Skip Ribbon Commands
Skip to main content
LIÊN KẾT WEBSITE
Tin tức
HỌP XÉT DUYỆT THUYẾT MINH TÀI LIỆU HỌC TẬP "ĐỒ ÁN NỀN MÓNG" (01 TC) - CB: VÕ NGUYỄN PHÚ HUÂN - KHOA XÂY DỰNG
Kính chào Quý Thầy Cô,

Trung tâm Học liệu Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng kính mời Quý Thầy Cô tham dự cuộc họp Xét duyệt thuyết minh Tài liệu học tập "Đồ án nền móng " (01 TC) - Chủ biên: Võ Nguyễn Phú Huân.

Cuộc họp xét duyệt thuyết minh sẽ được tổ chức để các chuyên gia đánh giá, góp ý kiến cho cấu trúc biên soạn của Giáo trình so với Đề cương môn học của Khoa và Chương trình đào tạo hiện hành.
Ghi chú: Giáo trình là học liệu có xin GPXB phát hành và sử dụng cho nhiều đối tượng người học khác nhau trong/ngoài trường

Thời gian họp: lúc 14:00, Chiều Thứ 5, Ngày 30/11/2023