Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thi Chính Quy; Thông báo
Lịch phân nhóm các môn thi học kỳ 1 năm học 2018 - 2019, hình thức thi trắc nghiệm trên máy tính
Phòng Khảo thí thông báo lịch thi các môn của học kỳ 1 năm học 2018 - 2019 hình thức thi trắc nghiệm trên máy tính đã được sắp xếp ngày và nhóm thi như sau:

Sinh viên lưu ý

1. Xem và ghi nhớ ngày thi, ca thi và địa điểm thi - tránh nhầm lẫn
2. Khi có lý do chính đáng cần phải điều chỉnh lịch thi cá nhân, liên hệ trực tiếp tại phòng Khảo thí, gặp thầy Thái Chí Biền.

LỊCH PHÂN NHÓM CÁC MÔN THI TRẮC NGHIỆM
TẠI PHÒNG MÁY HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2018 - 2019

  
Mã MH Tên môn học Nhóm Ngày thi Ca Phòng Địa điểm
BADM3315 Hành vi tổ chức N71A 3/11/2018 Ca5 PM.01 371 NK
BADM1301 Quản trị học A61A 5/11/2018 Ca5 PM.01 371 NK
GLAW1201 Pháp luật đại cương N81A 10/11/2018 Ca5 PM.01 371 NK
CENG2201 Địa chất công trình (QLXD) QX71 17/11/2018 Ca1 PM.02 371 NK
CENG2201 Địa chất công trình (QLXD) QX71 17/11/2018 Ca1 PM.07 371 NK
GLAW1201 Pháp luật đại cương QX71 18/11/2018 Ca1 PM.01 371 NK
GLAW1201 Pháp luật đại cương QX71 18/11/2018 Ca1 PM.02 371 NK
CENG2201 Địa chất công trình (QLXD) XD71 18/11/2018 Ca2 PM.01 371 NK
CENG2201 Địa chất công trình (QLXD) XD71 18/11/2018 Ca2 PM.02 371 NK
GLAW1201 Pháp luật đại cương A8D1 19/11/2018 Ca1 PM.07 371 NK
GLAW1201 Pháp luật đại cương A8D3 19/11/2018 Ca2 PM.07 371 NK
GLAW1201 Pháp luật đại cương CT81 22/11/2018 Ca3 PM.04 371 NK
GLAW1201 Pháp luật đại cương CT81 22/11/2018 Ca3 PM.07 371 NK
GLAW1201 Pháp luật đại cương DN82 22/11/2018 Ca4 PM.04 371 NK
VIET1202 Đại cương văn hóa VN (CSVHVN) AV66 23/11/2018 Ca1 PM.04 371 NK
VIET1202 Đại cương văn hóa VN (CSVHVN) AV66 23/11/2018 Ca1 PM.07 371 NK
GLAW1201 Pháp luật đại cương DN81 23/11/2018 Ca2 PM.04 371 NK
GLAW1201 Pháp luật đại cương DN81 23/11/2018 Ca2 PM.07 371 NK
VIET1202 Đại cương văn hóa VN (CSVHVN) AV61 24/11/2018 Ca1 PM.02 371 NK
VIET1202 Đại cương văn hóa VN (CSVHVN) AV61 24/11/2018 Ca1 PM.07 371 NK
BADM2303 Quản trị nhân lực L61A 27/11/2018 Ca5 PM.407 97 VVT
GLAW1201 Pháp luật đại cương KQ81 28/11/2018 Ca1 PM.04 371 NK
GLAW1201 Pháp luật đại cương KQ81 28/11/2018 Ca1 PM.07 371 NK
GLAW1201 Pháp luật đại cương SH71 28/11/2018 Ca1 PM.BDA CS BD
GLAW1201 Pháp luật đại cương SH71 28/11/2018 Ca2 PM.BDA CS BD
