Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông báo
THÔNG BÁO VỀ LỊCH THI CUỐI KỲ HỌC KỲ 2 VÀ HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2020 – 2021

Phòng Khảo thí thông báo

Do tình hình giãn cách để phòng chống dịch covid 19. Các môn thi cuối kỳ học kỳ 2 và học kỳ 3 năm học 2020 – 2021 (ngoại trừ các môn thực hành) sẽ được tổ chức thi trên LMS. 
Sinh viên cần thường xuyên truy cập lịch thi cá nhân để biết lịch thi của mình.