Skip Ribbon Commands
Skip to main content
LIÊN KẾT WEBSITE
Biểu mẫu
Cập nhật ngày 18/5/2021


BIỂU MẪU BIÊN SOẠN GIÁO TRÌNH

      CÁC QUY ĐỊNH, QUY TRÌNH CỦA VIỆC BIÊN SOẠN GIÁO TRÌNH

»  Quyết định - Quy định Giáo trình.pdf

»  Yêu cầu đối với Giáo trình.pdf

»  Tiêu chí Giáo trình.docx

»  QD Quy định về đạo văn.pdf

»  Quy trình Thẩm định Giáo trình.docx

                                                                                                                                                                    

      CÁC FILE HỖ TRỢ VIỆC DÀN TRANG BIÊN SOẠN HỌC LIỆU

»  1. Huong dan dan trang ebook_ 04 2020 (file word)
Hướng dẫn cách thực hiện một file học liệu


» 2. Template Ebook_04 2020.doc (file word)
(File mẫu đã được thiết lập sẵn khổ in, font chữ cho nộI dung, tiêu đề....; File cũng thể hiện các nội dung cơ bản cần có trong một học liệu)

(Cách viết tài liệu tham khảo theo định dạng Harvard)

                                                                                                                                                                   

      KINH PHÍ BIÊN SOẠN

»  Kinh phí Giáo trình.docx

»  Thù lao nhóm học liệu.docx

                                                                                                                                                                   

      CÁC MẪU ĐĂNG KÝ BIÊN SOẠN GIÁO TRÌNH 

»  Mẫu GT-01. Danh mục tài liệu học tập đăng ký biên soạn.docx

»  Mẫu BHL-QT-BS-01-M04 Thuyết minh biên soạn.docx

»  Mẫu BHL-QT-BS-01-M03 Phiếu đăng ký biên soạn.docx

»  Mẫu BHL-QT-BS-01-M02-Lý lịch khoa học của Chủ biên, thành viên.docx

      CÁC MẪU XÉT DUYỆT THUYẾT MINH GIÁO TRÌNH

»  Mẫu GT-02. Biên bản họp đánh giá thuyết minh (dành cho thư ký).docx

»  Mẫu GT-02. Giới thiệu thành viên thuyết minh GT.docx

»  Mẫu GT-02. Phiếu đánh giá thuyết minh Giáo trình (dành cho thành viên).docx


      CÁC MẪU DÀNH CHO VIỆC NGHIỆM THU GIÁO TRÌNH

»  Mẫu GT-03. Giới thiệu thành viên HĐNT.docx

»  Mẫu GT-03. Chương trình họp.docx

»  Mẫu GT-03. Hiệu chỉnh theo ý kiến phản biện (dành cho chủ biên).docx

»  Mẫu GT-03. Nhận xét phản biện GT.doc

»  Mẫu GT-03. Phiếu đánh giá nghiệm thu GT (dành cho thành viên).docx

»  Mẫu GT-03. Biên bản họp nghiệm thu GT (dành cho thư ký).docx

»  Mẫu GT-04. Hiệu chỉnh theo ý kiến HĐNT (dành cho chủ biên).docx

»  Mẫu GT-04. Phiếu đọc kiểm tra nội dung GT sau HĐNT.docx

»  Mẫu GT-04. Phiếu xác nhận sửa bản in.docx

»  Mẫu GT-05. Đơn gia hạn biên soạn.docx (dành cho những trường hợp biên soạn không đúng tiến độ)

                                                                                                                                                                   
BIỂU MẪU BIÊN SOẠN TÀI LIỆU HỌC TẬP (TLHT)

      CÁC QUY ĐỊNH, QUY TRÌNH CỦA VIỆC BIÊN SOẠN TLHT

»  Quyết định - Quy định .pdf

»  Yêu cầu.pdf

»  Tiêu chí Tài liệu học tập.docx

»  Quy trinh Tài liệu học tập.doc

                                                                                                                                                                 

      
CÁC FILE HỖ TRỢ VIỆC DÀN TRANG BIÊN SOẠN HỌC LIỆU

»  Mẫu 1b Mẫu thực hành trình bày tài liệu biên soạn.doc
(File mẫu đã được thiết lập sẵn khổ in, font chữ cho nộI dung, tiêu đề....; File cũng thể hiện các nội dung cơ bản cần có trong một học liệu)

»  Mẫu 1a Hướng dẫn trình bày tài liệu biên soạn.doc 
(Hướng dẫn cách thực hiện một file học liệu )


»  Mau 1c Mau huong dan viet tai lieu tham khao.pdf 
(Cách viết tài liệu tham khảo theo định dạng Harvard)

                                                                                                                                                                 

