Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông báo; Thi Chính Quy
Lịch phân nhóm các môn thi học kỳ 2 năm học 2017 - 2018, hình thức thi trắc nghiệm trên máy tính

Phòng khảo thí & Đảm bảo chất lượng thông báo lịch thi các môn của học kỳ 2 năm học 2017 - 2018 hình thức thi trắc nghiệm trên máy tính đã được sắp xếp ngày và nhóm thi như sau:

Sinh viên lưu ý:

1. Xem và ghi nhớ ngày thi, ca thi và địa điểm thi - tránh nhầm lẫn

2. Khi có lý do chính đáng cần phải điều chỉnh ca thi hoặc nhóm thi, liên hệ trực tiếp tại phòng Khảo thí, gặp thầy Thái Chí Biền.

LỊCH PHÂN NHÓM CÁC MÔN THI TRẮC NGHIỆM

TẠI PHÒNG MÁY HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2017 - 2018

  
Mã MH Tên môn học Nhóm Ngày thi Ca Phòng Địa điểm
BADM2304 Quản trị Marketing M71A 06/03/2018 Ca 5 PM.02 371 NK
BADM2304 Quản trị Marketing M71A 06/03/2018 Ca 5 PM.03 371 NK
BADM3306 Thương mại điện tử M71A 08/03/2018 Ca 5 PM.02 371 NK
BADM3306 Thương mại điện tử M71A 08/03/2018 Ca 5 PM.03 371 NK
SOCI2203 Nhân học đại cương XH73 26/03/2018 Ca 3 PM.04 371 NK
GLAW1201 Pháp luật đại cương TH73 28/03/2018 Ca 3 PM.02 371 NK
GLAW1201 Pháp luật đại cương TH73 28/03/2018 Ca 3 PM.04 371 NK
GLAW1201 Pháp luật đại cương TK73 28/03/2018 Ca 4 PM.02 371 NK
GLAW1201 Pháp luật đại cương TK73 28/03/2018 Ca 4 PM.04 371 NK
GLAW1201 Pháp luật đại cương TH71 29/03/2018 Ca 1 PM.01 371 NK
GLAW1201 Pháp luật đại cương TH71 29/03/2018 Ca 1 PM.03 371 NK
VIET1202 Đại cương văn hóa VN (CSVHVN) DN71 29/03/2018 Ca 3 PM.04 371 NK
VIET1202 Đại cương văn hóa VN (CSVHVN) DN71 29/03/2018 Ca 3 PM.07 371 NK
VIET1202 Đại cương văn hóa VN (CSVHVN) DN73 29/03/2018 Ca 4 PM.04 371 NK
VIET1202 Đại cương văn hóa VN (CSVHVN) DN73 29/03/2018 Ca 4 PM.07 371 NK
GLAW1201 Pháp luật đại cương TK71 31/03/2018 Ca 1 PM.01 371 NK
GLAW1201 Pháp luật đại cương TK71 31/03/2018 Ca 1 PM.02 371 NK
GLAW1201 Pháp luật đại cương TH75 31/03/2018 Ca 3 PM.01 371 NK
GLAW1201 Pháp luật đại cương TH75 31/03/2018 Ca 3 PM.02 371 NK
GLAW1201 Pháp luật đại cương AV51 09/04/2018 Ca 1 PM.04 371 NK
GLAW1201 Pháp luật đại cương AV51 09/04/2018 Ca 1 PM.07 371 NK
VIET1202 Đại cương văn hóa VN (CSVHVN) NB51 09/04/2018 Ca 2 PM.04 371 NK
