Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thi Chính Quy; Thông báo
Điều chỉnh lịch thi học kỳ 1 năm học 2017-2018, môn Kỹ thuật thi công (CENG3405) của nhóm thi XD43
Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng thông báo điều chỉnh lịch thi học kỳ 1 năm học 2017 - 2018, môn Kỹ thuật thi công (CENG3405) của nhóm XD43, chuyển sang thi vào Ca 2 ngày 30/12/2017 tại phòng máy số 1 và số 2 cơ sở 371 Nguyễn Kiệm.