Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thi Chính Quy; Thông báo
Lịch phân nhóm các môn thi học kỳ 3 năm học 2017 - 2018, hình thức thi trắc nghiệm trên máy tính
Phòng Khảo thí thông báo lịch thi các môn của học kỳ 3 năm học 2017 - 2018 hình thức thi trắc nghiệm trên máy tính đã được sắp xếp ngày và nhóm thi như sau:

Sinh viên lưu ý

1. Xem và ghi nhớ ngày thi, ca thi và địa điểm thi - tránh nhầm lẫn
2. Khi có lý do chính đáng cần phải điều chỉnh lịch thi cá nhân, liên hệ trực tiếp tại phòng Khảo thí, gặp thầy Thái Chí Biền.

LỊCH PHÂN NHÓM CÁC MÔN THI TRẮC NGHIỆM
TẠI PHÒNG MÁY HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2017 - 2018


  
Mã MH Tên môn học Nhóm Ngày thi Ca Phòng Địa điểm
BADM3315 Hành vi tổ chức DL51 30/07/2018 Ca1 PM.04 371 NK
ACCO3312 Kiểm soát nội bộ KK51 30/07/2018 Ca3 PM.04 371 NK
GLAW3302 Luật kinh doanh (Luật Kinh tế) KT73 30/07/2018 Ca4 PM.04 371 NK
BADM3308 Kinh doanh quốc tế M71A 30/07/2018 Ca5 PM.01 371 NK
BADM3308 Kinh doanh quốc tế M71A 30/07/2018 Ca5 PM.02 371 NK
BADM4312 Quản trị dự án DL51 31/07/2018 Ca1 PM.01 371 NK
BADM4312 Quản trị dự án KQ51 31/07/2018 Ca3 PM.04 371 NK
BADM4312 Quản trị dự án KQ51 31/07/2018 Ca3 PM.07 371 NK
FINA3324 Tài chính hành chính sự nghiệp KT54 31/07/2018 Ca4 PM.04 371 NK
FINA3324 Tài chính hành chính sự nghiệp KT54 31/07/2018 Ca4 PM.07 371 NK
BADM3304 Quản trị thương hiệu N71A 31/07/2018 Ca5 PM.01 371 NK
FINA3324 Tài chính hành chính sự nghiệp KT51 1/08/2018 Ca1 PM.01 371 NK
FINA3324 Tài chính hành chính sự nghiệp KT51 1/08/2018 Ca1 PM.02 371 NK
BADM3303 Quản trị vận hành MK51 1/08/2018 Ca2 PM.01 371 NK
BADM3303 Quản trị vận hành MK51 1/08/2018 Ca2 PM.02 371 NK
BADM4301 Quản trị chiến lược NL51 1/08/2018 Ca3 PM.01 371 NK
BADM4301 Quản trị chiến lược NL51 1/08/2018 Ca3 PM.02 371 NK
BADM3307 Kỹ thuật (Ng.vụ) ngoại thương QT51 2/08/2018 Ca1 PM.01 371 NK
BADM3307 Kỹ thuật (Ng.vụ) ngoại thương QT51 2/08/2018 Ca1 PM.02 371 NK
BADM4301 Quản trị chiến lược MK51 2/08/2018 Ca2 PM.01 371 NK
BADM4301 Quản trị chiến lược MK51 2/08/2018 Ca2 PM.02 371 NK
FINA3324 Tài chính hành chính sự nghiệp K71B 2/08/2018 Ca5 PM.01 371 NK
BADM2303 Quản trị nhân lực QT73 3/08/2018 Ca3 PM.04 371 NK
GLAW3302 Luật kinh doanh (Luật Kinh tế) KK71 4/08/2018 Ca2 PM.01 371 NK