VIET1202 Đại cương văn hóa VN (CSVHVN) NB51 09/04/2018 Ca 2 PM.07 371 NK
BADM2301 Marketing căn bản N71A 09/04/2018 Ca 5 PM.01 371 NK
BADM3315 Hành vi tổ chức N61A 09/04/2018 Ca 5 PM.407 97 VVT
SOCI2203 Nhân học đại cương XH71 10/04/2018 Ca 1 PM.01 371 NK
SOCI2203 Nhân học đại cương XH71 10/04/2018 Ca 1 PM.02 371 NK
BADM2303 Quản trị nhân lực N71A 10/04/2018 Ca 5 PM.01 371 NK
BADM4308 Văn hóa doanh nghiệp M61B 11/04/2018 Ca 5 PM.01 371 NK
BADM4308 Văn hóa doanh nghiệp M61B 11/04/2018 Ca 5 PM.02 371 NK
GLAW3302 Luật kinh doanh (Luật Kinh tế) K71A 13/04/2018 Ca 5 PM.01 371 NK
GLAW3302 Luật kinh doanh (Luật Kinh tế) K71A 13/04/2018 Ca 5 PM.02 371 NK
BADM3306 Thương mại điện tử TK41 16/04/2018 Ca 1 PM.04 371 NK
BADM3305 Quan hệ công chúng MK51 16/04/2018 Ca 3 PM.04 371 NK
BADM3305 Quan hệ công chúng MK51 16/04/2018 Ca 3 PM.07 371 NK
BADM4312 Quản trị dự án NL51 16/04/2018 Ca 4 PM.04 371 NK
BADM4312 Quản trị dự án NL51 16/04/2018 Ca 4 PM.07 371 NK
GLAW3302 Luật kinh doanh (Luật Kinh tế) K71B 16/04/2018 Ca 5 PM.01 371 NK
SEAS2305 Văn hóa các nước ĐNA DN61 17/04/2018 Ca 1 PM.01 371 NK
SEAS2305 Văn hóa các nước ĐNA DN61 17/04/2018 Ca 1 PM.02 371 NK
BADM1301 Quản trị học KI61 17/04/2018 Ca 2 PM.01 371 NK
BADM1301 Quản trị học KI61 17/04/2018 Ca 2 PM.02 371 NK
BADM3307 Kỹ thuật (Ng.vụ) ngoại thương KQ51 17/04/2018 Ca 3 PM.01 371 NK
BADM3307 Kỹ thuật (Ng.vụ) ngoại thương KQ51 17/04/2018 Ca 3 PM.02 371 NK
BADM4312 Quản trị dự án MK51 17/04/2018 Ca 4 PM.01 371 NK
BADM4312 Quản trị dự án MK51 17/04/2018 Ca 4 PM.02 371 NK
BADM4308 Văn hóa doanh nghiệp M61A 17/04/2018 Ca 5 PM.02 371 NK
BADM2303 Quản trị nhân lực XH51 18/04/2018 Ca 3 PM.01 371 NK
BADM2303 Quản trị nhân lực XH51 18/04/2018 Ca 3 PM.02 371 NK
BADM2311 Giao tiếp trong kinh doanh DL61 18/04/2018 Ca 4 PM.01 371 NK
ECON1302 Kinh tế vĩ mô 1 A61A 18/04/2018 Ca 5 PM.407 97 VVT
BADM4301 Quản trị chiến lược DL51 19/04/2018 Ca 1 PM.01 371 NK
BADM4306 Bảo hiểm XH (& trợ cấp xã hội) NL51 19/04/2018 Ca 2 PM.01 371 NK
BADM4306 Bảo hiểm XH (& trợ cấp xã hội) NL51 19/04/2018 Ca 2 PM.03 371 NK
BADM3315 Hành vi tổ chức XH51 19/04/2018 Ca 3 PM.01 371 NK
