Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông báo; Thi Chính Quy
Điều chỉnh lịch thi học kỳ 1 năm học 2017-2018, môn cơ học đất (CENG2303) của nhóm thi X61A
Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng thông báo điều chỉnh lịch thi học kỳ 1 năm học 2017 - 2018, môn cơ học đất (CENG2303) của nhóm X61A, chuyển sang thi vào Ca 5 ngày 27/12/2017 tại phòng máy cơ sở 371 Nguyễn Kiệm