Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông báo; Thi Chính Quy
Lịch phân nhóm thi kỹ năng nói các môn tiếng Anh học kỳ 2 năm học 2017 - 2018

Phòng Khảo thí thông báo lịch phân nhóm thi kỹ năng nói các môn tiếng Anh học kỳ 2 năm học 2017 - 2018, tại các cơ sở thi như sau:

1. Lịch thi môn tiếng Anh nâng cao 4 (kỹ năng nói) tại cơ sở Bình Dương - (Xem lịch thi) 

2. Lịch thi môn tiếng Anh nâng cao 4 (kỹ năng nói) tại cơ sở Nguyễn Kiệm- (Xem lịch thi) 

3.  Lịch thi môn tiếng Anh nâng cao 8 (kỹ năng nói) tại cơ sở Võ Văn Tần - (Xem lịch thi) 

4.  Lịch thi môn nghe nói 2 và nghe nói 5 (kỹ năng nói) tại cơ sở Hồ Hảo Hớn- (Xem lịch thi) 

5. Lịch thi môn nghe nói 2 (kỹ năng nói) tại cơ sở Nguyễn Kiệm- (Xem lịch thi) 

6. Lịch thi môn nghe nói 5 (kỹ năng nói) tại cơ sở Nguyễn Kiệm- (Xem lịch thi)