BADM3315 Hành vi tổ chức XH51 19/04/2018 Ca 3 PM.03 371 NK
BADM4303 Quản trị bán hàng DL61 19/04/2018 Ca 4 PM.01 371 NK
BADM2311 Giao tiếp trong kinh doanh KQ61 20/04/2018 Ca 1 PM.01 371 NK
BADM2311 Giao tiếp trong kinh doanh KQ61 20/04/2018 Ca 1 PM.04 371 NK
BADM2303 Quản trị nhân lực LK63 20/04/2018 Ca 2 PM.01 371 NK
BADM2303 Quản trị nhân lực LK63 20/04/2018 Ca 2 PM.04 371 NK
BADM1301 Quản trị học KI63 20/04/2018 Ca 3 PM.02 371 NK
BADM1301 Quản trị học KI63 20/04/2018 Ca 3 PM.03 371 NK
BADM2311 Giao tiếp trong kinh doanh KQ62 20/04/2018 Ca 4 PM.02 371 NK
BADM2311 Giao tiếp trong kinh doanh KQ62 20/04/2018 Ca 4 PM.03 371 NK
BADM2311 Giao tiếp trong kinh doanh MK61 21/04/2018 Ca 1 PM.01 371 NK
BADM2311 Giao tiếp trong kinh doanh MK61 21/04/2018 Ca 1 PM.02 371 NK
BADM2303 Quản trị nhân lực TK61 21/04/2018 Ca 2 PM.01 371 NK
BADM2303 Quản trị nhân lực TK61 21/04/2018 Ca 2 PM.02 371 NK
BADM2303 Quản trị nhân lực LK61 21/04/2018 Ca 3 PM.01 371 NK
BADM2303 Quản trị nhân lực LK61 21/04/2018 Ca 3 PM.02 371 NK
BADM2303 Quản trị nhân lực LK65 21/04/2018 Ca 4 PM.01 371 NK
BADM2303 Quản trị nhân lực LK65 21/04/2018 Ca 4 PM.02 371 NK
BADM4312 Quản trị dự án MK61 23/04/2018 Ca 1 PM.04 371 NK
BADM4312 Quản trị dự án MK61 23/04/2018 Ca 1 PM.07 371 NK
CENG2303 Cơ học đất XD61 23/04/2018 Ca 2 PM.04 371 NK
CENG2303 Cơ học đất XD61 23/04/2018 Ca 2 PM.07 371 NK
BADM4312 Quản trị dự án MK62 23/04/2018 Ca 3 PM.04 371 NK
BADM4312 Quản trị dự án MK62 23/04/2018 Ca 3 PM.07 371 NK
ECON1301 Kinh tế vi mô 1 Q7D2 23/04/2018 Ca 3 PM.407 97 VVT
ECON1301 Kinh tế vi mô 1 Q7D2 23/04/2018 Ca 3 PM.208 97 VVT
BADM2311 Giao tiếp trong kinh doanh NL61 23/04/2018 Ca 4 PM.04 371 NK
GLAW3201 Luật kinh doanh (Luật Kinh tế) K7D2 23/04/2018 Ca 4 PM.407 97 VVT
BADM2301 Marketing căn bản NL71 24/04/2018 Ca 1 PM.01 371 NK
BADM2301 Marketing căn bản NL71 24/04/2018 Ca 1 PM.02 371 NK
ECON1301 Kinh tế vi mô 1 Q7D1 24/04/2018 Ca 1 PM.407 97 VVT
BADM2301 Marketing căn bản QT71 24/04/2018 Ca 2 PM.01 371 NK
BADM2301 Marketing căn bản QT71 24/04/2018 Ca 2 PM.02 371 NK
ECON1301 Kinh tế vi mô 1 Q7D1 24/04/2018 Ca 2 PM.407 97 VVT
BADM2301 Marketing căn bản KQ71 24/04/2018 Ca 3 PM.01 371 NK