GLAW1201 Pháp luật đại cương XD81 28/11/2018 Ca2 PM.04 371 NK
GLAW1201 Pháp luật đại cương XD81 28/11/2018 Ca2 PM.07 371 NK
GLAW1201 Pháp luật đại cương SH73 28/11/2018 Ca3 PM.BDA CS BD
GLAW1201 Pháp luật đại cương QT83 29/11/2018 Ca1 PM.04 371 NK
GLAW1201 Pháp luật đại cương QT83 29/11/2018 Ca1 PM.07 371 NK
GLAW1201 Pháp luật đại cương XH81 29/11/2018 Ca2 PM.04 371 NK
GLAW1201 Pháp luật đại cương XH81 29/11/2018 Ca2 PM.07 371 NK
GLAW1201 Pháp luật đại cương KQ82 29/11/2018 Ca3 PM.04 371 NK
GLAW1201 Pháp luật đại cương KQ82 29/11/2018 Ca3 PM.07 371 NK
GLAW1201 Pháp luật đại cương NL81 29/11/2018 Ca4 PM.04 371 NK
GLAW1201 Pháp luật đại cương NL81 29/11/2018 Ca4 PM.07 371 NK
BADM2303 Quản trị nhân lực L61A 29/11/2018 Ca5 PM.407 97 VVT
GLAW1201 Pháp luật đại cương QT81 30/11/2018 Ca1 PM.04 371 NK
GLAW1201 Pháp luật đại cương QT81 30/11/2018 Ca1 PM.07 371 NK
BADM3315 Hành vi tổ chức M71A 1/12/2018 Ca5 PM.01 371 NK
BADM3315 Hành vi tổ chức M71A 1/12/2018 Ca5 PM.02 371 NK
GLAW1201 Pháp luật đại cương K8D1 2/12/2018 Ca1 PM.407 97 VVT
GLAW1201 Pháp luật đại cương KI81 2/12/2018 Ca1 PM.01 371 NK
GLAW1201 Pháp luật đại cương KI81 2/12/2018 Ca1 PM.02 371 NK
GLAW1201 Pháp luật đại cương KI83 2/12/2018 Ca2 PM.01 371 NK
GLAW1201 Pháp luật đại cương KI83 2/12/2018 Ca2 PM.02 371 NK
GLAW1201 Pháp luật đại cương Q8D1 2/12/2018 Ca2 PM.407 97 VVT
GLAW1201 Pháp luật đại cương KI82 2/12/2018 Ca3 PM.01 371 NK
GLAW1201 Pháp luật đại cương KI82 2/12/2018 Ca3 PM.02 371 NK
GLAW1201 Pháp luật đại cương QT82 2/12/2018 Ca4 PM.01 371 NK
GLAW1201 Pháp luật đại cương QT82 2/12/2018 Ca4 PM.02 371 NK
BADM3306 Thương mại điện tử TK51 3/12/2018 Ca1 PM.07 371 NK
BADM1301 Quản trị học N81A 3/12/2018 Ca5 PM.01 371 NK
BADM3308 Kinh doanh quốc tế QT51 5/12/2018 Ca1 PM.04 371 NK
BADM3308 Kinh doanh quốc tế QT51 5/12/2018 Ca1 PM.07 371 NK
GLAW3302 Luật kinh doanh (Luật Kinh tế) DT61 5/12/2018 Ca2 PM.04 371 NK
GLAW3302 Luật kinh doanh (Luật Kinh tế) DT61 5/12/2018 Ca2 PM.07 371 NK
BADM3308 Kinh doanh quốc tế KQ61 6/12/2018 Ca1 PM.04 371 NK
BADM3308 Kinh doanh quốc tế KQ61 6/12/2018 Ca1 PM.07 371 NK
CENG3303 Kỹ thuật thi công XD61 6/12/2018 Ca2 PM.04 371 NK
CENG3303 Kỹ thuật thi công XD61 6/12/2018 Ca2 PM.07 371 NK
GLAW1201 Pháp luật đại cương XD82 6/12/2018 Ca3 PM.04 371 NK
GLAW1201 Pháp luật đại cương XD82 6/12/2018 Ca3 PM.07 371 NK
