Skip Ribbon Commands
Skip to main content
LIÊN KẾT WEBSITE
Cơ Cấu Tổ Chức Nhân Sự
   ThS. Huỳnh Đặng Bích Vy  Giám đốc     vy.hdb@ou.edu.vn
 2  ThS. Nguyễn Thế Hùng  Phó Giám đốc  hung.nt@ou.edu.vn
 3  ThS. Nguyễn Ngọc Hoàng Lan     Chuyên viên  lan.nnh@ou.edu.vn 
 4  Trần Thụy Thạch Thảo
 Chuyên viên
 thao.ttt@ou.edu.vn
 5
 6
 7
8
9
Mạc Hoàng Yến
Hoàng Nguyễn Ngọc Yến
Lê Thị Thúy Kiều
 Nguyễn Thị Ngọc Hân
 Dư Thanh Thảo
Chuyên viên
Chuyên viên 
Chuyên viên
Cộng tác viên
 Cộng tác viên
yen.mh@ou.edu.vn
yen.hnn@ou.edu.vn 
kieu.ltt@ou.edu.vn
han.ntn@ou.edu.vn
 thao.dt@ou.edu.vn