Quản trị nhân lực LK57 10/12/2017 Ca2 PM.01 371 NK
BADM2303 Quản trị nhân lực LK57 10/12/2017 Ca2 PM.02 371 NK
ACCO2302 Kế Toán tài chính TN67 10/12/2017 Ca3 PM.02 371 NK
ACCO2302 Kế Toán tài chính TN67 10/12/2017 Ca3 PM.01 371 NK
BADM2301 Marketing căn bản TN67 10/12/2017 Ca4 PM.01 371 NK
BADM2301 Marketing căn bản TN67 10/12/2017 Ca4 PM.02 371 NK
BADM1301 Quản trị học QT73 11/12/2017 Ca1 PM.01 371 NK
BADM1301 Quản trị học QT73 11/12/2017 Ca1 PM.05 371 NK
ECON1301 Kinh tế vi mô 1 QT73 11/12/2017 Ca2 PM.01 371 NK
ECON1301 Kinh tế vi mô 1 QT73 11/12/2017 Ca2 PM.05 371 NK
GLAW1201 Pháp luật đại cương QX61 11/12/2017 Ca3 PM.02 371 NK
GLAW1201 Pháp luật đại cương QX61 11/12/2017 Ca3 PM.05 371 NK
BADM2303 Quản trị nhân lực TK51 11/12/2017 Ca4 PM.05 371 NK
BADM2303 Quản trị nhân lực TK51 11/12/2017 Ca4 PM.02 371 NK
CENG3303 Kỹ Thuật Thi Công XD51 12/12/2017 Ca1 PM.01 371 NK
CENG3303 Kỹ Thuật Thi Công XD51 12/12/2017 Ca1 PM.05 371 NK
BADM1301 Quản trị học DN71 12/12/2017 Ca2 PM.01 371 NK
BADM1301 Quản trị học DN71 12/12/2017 Ca2 PM.05 371 NK
CENG3303 Kỹ Thuật Thi Công XD53 12/12/2017 Ca3 PM.01 371 NK
CENG3303 Kỹ Thuật Thi Công XD53 12/12/2017 Ca3 PM.05 371 NK
BADM1301 Quản trị học KT73 12/12/2017 Ca4 PM.05 371 NK
BADM1301 Quản trị học KT73 12/12/2017 Ca4 PM.01 371 NK
BADM2303 Quản trị nhân lực M71A 12/12/2017 Ca5 PM.01 371 NK
BADM2303 Quản trị nhân lực M71A 12/12/2017 Ca5 PM.02 371 NK
BADM1301 Quản trị học NL71 13/12/2017 Ca1 PM.03 371 NK
BADM1301 Quản trị học NL71 13/12/2017 Ca1 PM.05 371 NK
ECON1301 Kinh tế vi mô 1 NL71 13/12/2017 Ca2 PM.03 371 NK
ECON1301 Kinh tế vi mô 1 NL71 13/12/2017 Ca2 PM.05 371 NK
BADM1301 Quản trị học KQ73 13/12/2017 Ca3 PM.07 371 NK
ECON1301 Kinh tế vi mô 1 A71A 13/12/2017 Ca5 PM.01 371 NK
ECON1301 Kinh tế vi mô 1 TN71 14/12/2017 Ca1 PM.06 371 NK
ECON1301 Kinh tế vi mô 1 TN71 14/12/2017 Ca1 PM.02 371 NK
ECON1301 Kinh tế vi mô 1 TN75 14/12/2017 Ca2 PM.06 371 NK
ECON1301 Kinh tế vi mô 1 TN75 14/12/2017 Ca2 PM.02 371 NK
ECON1301 Kinh tế vi mô 1 KQ73 14/12/2017 Ca3 PM.01 371 NK
BADM1301 Quản trị học DN73 14/12/2017 Ca4 PM.01 371 NK
BADM1301 Quản trị học DN73 14/12/2017 Ca4 PM.02 371 NK
BADM3308 Kinh doanh quốc tế N71A 14/12/2017 Ca5 PM.01 371 NK
ECON1301 Kinh tế vi mô 1 KK71 15/12/2017 Ca1 PM.05 371 NK
ECON1301 Kinh tế vi mô 1 KK71 15/12/2017 Ca2 PM.05 371 NK
BADM1301 Quản trị học KQ71 15/12/2017 Ca3 PM.02 371 NK
BADM1301 Quản trị học KQ71 15/12/2017 Ca3 PM.06 371 NK
