Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thi Chính Quy; Thông báo
Lịch phân nhóm các môn thi học kỳ 3 năm học 2019 - 2020, hình thức thi trắc nghiệm trên máy tính
Phòng Khảo thí thông báo lịch thi các môn của học kỳ 3 năm học 2019 - 2020 hình thức thi trắc nghiệm trên máy tính đã được sắp xếp ngày và nhóm thi như sau:

Sinh viên lưu ý

1. Xem và ghi nhớ ngày thi, ca thi và địa điểm thi - tránh nhầm lẫn
2. Khi có lý do chính đáng cần phải điều chỉnh lịch thi cá nhân, liên hệ trực tiếp tại phòng Khảo thí, gặp thầy Thái Chí Biền.

LỊCH PHÂN NHÓM CÁC MÔN THI TRẮC NGHIỆM
TẠI PHÒNG MÁY HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2019 - 2020


  
Mã MH Tên môn học Nhóm Ngày thi Ca Phòng Địa điểm
BADM3303 Quản Trị Vận Hành N81A 24/08/2020 5 PM.02 371 NK
ACCO3320 Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp A81A 25/08/2020 5 PM.01 371 NK
BADM2302 Thống kê ứng dụng trong KD T9D2 27/08/2020 1 PM.407 97 VVT
BADM2302 Thống kê ứng dụng trong KD T9D4 27/08/2020 2 PM.407 97 VVT
BADM2302 Thống kê ứng dụng trong KD T9D5 27/08/2020 3 PM.407 97 VVT
BADM3306 Thương Mại Điện Tử Q8D1 27/08/2020 4 PM.407 97 VVT
BADM2302 Thống kê ứng dụng trong KD T9D2 28/08/2020 1 PM.407 97 VVT
BADM2302 Thống kê ứng dụng trong KD T9D4 28/08/2020 2 PM.407 97 VVT
BADM2302 Thống kê ứng dụng trong KD T9D5 28/08/2020 3 PM.207 97 VVT
BADM3306 Thương Mại Điện Tử Q8D1 28/08/2020 3 PM.407 97 VVT
BADM3306 Thương Mại Điện Tử Q8D3 28/08/2020 4 PM.207 97 VVT
BADM3306 Thương Mại Điện Tử Q8D3 28/08/2020 4 PM.407 97 VVT
ECON1302 Kinh Tế Vĩ Mô 1 L9D2 31/08/2020 1 PM.207 97 VVT
ECON1302 Kinh Tế Vĩ Mô 1 L9D2 31/08/2020 1 PM.407 97 VVT
ECON1302 Kinh Tế Vĩ Mô 1 L9D1 31/08/2020 3 PM.207 97 VVT
ECON1302 Kinh Tế Vĩ Mô 1 L9D1 31/08/2020 3 PM.407 97 VVT
ECON1302 Kinh Tế Vĩ Mô 1 Q9D2 01/09/2020 1 PM.407 97 VVT
ECON1302 Kinh Tế Vĩ Mô 1 Q9D4 01/09/2020 2 PM.407 97 VVT
ECON1302 Kinh Tế Vĩ Mô 1 Q9D1 01/09/2020 3 PM.407 97 VVT
ECON1302 Kinh Tế Vĩ Mô 1 Q9D3 01/09/2020 4 PM.407 97 VVT
ECON1302 Kinh Tế Vĩ Mô 1 Q9D2 03/09/2020 1 PM.207 97 VVT
ECON1302 Kinh Tế Vĩ Mô 1 Q9D4 03/09/2020 1 PM.407 97 VVT
BADM1368 Giao tiếp trong kinh doanh MK91 03/09/2020 2 PM.01 371 NK
BADM1368 Giao tiếp trong kinh doanh MK91 03/09/2020 2 PM.03 371 NK
BADM4301 Quản Trị Chiến Lược NL71 03/09/2020 2 PM.02 371 NK
ECON1302 Kinh Tế Vĩ Mô 1 Q9D1 03/09/2020 3 PM.407 97 VVT
ECON1302 Kinh Tế Vĩ Mô 1 Q9D3 03/09/2020 4 PM.407 97 VVT
BADM4301 Quản Trị Chiến Lược DL71 04/09/2020 1 PM.02 371 NK
BADM4301 Quản Trị Chiến Lược DL71 04/09/2020 1 PM.03 371 NK
BADM4301 Quản Trị Chiến Lược MK71 04/09/2020 2 PM.02 371 NK
BADM4301 Quản Trị Chiến Lược MK71 04/09/2020 2 PM.03 371 NK
