Skip Ribbon Commands
Skip to main content
LIÊN KẾT WEBSITE
Tin tức
THƯ MỜI HỌP XÉT DUYỆT THUYẾT MINH TÀI LIỆU HỌC TẬP "TIẾNG INDONESIA 1" -CHỦ BIÊN: NGUYỄN THỊ THU HẰNG
Trung tâm Học liệu Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng kính mời Quý Thầy Cô tham dự cuộc họp Xét duyệt thuyết minh Tài liệu học tập "Tiếng Indonesia 1" (03 Tín chỉ) - Chủ biên: Nguyễn Thị Thu Hằng -Khoa XHH-CTXH-ĐNÁ. 

(Ghi chú: Tài liệu học tập là học liệu có xin Giấy phép xuất bản phát hành. Cuộc họp tổ chức nhằm đánh giá, góp ý cho cấu trúc ban đầu của tài liệu học tập dự kiến biên soạn, là bước tiền đề để chủ biên tiến hành biên soạn học liệu phù hợp với Đề cương môn học của Khoa và Chương trình đào tạo hiện hành. )

Thời gian họp: lúc 09:30, Sáng thứ 4, Ngày 04/07/2023
- Địa điểm:  Online qua Google Meet.

Các File đính kèm bao gồm:

(1) Mẫu M05 Phiếu đánh giá thuyết minh (Quý Thầy Cô có thể làm trước ở nhà)
(2) Mẫu M07 Biên bản họp XDTM (Dành cho thư ký ghi lại các góp ý trong cuộc họp)
(3) Thuyết minh biên soạn chi tiết của chủ biên
(4) Phiếu đăng ký biên soạn của chủ biên
(5) Đề cương môn học của Khoa XHH-CTXH-ĐNA
(6) Các quy định, yêu cầu, tiêu chí biên soạn Tài liệu học tập của Trường Đại học Mở Tp.HCM.