GLAW1201 Pháp luật đại cương XH82 6/12/2018 Ca4 PM.04 371 NK
GLAW1201 Pháp luật đại cương XH82 6/12/2018 Ca4 PM.07 371 NK
BADM1301 Quản trị học CT71 7/12/2018 Ca1 PM.04 371 NK
BADM1301 Quản trị học CT71 7/12/2018 Ca1 PM.07 371 NK
BADM1301 Quản trị học KI73 8/12/2018 Ca1 PM.02 371 NK
BADM1301 Quản trị học KI73 8/12/2018 Ca1 PM.07 371 NK
BADM2301 Marketing căn bản KT71 8/12/2018 Ca2 PM.02 371 NK
BADM2301 Marketing căn bản KT71 8/12/2018 Ca2 PM.07 371 NK
ECON1301 Kinh tế vi mô 1 N81A 8/12/2018 Ca5 PM.01 371 NK
GLAW1201 Pháp luật đại cương Q8D3 9/12/2018 Ca1 PM.407 97 VVT
GLAW1201 Pháp luật đại cương T8D1 9/12/2018 Ca2 PM.407 97 VVT
VIET1202 Đại cương văn hóa VN (CSVHVN) AV62 9/12/2018 Ca3 PM.01 371 NK
VIET1202 Đại cương văn hóa VN (CSVHVN) AV62 9/12/2018 Ca3 PM.02 371 NK
GLAW1201 Pháp luật đại cương K8D2 9/12/2018 Ca4 PM.407 97 VVT
BADM2303 Quản trị nhân lực M81A 10/12/2018 Ca5 PM.01 371 NK
GLAW1201 Pháp luật đại cương Q8D3 11/12/2018 Ca1 PM.407 97 VVT
GLAW1201 Pháp luật đại cương T8D1 11/12/2018 Ca2 PM.407 97 VVT
GLAW1201 Pháp luật đại cương K8D3 11/12/2018 Ca3 PM.407 97 VVT
GLAW1201 Pháp luật đại cương Q8D2 11/12/2018 Ca4 PM.407 97 VVT
ACCO2302 Kế toán tài chính T81A 11/12/2018 Ca5 PM.01 371 NK
GLAW1201 Pháp luật đại cương T8D3 12/12/2018 Ca1 PM.407 97 VVT
BADM1301 Quản trị học QX71 12/12/2018 Ca2 PM.04 371 NK
BADM1301 Quản trị học QX71 12/12/2018 Ca2 PM.07 371 NK
GLAW1201 Pháp luật đại cương Q8D4 12/12/2018 Ca3 PM.407 97 VVT
GLAW1201 Pháp luật đại cương Q8D5 12/12/2018 Ca4 PM.407 97 VVT
BADM1301 Quản trị học A81A 12/12/2018 Ca5 PM.01 371 NK
GLAW1201 Pháp luật đại cương T8D3 13/12/2018 Ca1 PM.407 97 VVT
BADM2311 Giao tiếp trong kinh doanh TN71 13/12/2018 Ca2 PM.04 371 NK
BADM2311 Giao tiếp trong kinh doanh TN71 13/12/2018 Ca2 PM.07 371 NK
GLAW1201 Pháp luật đại cương Q8D5 13/12/2018 Ca3 PM.407 97 VVT
GLAW1201 Pháp luật đại cương A8D2 13/12/2018 Ca4 PM.04 371 NK
ECON1302 Kinh tế vĩ mô 1 L61A 13/12/2018 Ca5 PM.407 97 VVT
BADM1301 Quản trị học DN81 14/12/2018 Ca1 PM.04 371 NK
BADM1301 Quản trị học DN81 14/12/2018 Ca1 PM.07 371 NK
BADM1301 Quản trị học KK81 14/12/2018 Ca2 PM.04 371 NK
BADM1301 Quản trị học KK81 14/12/2018 Ca2 PM.07 371 NK
GLAW1201 Pháp luật đại cương T8D2 14/12/2018 Ca3 PM.407 97 VVT
GLAW1201 Pháp luật đại cương X8D1 14/12/2018 Ca4 PM.407 97 VVT
ECON1302 Kinh tế vĩ mô 1 L61A 14/12/2018 Ca5 PM.407 97 VVT