GLAW3302 Luật kinh doanh (Luật Kinh tế) KK71 4/08/2018 Ca2 PM.02 371 NK
BADM2301 Marketing căn bản TN73 4/08/2018 Ca3 PM.01 371 NK
BADM2301 Marketing căn bản TN73 4/08/2018 Ca3 PM.02 371 NK
BADM2301 Marketing căn bản TN75 4/08/2018 Ca4 PM.01 371 NK
BADM2301 Marketing căn bản TN75 4/08/2018 Ca4 PM.02 371 NK
GLAW3302 Luật kinh doanh (Luật Kinh tế) KT71 6/08/2018 Ca1 PM.01 371 NK
GLAW3302 Luật kinh doanh (Luật Kinh tế) KT71 6/08/2018 Ca1 PM.02 371 NK
GLAW3302 Luật kinh doanh (Luật Kinh tế) A71A 7/08/2018 Ca5 PM.01 371 NK
BADM2303 Quản trị nhân lực QT71 8/08/2018 Ca1 PM.01 371 NK
BADM2303 Quản trị nhân lực QT71 8/08/2018 Ca1 PM.02 371 NK
BADM2303 Quản trị nhân lực QT75 8/08/2018 Ca2 PM.01 371 NK
BADM2303 Quản trị nhân lực QT75 8/08/2018 Ca2 PM.02 371 NK
BADM2301 Marketing căn bản TN71 9/08/2018 Ca1 PM.01 371 NK
BADM2301 Marketing căn bản TN71 9/08/2018 Ca1 PM.02 371 NK
ECON1302 Kinh tế vĩ mô 1 KI71 13/08/2018 Ca1 PM.01 371 NK
ECON1302 Kinh tế vĩ mô 1 KI71 13/08/2018 Ca1 PM.02 371 NK
ECON1302 Kinh tế vĩ mô 1 LK71 13/08/2018 Ca3 PM.01 371 NK
ECON1302 Kinh tế vĩ mô 1 LK71 13/08/2018 Ca3 PM.02 371 NK
ECON1302 Kinh tế vĩ mô 1 L7D2 15/08/2018 Ca3 PM.407 97 VVT
VIET1202 Đại cương văn hóa VN (CSVHVN) HV51 16/08/2018 Ca1 PM.01 371 NK
ECON1302 Kinh tế vĩ mô 1 L7D1 17/08/2018 Ca1 PM.407 97 VVT
ECON1302 Kinh tế vĩ mô 1 L7D1 17/08/2018 Ca2 PM.407 97 VVT
ECON1302 Kinh tế vĩ mô 1 KI73 18/08/2018 Ca1 PM.01 371 NK
ECON1302 Kinh tế vĩ mô 1 KI73 18/08/2018 Ca1 PM.02 371 NK
ECON1302 Kinh tế vĩ mô 1 KI75 18/08/2018 Ca2 PM.01 371 NK
ECON1302 Kinh tế vĩ mô 1 KI75 18/08/2018 Ca2 PM.02 371 NK
ECON1302 Kinh tế vĩ mô 1 LK73 18/08/2018 Ca3 PM.01 371 NK
ECON1302 Kinh tế vĩ mô 1 LK73 18/08/2018 Ca3 PM.02 371 NK
CENG3303 Kỹ thuật thi công X61A 20/08/2018 Ca5 PM.01 371 NK
ACCO3320 Kế toán hành chính sự nghiệp A61A 27/08/2018 Ca5 PM.407 97 VVT
BADM1301 Quản trị học A71A 28/08/2018 Ca5 PM.01 371 NK
ECON1301 Kinh tế vi mô 1 L61A 28/08/2018 Ca5 PM.407 97 VVT
BADM3307 Kỹ thuật (Ng.vụ) ngoại thương N61A 29/08/2018 Ca5 PM.407 97 VVT
BADM3306 Thương mại điện tử N71A 30/08/2018 Ca5 PM.01 371 NK
ECON1301 Kinh tế vi mô 1 L61A 30/08/2018 Ca5 PM.407 97 VVT
FINA3324 Tài chính hành chính sự nghiệp K71A 31/08/2018 Ca5 PM.01 371 NK