BADM2301 Marketing căn bản KQ71 24/04/2018 Ca 3 PM.02 371 NK
ECON1301 Kinh tế vi mô 1 Q7D4 24/04/2018 Ca 3 PM.407 97 VVT
BADM1301 Quản trị học TK73 24/04/2018 Ca 4 PM.01 371 NK
BADM1301 Quản trị học TK73 24/04/2018 Ca 4 PM.02 371 NK
ECON1301 Kinh tế vi mô 1 Q7D4 24/04/2018 Ca 4 PM.407 97 VVT
BADM2303 Quản trị nhân lực NL71 26/04/2018 Ca 1 PM.01 371 NK
BADM2303 Quản trị nhân lực NL71 26/04/2018 Ca 1 PM.03 371 NK
ECON1301 Kinh tế vi mô 1 Q7D3 26/04/2018 Ca 1 PM.407 97 VVT
ECON1301 Kinh tế vi mô 1 Q7D3 26/04/2018 Ca 1 PM.208 97 VVT
ECON1302 Kinh tế vĩ mô 1 QT71 26/04/2018 Ca 2 PM.01 371 NK
ECON1302 Kinh tế vĩ mô 1 QT71 26/04/2018 Ca 2 PM.03 371 NK
BADM2303 Quản trị nhân lực KQ71 26/04/2018 Ca 3 PM.01 371 NK
BADM2303 Quản trị nhân lực KQ71 26/04/2018 Ca 3 PM.03 371 NK
ECON1301 Kinh tế vi mô 1 Q7D5 26/04/2018 Ca 3 PM.407 97 VVT
BADM2301 Marketing căn bản QT73 26/04/2018 Ca 4 PM.01 371 NK
BADM2301 Marketing căn bản QT73 26/04/2018 Ca 4 PM.03 371 NK
ECON1301 Kinh tế vi mô 1 Q7D5 26/04/2018 Ca 4 PM.407 97 VVT
BADM2301 Marketing căn bản QT75 27/04/2018 Ca 1 PM.01 371 NK
BADM2301 Marketing căn bản QT75 27/04/2018 Ca 1 PM.04 371 NK
BADM1301 Quản trị học TK71 27/04/2018 Ca 2 PM.01 371 NK
BADM1301 Quản trị học TK71 27/04/2018 Ca 2 PM.04 371 NK
ECON1302 Kinh tế vĩ mô 1 KQ71 27/04/2018 Ca 3 PM.02 371 NK
ECON1302 Kinh tế vĩ mô 1 KQ71 27/04/2018 Ca 3 PM.03 371 NK
GLAW3201 Luật kinh doanh (Luật Kinh tế) K7D4 27/04/2018 Ca 3 PM.407 97 VVT
ECON1302 Kinh tế vĩ mô 1 K7D2 27/04/2018 Ca 4 PM.407 97 VVT
ECON1302 Kinh tế vĩ mô 1 QT73 27/04/2018 Ca 4 PM.02 371 NK
ECON1302 Kinh tế vĩ mô 1 QT73 27/04/2018 Ca 4 PM.03 371 NK
ECON1302 Kinh tế vĩ mô 1 K7D3 28/04/2018 Ca 1 PM.407 97 VVT
ECON1302 Kinh tế vĩ mô 1 NL71 28/04/2018 Ca 1 PM.01 371 NK
ECON1302 Kinh tế vĩ mô 1 NL71 28/04/2018 Ca 1 PM.02 371 NK
ECON1301 Kinh tế vi mô 1 L7D2 28/04/2018 Ca 2 PM.407 97 VVT
ECON1301 Kinh tế vi mô 1 L7D2 28/04/2018 Ca 2 PM.208 97 VVT
GLAW1201 Pháp luật đại cương TN71 28/04/2018 Ca 2 PM.04 371 NK
GLAW1201 Pháp luật đại cương TN71 28/04/2018 Ca 2 PM.07 371 NK
CENG2303 Cơ học đất XD63 28/04/2018 Ca 3 PM.01 371 NK
CENG2303 Cơ học đất XD63 28/04/2018 Ca 3 PM.02 371 NK