ECON1301 Kinh tế vi mô 1 TN73 15/12/2017 Ca4 PM.02 371 NK
ECON1301 Kinh tế vi mô 1 TN73 15/12/2017 Ca4 PM.06 371 NK
BADM1301 Quản trị học KT71 16/12/2017 Ca1 PM.04 371 NK
BADM1301 Quản trị học KT71 16/12/2017 Ca1 PM.05 371 NK
ECON1301 Kinh tế vi mô 1 KT71 16/12/2017 Ca2 PM.04 371 NK
ECON1301 Kinh tế vi mô 1 KT71 16/12/2017 Ca2 PM.05 371 NK
BADM3305 Quan hệ công chúng M61B 16/12/2017 Ca5 PM.01 371 NK
BADM3305 Quan hệ công chúng M61B 16/12/2017 Ca5 PM.02 371 NK
ECON1301 Kinh tế vi mô 1 KT73 17/12/2017 Ca1 PM.02 371 NK
ECON1301 Kinh tế vi mô 1 KT73 17/12/2017 Ca1 PM.01 371 NK
BADM1301 Quản trị học QT75 17/12/2017 Ca3 PM.01 371 NK
BADM1301 Quản trị học QT75 17/12/2017 Ca3 PM.02 371 NK
ECON1301 Kinh tế vi mô 1 QT75 17/12/2017 Ca4 PM.01 371 NK
ECON1301 Kinh tế vi mô 1 QT75 17/12/2017 Ca4 PM.02 371 NK
BADM2303 Quản trị nhân lực KQ61 18/12/2017 Ca1 PM.01 371 NK
BADM2303 Quản trị nhân lực KQ61 18/12/2017 Ca1 PM.05 371 NK
BADM3307 Kỹ thuật (Ng.vụ) ngoại thương KQ61 18/12/2017 Ca2 PM.01 371 NK
BADM3307 Kỹ thuật (Ng.vụ) ngoại thương KQ61 18/12/2017 Ca2 PM.05 371 NK
BADM1301 Quản trị học QT71 18/12/2017 Ca3 PM.05 371 NK
BADM1301 Quản trị học QT71 18/12/2017 Ca3 PM.02 371 NK
ECON1301 Kinh tế vi mô 1 QT71 18/12/2017 Ca4 PM.02 371 NK
ECON1301 Kinh tế vi mô 1 QT71 18/12/2017 Ca4 PM.05 371 NK
ECON1301 Kinh tế vi mô 1 N71A 18/12/2017 Ca5 PM.01 371 NK
BADM1301 Quản trị học CT61 19/12/2017 Ca1 PM.01 371 NK
BADM2303 Quản trị nhân lực MK62 19/12/2017 Ca2 PM.01 371 NK
BADM2303 Quản trị nhân lực KQ62 19/12/2017 Ca3 PM.01 371 NK
BADM2303 Quản trị nhân lực KQ62 19/12/2017 Ca3 PM.05 371 NK
BADM3307 Kỹ thuật (Ng.vụ) ngoại thương KQ62 19/12/2017 Ca4 PM.01 371 NK
ACCO2302 Kế Toán tài chính T71A 19/12/2017 Ca5 PM.02 371 NK
ACCO2302 Kế Toán tài chính T71A 19/12/2017 Ca5 PM.01 371 NK
BADM2301 Marketing căn bản KT61 20/12/2017 Ca1 PM.03 371 NK
BADM2301 Marketing căn bản KT61 20/12/2017 Ca1 PM.05 371 NK
BADM2304 Quản trị Marketing MK62 20/12/2017 Ca2 PM.03 371 NK
BADM2304 Quản trị Marketing MK62 20/12/2017 Ca2 PM.05 371 NK
BADM2301 Marketing căn bản KT63 20/12/2017 Ca3 PM.05 371 NK
BADM2301 Marketing căn bản KT63 20/12/2017 Ca3 PM.06 371 NK
BADM2303 Quản trị nhân lực MK61 20/12/2017 Ca4 PM.05 371 NK
BADM2303 Quản trị nhân lực MK61 20/12/2017 Ca4 PM.06 371 NK
ACCO3320 Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp K61B 20/12/2017 Ca5 PM.01 371 NK
BADM4303 Quản trị bán hàng MK62 21/12/2017 Ca1 PM.02 371 NK
