Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Biểu mẫu
Mẫu đơn điểm rèn luyện HSSV (Áp dụng đối với sinh viên kể từ khóa 2009 bậc đại học và khóa 2010 bậc cao đẳng trở về sau)

 

Phiếu đánh giá rèn luyện sinh viên - Mẫu 1

Biên bản họp ban lãnh đạo lớp - Mẫu 2

Danh sách tổng hợp đánh giá kết quả rèn luyện - Mẫu 3

Biên bản họp lớp - Mẫu 4

Danh sách đề nghị xét đặc biệt - Mẫu 5

Biên bản họp hội đồng (cấp khoa) - Mẫu 6

Danh sách đề nghị xét đặc biệt (cấp khoa) - Mẫu 7

Danh sách tổng hợp đánh giá kết quả rèn luyện (cấp khoa) - Mẫu 8

Danh sách điều chỉnh đánh giá kết quả rèn luyện (cấp khoa) - Mẫu 9 

TIN VẮN