ECON1302 Kinh Tế Vĩ Mô 1 Q9D5 04/09/2020 3 PM.207 97 VVT
BADM1368 Giao tiếp trong kinh doanh MK92 04/09/2020 4 PM.01 371 NK
BADM1368 Giao tiếp trong kinh doanh MK92 04/09/2020 4 PM.03 371 NK
GLAW1315 Pháp Luật Đại Cương XH92 04/09/2020 4 PM.02 371 NK
ACCO3313 Kiểm Toán Hoạt Động KK71 07/09/2020 1 PM.02 371 NK
ACCO3313 Kiểm Toán Hoạt Động KK71 07/09/2020 1 PM.03 371 NK
BADM1372 Marketing căn bản TN91 07/09/2020 2 PM.02 371 NK
BADM1372 Marketing căn bản TN91 07/09/2020 2 PM.03 371 NK
ECON1302 Kinh Tế Vĩ Mô 1 Q9D5 07/09/2020 3 PM.207 97 VVT
BADM2302 Thống kê ứng dụng trong KD T9D1 07/09/2020 3 PM.407 97 VVT
BADM4301 Quản Trị Chiến Lược KQ71 07/09/2020 4 PM.02 371 NK
BADM4301 Quản Trị Chiến Lược KQ71 07/09/2020 4 PM.03 371 NK
BADM1372 Marketing căn bản TN93 08/09/2020 1 PM.01 371 NK
BADM1372 Marketing căn bản TN93 08/09/2020 1 PM.03 371 NK
BADM2303 Quản Trị Nhân Lực IM81 08/09/2020 2 PM.01 371 NK
BADM2303 Quản Trị Nhân Lực IM81 08/09/2020 2 PM.03 371 NK
GLAW1318 Luật kinh doanh KK92 08/09/2020 3 PM.02 371 NK
BADM4301 Quản Trị Chiến Lược MK72 08/09/2020 3 PM.01 371 NK
BADM4301 Quản Trị Chiến Lược MK72 08/09/2020 3 PM.03 371 NK
BADM1372 Marketing căn bản TN92 08/09/2020 4 PM.01 371 NK
BADM1372 Marketing căn bản TN92 08/09/2020 4 PM.03 371 NK
SEAS2305 Văn Hóa các nước ĐNA DN82 08/09/2020 4 PM.02 371 NK
BADM3307 Kỹ thuật (Ng.vụ) ngoại thương QT71 09/09/2020 1 PM.02 371 NK
BADM3307 Kỹ thuật (Ng.vụ) ngoại thương QT71 09/09/2020 1 PM.03 371 NK
BADM4301 Quản Trị Chiến Lược QT72 09/09/2020 2 PM.02 371 NK
BADM4301 Quản Trị Chiến Lược QT72 09/09/2020 2 PM.03 371 NK
BADM3307 Kỹ thuật (Ng.vụ) ngoại thương QT72 09/09/2020 3 PM.01 371 NK
BADM3307 Kỹ thuật (Ng.vụ) ngoại thương QT72 09/09/2020 3 PM.03 371 NK
BADM4301 Quản Trị Chiến Lược QT71 09/09/2020 4 PM.01 371 NK
BADM4301 Quản Trị Chiến Lược QT71 09/09/2020 4 PM.03 371 NK
GLAW1318 Luật kinh doanh KK91 10/09/2020 2 PM.01 371 NK
GLAW1318 Luật kinh doanh KK91 10/09/2020 2 PM.03 371 NK
GLAW1318 Luật kinh doanh KT92 10/09/2020 3 PM.01 371 NK
GLAW1318 Luật kinh doanh KT92 10/09/2020 3 PM.03 371 NK
MATH1311 Thống kê ứng dụng KT82 10/09/2020 4 PM.01 371 NK
MATH1311 Thống kê ứng dụng KT82 10/09/2020 4 PM.03 371 NK
GLAW1318 Luật kinh doanh KT91 11/09/2020 1 PM.02 371 NK
GLAW1318 Luật kinh doanh KT91 11/09/2020 1 PM.03 371 NK
MATH1311 Thống kê ứng dụng KT81 11/09/2020 2 PM.02 371 NK
MATH1311 Thống kê ứng dụng KT81 11/09/2020 2 PM.03 371 NK
BADM2302 Thống kê ứng dụng trong KD T9D3 11/09/2020 3 PM.207 97 VVT
BADM1377 Thống kê ứng dụng NL91 11/09/2020 4 PM.01 371 NK
BADM1377 Thống kê ứng dụng NL91 11/09/2020 4 PM.03 371 NK
