Skip Ribbon Commands
Skip to main content
LIÊN KẾT WEBSITE
Tin tức
THÔNG BÁO HỌP HỒI ĐỒNG XÉT CHỌN HỌC LIỆU ĐỢT 1 - NĂM HỌC 2021-2022
Kính chào Quý Thầy Cô,

Căn cứ theo Công văn v/v rà soát danh mục xét chọn học liệu năm học 2021-2022 (đợt 1) gửi các Khoa ngày 19/05/2022;
Căn cứ Công việc trọng tâm v/v tổ chức Xét chọn học liệu đợt 1 - Năm học 2021-2022 của Trung tâm học liệu;
Căn cứ Quyết định thành lập Hội đồng xét chọn học liệu đợt 1 năm học 2021-2022; 
Căn cứ công tác rà soát, tổng hợp thông tin và kết quả phản hồi của các Khoa (06 Khoa: Khoa TCNH, Khoa KTKT, Khoa Xây dựng, Khoa XHH-CTXH-ĐNÁ, Khoa QTKD, Khoa Luật và TT.ĐTTT) v/v rà soát xét chọn Học liệu;

Trung tâm học liệu kính thông báo về việc tổ chức Hội đồng Xét chọn học liệu đợt 1 - Năm học 2021-2022 do BGH làm chủ tịch Hội đồng sẽ được tổ chức cụ thể như sau (Quyết định danh sách thành lập Hội đồng theo File đính kèm):
- Thời gian: vào lúc 14:00, Thứ 6, ngày 17/06/2022
- Địa điểm: P.120 (Phòng Truyền thống), Lầu 1, cơ sở 97 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, HCM
 Trong đó, đối với những Khoa cần được thảo luận thêm để thống nhất danh mục học liệu (bao gồm: Khoa QTKD, Khoa Luật, Khoa Xây dựng, Khoa XHH-CTXH-ĐNÁ), các lãnh đạo Khoa kính vui lòng bắt buộc tham dự Hội đồng.

Mục đích:
- Cập nhật học liệu mới theo Đề cương môn học của Khoa hàng năm.
- Thống nhất học liệu sử dụng để TTHL cập nhật vào Danh mục học liệu tổng nhằm dự trù và cung cấp học liệu kịp thời cho SV các hệ đào tạo khi có lớp phát sinh.
- Bổ sung sách mẫu cho Thư viện.
- Phục vụ công tác kiểm định chất lượng.

Các hoạt động sẽ thực hiện bao gồm: 
- Thống nhất thông qua danh sách rà soát xét chọn học liệu theo phản hồi của Khoa đối với những môn học có học liệu sẵn trên thị trường. 
- Góp ý, đề xuất các phương án học liệu khác đối với những học liệu khoa đề xuất nhưng TTHL rà soát hiện không còn sách trên thị trường (sách cũ hết xuất bản, sách còn số lượng rất ít v.v......) 
        + Học liệu từ danh mục dự trù phát cho sinh viên hệ không chính quy mỗi đầu học kỳ
        + Học liệu rà soát từ danh mục Đề cương môn học của Khoa cung cấp nhưng trước nay TTHL chưa từng nhận được thông tin và kế hoạch sử dụng.
- Thảo luận, xin ý kiến BGH đối với một số trường hợp học liệu gặp vấn đề đặc biệt. 
- Kết luận, thông qua Biên bản họp để báo cáo cho các đơn vị liên quan.