Skip Ribbon Commands
Skip to main content
LIÊN KẾT WEBSITE
Giới thiệu

Ban Học liệu được thành lập vào ngày 25/10/2013 theo Quyết định số 837/QĐ-ĐHM của Hiệu trưởng Trường Đại học Mở TP.HCM về việc thành lập Ban Học liệu.

Chức năng:

- Ban Học liệu có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng trong lĩnh vực sản xuất, cung ứng và phát triển các loại học liệu đáp ứng yêu cầu đào tạo của Trường.

Nhiệm vụ:

- Xây dựng và phát triển kho học liệu từ các nguồn trong nước và trên thế giới.

- Tổ chức và quản lý việc biên soạn, nghiệm thu và in ấn các tài liệu học tập theo kế hoạch đào tạo của Trường.

- Tìm kiếm các nguồn học liệu bên ngoài (kể cả các học liệu bằng tiếng nước ngoài) có thể dùng làm học liệu để đưa vào sử dụng.

- Mua học liệu cho trường.