ECON1301 Kinh tế vi mô 1 KK81 15/12/2018 Ca1 PM.02 371 NK
ECON1301 Kinh tế vi mô 1 KK81 15/12/2018 Ca1 PM.07 371 NK
BADM1301 Quản trị học KQ81 15/12/2018 Ca2 PM.02 371 NK
BADM1301 Quản trị học KQ81 15/12/2018 Ca2 PM.07 371 NK
ECON1301 Kinh tế vi mô 1 A81A 15/12/2018 Ca5 PM.01 371 NK
ECON1301 Kinh tế vi mô 1 KQ81 16/12/2018 Ca1 PM.01 371 NK
ECON1301 Kinh tế vi mô 1 KQ81 16/12/2018 Ca1 PM.02 371 NK
BADM1301 Quản trị học KT81 16/12/2018 Ca2 PM.01 371 NK
BADM1301 Quản trị học KT81 16/12/2018 Ca2 PM.02 371 NK
GLAW1201 Pháp luật đại cương A8D4 16/12/2018 Ca3 PM.01 371 NK
GLAW1201 Pháp luật đại cương T8D2 16/12/2018 Ca4 PM.407 97 VVT
ECON1301 Kinh tế vi mô 1 K8D1 17/12/2018 Ca1 PM.407 97 VVT
ECON1301 Kinh tế vi mô 1 K8D3 17/12/2018 Ca2 PM.407 97 VVT
ECON1301 Kinh tế vi mô 1 K8D2 17/12/2018 Ca3 PM.407 97 VVT
BADM4303 Quản trị bán hàng M71A 17/12/2018 Ca5 PM.01 371 NK
BADM4303 Quản trị bán hàng M71A 17/12/2018 Ca5 PM.02 371 NK
ECON1301 Kinh tế vi mô 1 KT81 18/12/2018 Ca1 PM.04 371 NK
ECON1301 Kinh tế vi mô 1 KT81 18/12/2018 Ca1 PM.07 371 NK
BADM1301 Quản trị học QT81 18/12/2018 Ca2 PM.04 371 NK
BADM1301 Quản trị học QT81 18/12/2018 Ca2 PM.07 371 NK
ACCO3313 Kiểm toán hoạt động KK51 18/12/2018 Ca3 PM.07 371 NK
BADM3308 Kinh doanh quốc tế KQ62 18/12/2018 Ca4 PM.07 371 NK
ACCO3320 Kế toán hành chính sự nghiệp K71A 18/12/2018 Ca5 PM.01 371 NK
ACCO3320 Kế toán hành chính sự nghiệp K71A 18/12/2018 Ca5 PM.02 371 NK
ECON1301 Kinh tế vi mô 1 QT81 19/12/2018 Ca1 PM.04 371 NK
ECON1301 Kinh tế vi mô 1 QT81 19/12/2018 Ca1 PM.07 371 NK
BADM1301 Quản trị học QT83 19/12/2018 Ca2 PM.04 371 NK
BADM1301 Quản trị học QT83 19/12/2018 Ca2 PM.07 371 NK
BADM3315 Hành vi tổ chức NL61 19/12/2018 Ca3 PM.07 371 NK
SEAS2303 Lịch sử văn minh thế giới DN73 19/12/2018 Ca4 PM.07 371 NK
ECON1301 Kinh tế vi mô 1 QT83 20/12/2018 Ca1 PM.04 371 NK
ECON1301 Kinh tế vi mô 1 QT83 20/12/2018 Ca1 PM.07 371 NK
SEAS2303 Lịch sử văn minh thế giới DN71 20/12/2018 Ca2 PM.04 371 NK
SEAS2303 Lịch sử văn minh thế giới DN71 20/12/2018 Ca2 PM.07 371 NK
GLAW3302 Luật kinh doanh (Luật Kinh tế) QT61 20/12/2018 Ca3 PM.04 371 NK
GLAW3302 Luật kinh doanh (Luật Kinh tế) QT61 20/12/2018 Ca3 PM.07 371 NK
BADM4308 Văn hóa doanh nghiệp NL61 20/12/2018 Ca4 PM.04 371 NK
BADM4308 Văn hóa doanh nghiệp NL61 20/12/2018 Ca4 PM.07 371 NK