      KINH PHÍ BIÊN SOẠN

»  Kinh phí tài liệu học tập.docx

»  Thù lao nhóm học liệu.docx

                                                                                                                                                                 

      CÁC MẪU ĐĂNG KÝ BIÊN SOẠN TLHT

»  Mẫu TLHT-01. Danh mục tài liệu học tập đăng ký biên soạn.docx

»  Mẫu BHL-QT-BS-02-M04 Thuyết minh biên soạn.docx

»  Mau BHL.QT-BS-02-M03 Phiếu đăng ký biên soạn.docx

»  Mẫu BHL-QT-BS-02-M02 Lý lịch khoa học của Chủ biên, thành viên.docx

      CÁC MẪU XÉT DUYỆT THUYẾT MINH TLHT

»  Mẫu TLHT-02. Phiếu đánh giá thuyết minh Giáo trình (dành cho thành viên).docx

»  Mẫu TLHT-02. Giới thiệu thành viên thuyết minh TLHT.docx

»  Mẫu TLHT-02. Biên bản họp đánh giá thuyết minh (dành cho thư ký).docx


      CÁC MẪU DÀNH CHO VIỆC NGHIỆM THU TLHT

»  Mẫu TLHT-03. Biên bản họp nghiệm thu TLHT (dành cho thư ký.docx

»  Mẫu TLHT-03. Phiếu đánh giá nghiệm thu TLHT (dành cho thành viên).docx

»  Mẫu TLHT-03. Hiệu chỉnh theo ý kiến phản biện (dành cho chủ biên).docx

»  Mẫu TLHT-03. Giới thiệu thành viên HĐNT.docx

»  Mẫu TLHT-03. Chương trình họp.docx

»  Mẫu TLHT-03. Nhận xét phản biện TLHT.doc

»  Mẫu TLHT-04. Phiếu xác nhận sửa bản in.docx

»  Mẫu TLHT-04. Hiệu chỉnh theo ý kiến HĐNT (dành cho chủ biên).docx

»  Mẫu TLHT-04. Phiếu đọc kiểm tra nội dung TLHT sau HĐNT.docx

                                                                                                                                                                 


BIỂU MẪU BIÊN SOẠN TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ (LHNB)

      CÁC QUY ĐỊNH, QUY TRÌNH CỦA VIỆC BIÊN SOẠN LHNB

»  Yêu cầu đối với LHNB có thẩm định.pdf

»  QD Quy định về đạo văn.pdf

»  Quy trinh Lưu hành nội bộ.doc

                                                                                                                      

      
 CÁC FILE HỖ TRỢ VIỆC DÀN TRANG BIÊN SOẠN HỌC LIỆU

»  Mẫu 1b Mẫu thực hành trình bày tài liệu biên soạn.doc
(File mẫu đã được thiết lập sẵn khổ in, font chữ cho nộI dung, tiêu đề....; File cũng thể hiện các nội dung cơ bản cần có trong một học liệu)

»  Mẫu 1a Hướng dẫn trình bày tài liệu biên soạn.doc 
(Hướng dẫn cách thực hiện một file học liệu )


»  Mau 1c Mau huong dan viet tai lieu tham khao.pdf 
(Cách viết tài liệu tham khảo theo định dạng Harvard)

                                                                                                                      

      CÁC MẪU ĐĂNG KÝ BIÊN SOẠN LHNB

»  Mẫu LHNB-01. Phiếu đăng ký biên soạn LHNB.docx

»  Mẫu LHNB-01. Tờ trình đề xuất biên soạn - Khoa.doc

»   Mẫu BHL-QT-BS-03-M03 Thuyết minh biên soạn.docx

»   Mẫu BHL-QT-BS-03-M02 Phiếu đăng ký biên soạn.docx

»   Mẫu BHL-QT-BS-03-M04 Lý lịch khoa học của Chủ biên, thành viên.docx

»  Mẫu HNBT-01. Danh mục tài liệu đăng ký biên soạn.docx


      CÁC MẪU XÉT DUYỆT THUYẾT MINH LHNB

»  Mẫu LHNB-02. Phiếu đánh giá thuyết minh (dành cho thành viên).docx

»  Mẫu LHNB-02. Biên bản họp đánh giá thuyết minh (dành cho thư ký).docx

»  Mẫu LHNB-02. Giới thiệu thành viên thuyết minh LHNB.docx


      CÁC MẪU DÀNH CHO VIỆC NGHIỆM THU LHNB

»  Mẫu LHNB-03. Hiệu chỉnh theo ý kiến thẩm định.docx

»  Mẫu LHNB-03. Phiếu xác nhận LHNB đã chỉnh sửa.docx

»  Mẫu LHNB-03. Giới thiệu thành viên.docx

»  Mẫu LHNB-03. Hiệu chỉnh theo ý kiến biên tập.docx

»  Mẫu LHNB-03. Đọc nhận xét - thẩm định.doc

»  Mẫu LHNB-04. Phiếu xác nhận sửa bản in.docx

»  Mẫu LHNB-05. Đơn gia hạn biên soạn TLLHNB.docx (dành cho những trường hợp biên soạn không đúng tiến độ)