ECON1302 Kinh tế vĩ mô 1 K7D4 28/04/2018 Ca 3 PM.407 97 VVT
ECON1301 Kinh tế vi mô 1 T7D4 28/04/2018 Ca 4 PM.407 97 VVT
ECON1301 Kinh tế vi mô 1 T7D4 28/04/2018 Ca 4 PM.208 97 VVT
GLAW1201 Pháp luật đại cương TN75 28/04/2018 Ca 4 PM.04 371 NK
GLAW1201 Pháp luật đại cương TN75 28/04/2018 Ca 4 PM.07 371 NK
ECON1301 Kinh tế vi mô 1 L7D1 02/05/2018 Ca 3 PM.407 97 VVT
ECON1301 Kinh tế vi mô 1 L7D1 02/05/2018 Ca 4 PM.407 97 VVT
BADM2301 Marketing căn bản A71A 02/05/2018 Ca 5 PM.01 371 NK
ECON1301 Kinh tế vi mô 1 T7D1 03/05/2018 Ca 1 PM.407 97 VVT
ECON1301 Kinh tế vi mô 1 T7D1 03/05/2018 Ca 2 PM.407 97 VVT
ECON1301 Kinh tế vi mô 1 T7D2 03/05/2018 Ca 3 PM.407 97 VVT
GLAW1201 Pháp luật đại cương AV52 03/05/2018 Ca 3 PM.01 371 NK
GLAW1201 Pháp luật đại cương AV52 03/05/2018 Ca 3 PM.02 371 NK
ECON1301 Kinh tế vi mô 1 T7D2 03/05/2018 Ca 4 PM.407 97 VVT
GLAW1201 Pháp luật đại cương KT71 04/05/2018 Ca 1 PM.01 371 NK
GLAW1201 Pháp luật đại cương KT71 04/05/2018 Ca 1 PM.02 371 NK
GLAW1201 Pháp luật đại cương KT73 04/05/2018 Ca 3 PM.01 371 NK
GLAW1201 Pháp luật đại cương KT73 04/05/2018 Ca 3 PM.02 371 NK
GLAW1201 Pháp luật đại cương TN73 05/05/2018 Ca 2 PM.02 371 NK
GLAW1201 Pháp luật đại cương TN73 05/05/2018 Ca 2 PM.03 371 NK
ECON1302 Kinh tế vĩ mô 1 QT75 07/05/2018 Ca 1 PM.04 371 NK
ECON1302 Kinh tế vĩ mô 1 QT75 07/05/2018 Ca 1 PM.07 371 NK
BADM1301 Quản trị học TN71 07/05/2018 Ca 2 PM.04 371 NK
BADM1301 Quản trị học TN71 07/05/2018 Ca 2 PM.07 371 NK
ECON1301 Kinh tế vi mô 1 KI73 07/05/2018 Ca 3 PM.01 371 NK
ECON1301 Kinh tế vi mô 1 KI73 07/05/2018 Ca 3 PM.02 371 NK
ECON1302 Kinh tế vĩ mô 1 Q7D2 07/05/2018 Ca 3 PM.407 97 VVT
ECON1302 Kinh tế vĩ mô 1 Q7D2 07/05/2018 Ca 3 PM.208 97 VVT
ECON1302 Kinh tế vĩ mô 1 KT73 07/05/2018 Ca 4 PM.01 371 NK
ECON1302 Kinh tế vĩ mô 1 KT73 07/05/2018 Ca 4 PM.02 371 NK
ECON1302 Kinh tế vĩ mô 1 Q7D3 07/05/2018 Ca 4 PM.407 97 VVT
ECON1301 Kinh tế vi mô 1 KI71 08/05/2018 Ca 1 PM.01 371 NK
ECON1301 Kinh tế vi mô 1 KI71 08/05/2018 Ca 1 PM.02 371 NK
ECON1301 Kinh tế vi mô 1 T7D3 08/05/2018 Ca 1 PM.407 97 VVT
BADM1301 Quản trị học TN75 08/05/2018 Ca 2 PM.01 371 NK
BADM1301 Quản trị học TN75 08/05/2018 Ca 2 PM.02 371 NK