ECON1301 Kinh tế vi mô 1 TN81 21/12/2018 Ca1 PM.04 371 NK
ECON1301 Kinh tế vi mô 1 TN81 21/12/2018 Ca1 PM.07 371 NK
BADM1301 Quản trị học KI71 21/12/2018 Ca3 PM.07 371 NK
BADM1301 Quản trị học DN82 21/12/2018 Ca4 PM.07 371 NK
SOCI2203 Nhân học đại cương DN81 23/12/2018 Ca1 PM.01 371 NK
SOCI2203 Nhân học đại cương DN81 23/12/2018 Ca1 PM.02 371 NK
SOCI2203 Nhân học đại cương DN82 23/12/2018 Ca2 PM.01 371 NK
BADM2303 Quản trị nhân lực QX61 23/12/2018 Ca3 PM.01 371 NK
BADM2303 Quản trị nhân lực QX61 23/12/2018 Ca3 PM.02 371 NK
CENG3303 Kỹ thuật thi công XD63 23/12/2018 Ca4 PM.01 371 NK
CENG3303 Kỹ thuật thi công XD63 23/12/2018 Ca4 PM.02 371 NK
BADM4303 Quản trị bán hàng QT75 24/12/2018 Ca3 PM.07 371 NK
BADM4303 Quản trị bán hàng QT75 24/12/2018 Ca4 PM.07 371 NK
BADM2311 Giao tiếp trong kinh doanh NL71 25/12/2018 Ca1 PM.04 371 NK
BADM2311 Giao tiếp trong kinh doanh NL71 25/12/2018 Ca1 PM.07 371 NK
BADM2304 Quản trị Marketing QT71 25/12/2018 Ca2 PM.04 371 NK
BADM2304 Quản trị Marketing QT71 25/12/2018 Ca2 PM.07 371 NK
BADM3315 Hành vi tổ chức NL71 26/12/2018 Ca1 PM.04 371 NK
BADM3315 Hành vi tổ chức NL71 26/12/2018 Ca1 PM.07 371 NK
BADM4303 Quản trị bán hàng QT71 26/12/2018 Ca2 PM.04 371 NK
BADM4303 Quản trị bán hàng QT71 26/12/2018 Ca2 PM.07 371 NK
BADM3315 Hành vi tổ chức XH61 27/12/2018 Ca3 PM.04 371 NK
BADM3315 Hành vi tổ chức XH61 27/12/2018 Ca3 PM.07 371 NK
BADM1301 Quản trị học KI75 27/12/2018 Ca4 PM.04 371 NK
BADM1301 Quản trị học KI75 27/12/2018 Ca4 PM.07 371 NK
SOCI2203 Nhân học đại cương XH81 30/12/2018 Ca1 PM.01 371 NK
SOCI2203 Nhân học đại cương XH81 30/12/2018 Ca1 PM.02 371 NK
SOCI2203 Nhân học đại cương XH82 30/12/2018 Ca2 PM.01 371 NK
SOCI2203 Nhân học đại cương XH82 30/12/2018 Ca2 PM.02 371 NK
BADM2301 Marketing căn bản KT73 30/12/2018 Ca3 PM.01 371 NK
BADM2301 Marketing căn bản KT73 30/12/2018 Ca3 PM.02 371 NK
BADM2311 Giao tiếp trong kinh doanh TN73 30/12/2018 Ca4 PM.01 371 NK
BADM2311 Giao tiếp trong kinh doanh TN73 30/12/2018 Ca4 PM.02 371 NK
BADM2311 Giao tiếp trong kinh doanh TN75 2/01/2019 Ca3 PM.01 371 NK
BADM2311 Giao tiếp trong kinh doanh TN75 2/01/2019 Ca3 PM.02 371 NK
BADM1301 Quản trị học KQ82 2/01/2019 Ca4 PM.01 371 NK
BADM1301 Quản trị học KQ82 2/01/2019 Ca4 PM.02 371 NK
ECON1301 Kinh tế vi mô 1 KQ82 3/01/2019 Ca3 PM.01 371 NK
ECON1301 Kinh tế vi mô 1 KQ82 3/01/2019 Ca3 PM.02 371 NK