BADM4303 Quản trị bán hàng MK62 21/12/2017 Ca1 PM.05 371 NK
BADM2303 Quản trị nhân lực NL61 21/12/2017 Ca2 PM.02 371 NK
BADM2304 Quản trị Marketing MK61 21/12/2017 Ca3 PM.01 371 NK
BADM2304 Quản trị Marketing MK61 21/12/2017 Ca3 PM.02 371 NK
BADM4303 Quản trị bán hàng MK61 21/12/2017 Ca4 PM.01 371 NK
BADM1301 Quản trị học N71A 21/12/2017 Ca5 PM.01 371 NK
BADM4306 Bảo hiểm XH (& trợ cấp xã hội) NL61 22/12/2017 Ca1 PM.06 371 NK
BADM4306 Bảo hiểm XH (& trợ cấp xã hội) NL61 22/12/2017 Ca1 PM.05 371 NK
BADM3304 Quản trị thương hiệu M71A 22/12/2017 Ca5 PM.01 371 NK
BADM3304 Quản trị thương hiệu M71A 22/12/2017 Ca5 PM.02 371 NK
CENG3405 Kỹ thuật thi công XD41 23/12/2017 Ca1 PM.05 371 NK
CENG3405 Kỹ thuật thi công XD41 23/12/2017 Ca1 PM.06 371 NK
CENG3405 Kỹ thuật thi công QX51 23/12/2017 Ca2 PM.05 371 NK
CENG3405 Kỹ thuật thi công QX51 23/12/2017 Ca2 PM.06 371 NK
CENG3405 Kỹ thuật thi công XD43 26/12/2017 Ca5 PM.01 371 NK
CENG3405 Kỹ thuật thi công XD43 26/12/2017 Ca5 PM.02 371 NK
BADM4312 Quản trị dự án DL61 27/12/2017 Ca1 PM.03 371 NK
ECON1301 Kinh tế vi mô 1 KQ71 02/01/2018 Ca1 PM.01 371 NK
ECON1301 Kinh tế vi mô 1 KQ71 02/01/2018 Ca1 PM.02 371 NK
ECON1302 Kinh tế vĩ mô 1 L51A 02/01/2018 Ca5 PM.02 371 NK
ECON1302 Kinh tế vĩ mô 1 L51A 02/01/2018 Ca5 PM.01 371 NK
BADM2301 Marketing căn bản K71A 03/01/2018 Ca5 PM.01 371 NK
BADM2301 Marketing căn bản K71A 03/01/2018 Ca5 PM.02 371 NK
BADM2301 Marketing căn bản K71B 04/01/2018 Ca5 PM.01 371 NK
BADM4301 Quản trị chiến lược M61B 08/01/2018 Ca5 PM.01 371 NK
BADM4301 Quản trị chiến lược M61B 08/01/2018 Ca5 PM.02 371 NK
CENG2201 Địa chất công trình (QLXD) X71A 09/01/2018 Ca5 PM.01 371 NK
FINA3324 Tài chính hành chính sự nghiệp A61A 06/12/2017 Ca5 P.407 97 VVT
ECON1301 Kinh tế vi mô 1 K7D3 11/12/2017 Ca1 P.407 97 VVT
ECON1301 Kinh tế vi mô 1 K7D4 11/12/2017 Ca3 P.407 97 VVT
ECON1301 Kinh tế vi mô 1 K7D1 12/12/2017 Ca1 P.407 97 VVT
ECON1301 Kinh tế vi mô 1 K7D2 12/12/2017 Ca3 P.407 97 VVT
BADM3306 Thương mại điện tử N61A 03/01/2018 Ca5 P.407 97 VVT
BADM4303 Quản trị bán hàng N61A 04/01/2018 Ca5 P.407 97 VVT
BADM3304 Quản trị thương hiệu N61A 05/01/2018 Ca5 P.407 97 VVT
BADM4312 Quản trị dự án N61A 06/01/2018 Ca5 P.407 97 VVT
GLAW1201 Pháp luật đại cương SH61 08/12/2017 Ca1 PM.BD CS BD
GLAW1201 Pháp luật đại cương SH61 08/12/2017 Ca2 PM.BD CS BD
GLAW1201 Pháp luật đại cương SH64 08/12/2017 Ca3 PM.BD CS BD
GLAW1201 Pháp luật đại cương SH64 08/12/2017 Ca4 PM.BD CS BD