BADM1301 Quản trị học KK71 08/05/2018 Ca 3 PM.01 371 NK
BADM1301 Quản trị học KK71 08/05/2018 Ca 3 PM.02 371 NK
ECON1302 Kinh tế vĩ mô 1 Q7D4 08/05/2018 Ca 3 PM.407 97 VVT
ECON1301 Kinh tế vi mô 1 LK73 08/05/2018 Ca 4 PM.01 371 NK
ECON1301 Kinh tế vi mô 1 LK73 08/05/2018 Ca 4 PM.02 371 NK
ECON1302 Kinh tế vĩ mô 1 Q7D4 08/05/2018 Ca 4 PM.407 97 VVT
BADM1301 Quản trị học TN73 09/05/2018 Ca 3 PM.01 371 NK
BADM1301 Quản trị học TN73 09/05/2018 Ca 3 PM.02 371 NK
ECON1302 Kinh tế vĩ mô 1 A71A 09/05/2018 Ca 5 PM.01 371 NK
ECON1302 Kinh tế vĩ mô 1 Q7D1 10/05/2018 Ca 1 PM.407 97 VVT
ECON1302 Kinh tế vĩ mô 1 TN75 10/05/2018 Ca 1 PM.01 371 NK
ECON1302 Kinh tế vĩ mô 1 TN75 10/05/2018 Ca 1 PM.02 371 NK
ECON1302 Kinh tế vĩ mô 1 Q7D1 10/05/2018 Ca 2 PM.407 97 VVT
ECON1302 Kinh tế vĩ mô 1 TN73 10/05/2018 Ca 3 PM.01 371 NK
ECON1302 Kinh tế vĩ mô 1 TN73 10/05/2018 Ca 3 PM.02 371 NK
ECON1302 Kinh tế vĩ mô 1 KT71 11/05/2018 Ca 1 PM.01 371 NK
ECON1302 Kinh tế vĩ mô 1 KT71 11/05/2018 Ca 1 PM.02 371 NK
ECON1302 Kinh tế vĩ mô 1 Q7D5 12/05/2018 Ca 1 PM.407 97 VVT
ECON1302 Kinh tế vĩ mô 1 Q7D5 12/05/2018 Ca 2 PM.407 97 VVT
ECON1301 Kinh tế vi mô 1 KI75 14/05/2018 Ca 1 PM.04 371 NK
ECON1301 Kinh tế vi mô 1 KI75 14/05/2018 Ca 1 PM.07 371 NK
ECON1302 Kinh tế vĩ mô 1 K7D1 14/05/2018 Ca 1 PM.407 97 VVT
ECON1301 Kinh tế vi mô 1 LK71 14/05/2018 Ca 2 PM.04 371 NK
ECON1301 Kinh tế vi mô 1 LK71 14/05/2018 Ca 2 PM.07 371 NK
ECON1302 Kinh tế vĩ mô 1 KK71 15/05/2018 Ca 1 PM.01 371 NK
ECON1302 Kinh tế vĩ mô 1 KK71 15/05/2018 Ca 1 PM.02 371 NK
ECON1302 Kinh tế vĩ mô 1 TN71 15/05/2018 Ca 2 PM.01 371 NK
ECON1302 Kinh tế vĩ mô 1 TN71 15/05/2018 Ca 2 PM.02 371 NK
BADM2304 Quản trị Marketing N71A 21/05/2018 Ca 5 PM.01 371 NK
BADM3305 Quan hệ công chúng N61A 21/05/2018 Ca 5 PM.407 97 VVT
ECON1302 Kinh tế vĩ mô 1 N71A 22/05/2018 Ca 5 PM.01 371 NK
CENG2303 Cơ học đất X71A 23/05/2018 Ca 5 PM.01 371 NK
GLAW3201 Luật kinh doanh (Luật Kinh tế) K7D1 24/05/2018 Ca 1 PM.407 97 VVT
GLAW3201 Luật kinh doanh (Luật Kinh tế) K7D3 24/05/2018 Ca 2 PM.407 97 VVT
BADM4301 Quản trị chiến lược N61A 24/05/2018 Ca 5 PM.407 97 VVT
GLAW1201 Pháp luật đại cương N71A 24/05/2018 Ca 5 PM.01 371 NK