BADM1301 Quản trị học KT82 3/01/2019 Ca4 PM.01 371 NK
BADM1301 Quản trị học KT82 3/01/2019 Ca4 PM.02 371 NK
ECON1301 Kinh tế vi mô 1 KT82 4/01/2019 Ca3 PM.01 371 NK
ECON1301 Kinh tế vi mô 1 KT82 4/01/2019 Ca3 PM.02 371 NK
BADM1301 Quản trị học KT83 4/01/2019 Ca4 PM.01 371 NK
BADM1301 Quản trị học KT83 4/01/2019 Ca4 PM.02 371 NK
BADM3401 Quản trị dự án TK61 5/01/2019 Ca1 PM.01 371 NK
BADM3401 Quản trị dự án TK61 5/01/2019 Ca1 PM.02 371 NK
ECON1301 Kinh tế vi mô 1 KT83 6/01/2019 Ca3 PM.01 371 NK
ECON1301 Kinh tế vi mô 1 KT83 6/01/2019 Ca3 PM.02 371 NK
BADM1301 Quản trị học NL81 6/01/2019 Ca4 PM.01 371 NK
BADM1301 Quản trị học NL81 6/01/2019 Ca4 PM.02 371 NK
ECON1301 Kinh tế vi mô 1 NL81 7/01/2019 Ca3 PM.01 371 NK
ECON1301 Kinh tế vi mô 1 NL81 7/01/2019 Ca3 PM.02 371 NK
BADM1301 Quản trị học QT82 7/01/2019 Ca4 PM.01 371 NK
BADM1301 Quản trị học QT82 7/01/2019 Ca4 PM.02 371 NK
ECON1301 Kinh tế vi mô 1 QT82 8/01/2019 Ca3 PM.01 371 NK
ECON1301 Kinh tế vi mô 1 QT82 8/01/2019 Ca3 PM.02 371 NK
ECON1301 Kinh tế vi mô 1 TN82 8/01/2019 Ca4 PM.01 371 NK
ECON1301 Kinh tế vi mô 1 TN82 8/01/2019 Ca4 PM.02 371 NK
FINA3324 Tài chính hành chính sự nghiệp A71A 8/01/2019 Ca5 PM.01 371 NK
ECON1301 Kinh tế vi mô 1 TN83 9/01/2019 Ca3 PM.01 371 NK
ECON1301 Kinh tế vi mô 1 TN83 9/01/2019 Ca3 PM.02 371 NK
CENG2201 Địa chất công trình (QLXD) XD73 9/01/2019 Ca4 PM.01 371 NK
CENG2201 Địa chất công trình (QLXD) XD73 9/01/2019 Ca4 PM.02 371 NK
FINA3324 Tài chính hành chính sự nghiệp K81A 9/01/2019 Ca5 PM.01 371 NK
BADM2311 Giao tiếp trong kinh doanh KQ71 10/01/2019 Ca3 PM.01 371 NK
BADM2311 Giao tiếp trong kinh doanh KQ71 10/01/2019 Ca3 PM.02 371 NK
BADM2304 Quản trị Marketing QT73 10/01/2019 Ca4 PM.01 371 NK
BADM2304 Quản trị Marketing QT73 10/01/2019 Ca4 PM.02 371 NK
BADM3307 Kỹ thuật (Ng.vụ) ngoại thương KQ71 11/01/2019 Ca3 PM.01 371 NK
BADM3307 Kỹ thuật (Ng.vụ) ngoại thương KQ71 11/01/2019 Ca3 PM.02 371 NK
BADM4303 Quản trị bán hàng QT73 11/01/2019 Ca4 PM.01 371 NK
BADM4303 Quản trị bán hàng QT73 11/01/2019 Ca4 PM.02 371 NK
BADM3304 Quản trị thương hiệu M81A 11/01/2019 Ca5 PM.01 371 NK
BADM2304 Quản trị Marketing QT75 13/01/2019 Ca3 PM.01 371 NK
BADM2304 Quản trị Marketing QT75 13/01/2019 Ca3 PM.02 371 NK
CENG3405 Kỹ thuật thi công QX61 13/01/2019 Ca4 PM.01 371 NK
CENG3405 Kỹ thuật thi công QX61 13/01/2019 Ca4 PM.02 371 NK