MATH1311 Thống kê ứng dụng KT83 14/09/2020 1 PM.02 371 NK
MATH1311 Thống kê ứng dụng KT83 14/09/2020 1 PM.03 371 NK
SEAS2305 Văn Hóa các nước ĐNA DN81 14/09/2020 2 PM.02 371 NK
SEAS2305 Văn Hóa các nước ĐNA DN81 14/09/2020 2 PM.03 371 NK
ECON1302 Kinh Tế Vĩ Mô 1 KI92 14/09/2020 3 PM.02 371 NK
ECON1302 Kinh Tế Vĩ Mô 1 KI92 14/09/2020 3 PM.03 371 NK
BADM1364 Quản Trị Học IM92 14/09/2020 4 PM.02 371 NK
BADM1364 Quản Trị Học IM92 14/09/2020 4 PM.03 371 NK
ECON1301 Kinh Tế Vi Mô 1 HL91 14/09/2020 5 PM.02 371 NK
ECON1301 Kinh Tế Vi Mô 1 HL91 14/09/2020 5 PM.03 371 NK
BADM1392 Quản trị vận hành M91A 14/09/2020 5 PM.01 371 NK
BADM1201 Giao Tiếp Trong kinh Doanh T9D4 15/09/2020 1 PM.407 97 VVT
ECON1302 Kinh Tế Vĩ Mô 1 KI91 15/09/2020 2 PM.01 371 NK
ECON1302 Kinh Tế Vĩ Mô 1 KI91 15/09/2020 2 PM.03 371 NK
GLAW1315 Pháp Luật Đại Cương AV92 15/09/2020 3 PM.01 371 NK
GLAW1315 Pháp Luật Đại Cương AV92 15/09/2020 3 PM.03 371 NK
BADM1201 Giao Tiếp Trong kinh Doanh T9D1 15/09/2020 4 PM.207 97 VVT
BADM1201 Giao Tiếp Trong kinh Doanh T9D3 15/09/2020 4 PM.407 97 VVT
BADM1201 Giao Tiếp Trong kinh Doanh T9D4 16/09/2020 1 PM.207 97 VVT
BADM1201 Giao Tiếp Trong kinh Doanh T9D2 16/09/2020 1 PM.407 97 VVT
BADM1201 Giao Tiếp Trong kinh Doanh T9D5 16/09/2020 3 PM.207 97 VVT
ECON1302 Kinh Tế Vĩ Mô 1 KI93 16/09/2020 3 PM.01 371 NK
ECON1302 Kinh Tế Vĩ Mô 1 KI93 16/09/2020 3 PM.03 371 NK
BADM1364 Quản Trị Học IM91 17/09/2020 1 PM.01 371 NK
BADM1364 Quản Trị Học IM91 17/09/2020 1 PM.03 371 NK
GLAW1201 Pháp Luật Đại Cương NB71 17/09/2020 2 PM.01 371 NK
GLAW1201 Pháp Luật Đại Cương NB71 17/09/2020 2 PM.03 371 NK
BADM3401 Quản Trị Dự Án IM81 18/09/2020 1 PM.01 371 NK
BADM3401 Quản Trị Dự Án IM81 18/09/2020 1 PM.03 371 NK
GLAW1315 Pháp Luật Đại Cương AV91 18/09/2020 2 PM.01 371 NK
GLAW1315 Pháp Luật Đại Cương AV91 18/09/2020 2 PM.03 371 NK
VIET1305 Đại cương văn hóa VN NB91 19/09/2020 1 PM.01 371 NK
VIET1305 Đại cương văn hóa VN NB91 19/09/2020 1 PM.03 371 NK
VIET1305 Đại cương văn hóa VN NB92 19/09/2020 2 PM.01 371 NK
VIET1305 Đại cương văn hóa VN NB92 19/09/2020 2 PM.03 371 NK
GLAW1315 Pháp Luật Đại Cương HV91 21/09/2020 1 PM.02 371 NK
GLAW1315 Pháp Luật Đại Cương HV91 21/09/2020 1 PM.03 371 NK
GLAW1315 Pháp Luật Đại Cương XH91 24/09/2020 1 PM.01 371 NK
GLAW1315 Pháp Luật Đại Cương XH91 24/09/2020 1 PM.03 371 NK
ECON1301 Kinh Tế Vi Mô 1 L81A 28/09/2020 5 PM.02 371 NK
BADM1373 Thương mại điện tử N91A 28/09/2020 5 PM.01 371 NK
BADM1385 Kinh doanh quốc tế N91A 29/09/2020 5 PM.01 371 NK
CENG2303 Cơ Học Đất X91A 30/09/2020 5 PM.02 371 NK
BADM2384 Quản trị thương hiệu N91A 30/09/2020 5 PM.01 371 NK