Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông báo; Thi Chính Quy
Lịch phân nhóm thi kỹ năng nói các môn tiếng Anh học kỳ 3 năm học 2019 - 2020

Phòng Khảo thí thông báo lịch phân nhóm thi kỹ năng nói các môn tiếng Anh học kỳ 3 năm học 2019 - 2020, tại các cơ sở như sau:

1. Lịch thi môn tiếng Anh nâng cao 4 (GENG0308) - Cơ sở Bình Dương - (Xem lịch thi)

2. Lịch thi môn tiếng Anh nâng cao 4 (GENG0308) - Cơ sở Mai Thị Lựu - (Xem lịch thi)

3. Lịch thi môn tiếng Anh nâng cao 4 (GENG0308) - Cơ sở Nguyễn Kiệm - (Xem lịch thi)

4. Lịch thi môn tiếng Anh nâng cao 5 (GENG1343) - Cơ sở Bình Dương - (Xem lịch thi)

5. Lịch thi môn tiếng Anh nâng cao 5 (GENG1343) - Cơ sở Mai Thị Lựu - (Xem lịch thi)

6. Lịch thi môn tiếng Anh nâng cao 5 (GENG1343) - Cơ sở Nguyễn Kiệm - (Xem lịch thi)

7. Lịch thi môn tiếng Anh nâng cao 8 (GENG0412) - Cơ sở Võ Văn Tần - (Xem lịch thi)

8. Lịch thi môn nghe nói 3 (ENGL1332) - Cơ sở Nguyễn Kiệm - (Xem lịch thi)

9. Lịch thi môn nghe nói 3 (ENGL1332) - Cơ sở Võ Văn Tần - (Xem lịch thi)

10. Lịch thi môn nghe nói 6 (ENGL3304) - Cơ sở Nguyễn Kiệm - (Xem lịch thi)

11. Lịch thi môn nghe nói 6 (ENGL1344 - hệ HC- Cơ sở Nguyễn Kiệm - (Xem lịch thi)

12. Lịch thi môn nghe nói 6 (ENGL3304) - Cơ sở Võ Văn Tần - (Xem lịch thi)