Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông báo; Thi Chính Quy
Bố trí lại lịch thi môn Biên dịch du lịch (NB), Máy xây dựng và an toàn lao động, Quản trị công tác xã hội
Do ca 5 ngày 18/11/2017, cơ sở 371 Nguyễn Kiệm bị mất điện nên các môn thi vào hôm đó sẽ được bố trí thi vào ca 5 ngày 03/12/2017, cụ thể:

Môn biên dịch du lịch (NB): nhóm NB41, NB42, NB43
Môn máy xây dựng và an toàn lao động: nhóm XD51, XD53
Môn quản trị công tác xã hội
: nhóm CT51