                                                                                                                      


BIỂU MẪU BIÊN SOẠN TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN ÔN TẬP

»  1. Thù lao nhóm học liệu.docx

»  02_ Tờ trình duyệt kinh phí biên soạn TLHDOT_BHL.doc

»  03_Quyết định phê duyệt danh mục và kinh phí.doc

»  03a_Danh mục đính kèm.doc

»  04_Hợp đồng.docx

»  06_Bàn giao.doc

»  07_Nghiệm thu HĐ.doc

»  08_Thanh lý HĐ.doc

»  20171002_Muc chi thu lao bien soan tai lieu huong dan on tap moi_163A_BHL.pdf

                                                                                                                                                                
BIỂU MẪU BIÊN SOẠN BÀI GIẢNG THU THANH

»  1. Quyết định - Quy định TTBG.pdf

»  2. Kinh phí thu thanh bài giảng.docx

»  3. Thù lao nhóm học liệu.docx

»  4. Quy trình thu thanh bài giảng.doc

»  Mẫu TTBG-01. Phiếu đăng ký biên soạn.docx

»  Mẫu TTBG-02. Vv kế hoạch thu thanh.doc

»  Mẫu TTBG-03. Vv tổ chức thực hiện thu thanh bài giảng.doc

»  Mẫu TTBG-04. Phiếu xác nhận biên tập.docx

»  Mẫu TTBG-05. Biên bản nghiệm thu.docx

»  Mẫu TTBG-06. Phiếu xác nhận đã chỉnh sửa.docx

»  Mẫu TTBG-07. Biên bản thanh lý.docx

                                                                                                                                                                
BIỂU MẪU VỀ TẬP BÀI GIẢNG, TÀI LIỆU DÙNG TẠM

»  1. Quy trình tiếp nhận thông tin biên soan. thanh toán TBG dùng tạm- BGH.docx

»  Mẫu 1_THÔNG BÁO MÔN HỌC CHƯA CÓ HỌC LIỆU.docx

»  Mẫu 2_CÔNG VĂN ĐỀ XUẤT SỬ DỤNG HỌC LIỆU CỦA KHOA.BAN.docx

»  Mẫu 3_ĐỀ XUẤT SỬ DỤNG VÀ THANH TOÁN THÙ LAO BIÊN SOẠN TBG.docx

»  Mẫu 4_CÁC MẪU HỢP ĐỒNG THANH TOÁN THÙ LAO TBG.docx

                                                                                                                                                                
QUY TRÌNH DỰ TRÙ HỌC LIỆU

»  QUY TRÌNH THỰC HIỆN DỰ TRÙ HỌC LIỆU -2018.docx

»  Mẫu 1_KẾ HOẠCH HỌC DỰ KIẾN.doc

»  Mẫu 2a_SỐ LƯỢNG HỌC LIỆU TỒN KHO.docx

»  Mẫu 2b_SỐ LƯỢNG XUẤT -NHẬP BÌNH QUÂN.docx

»  Mẫu 3_ DANH MỤC HỌC LIỆU CỦA CÁC KHOA.docx

»  Mẫu 4a- KẾ HOẠCH DỰ TRÙ HỌC LIỆU_lẦN 1.doc

»  Mẫu 4b_ TỜ TRÌNH DỰ TOÁN VÀ CHÀO HÀNG CẠNH TRANH.doc

»  Mẫu 5a- KẾ HOẠCH DỰ TRÙ HỌC LIỆU_LẦN 2.doc

» Mẫu 5b_TỜ TRÌNH DỰ TOÁN VÀ CHÀO HÀNG CẠNH TRANH OR RÚT GỌN.doc

»  Mẫu 6- KẾ HOẠCH LỚP HỌC PHÁT SINH.doc

»  Mẫu 7_TỜ TRÌNH IN.MUA.PHOT BỔ SUNG.docx

                                                                                                                                                                
BIỂU MẪU CÔNG VĂN


 Link tải biểu mẫu 


Nội dung biểu mẫu

Mẫu 1.doc

Đề nghị sử dụng học liệu mới từ khoa

Mẫu hiệu chỉnh tái bản

Mẫu dùng để liệt kê những nội dung tác giả hiệu chỉnh trong lần xuất bản mới nhất.