Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Đánh giá kết quả rèn luyện; Thông báo; Thông báo
Thông báo về việc Danh sách sinh viên dự kiến bị khóa mã số sinh viên do hai học kỳ liên tiếp xếp loại rèn luyện yếu, kém trong học kỳ 3 năm học 2015 – 2016 và học kỳ 1 năm học 2016 - 2017
Phòng Công tác sinh viên thông báo về việc Danh sách sinh viên dự kiến bị khóa mã số sinh viên do hai học kỳ liên tiếp xếp loại rèn luyện yếu, kém trong học kỳ 3 năm học 2015 – 2016 và học kỳ 1 năm học 2016 - 2017

Nhằm thực hiện công tác đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên học kỳ 1 năm học 2016 – 2017 được thuận lợi, đồng thời cảnh báo các trường hợp sinh viên xếp loại rèn luyện yếu, kém hai học kỳ liên tiếp;

Phòng Công tác sinh viên thông báo danh sách sinh viên dự kiến bị khóa mã số sinh viên trong học kỳ 3 năm học 2016 – 2017 do hai học kỳ liên tiếp xếp loại rèn luyện yếu, kém trong học kỳ 3 năm học 2015 – 2016 và học kỳ 1 năm học 2016 – 2017 (đính kèm danh sách sinh viên).

Đề nghị các sinh viên có tên trong danh sách vui lòng phản hồi, bổ sung minh chứng đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ 1 năm học kỳ 2016 – 2017 cho văn phòng Khoa trước ngày 24/03/2017.

Đề nghị sinh viên quan tâm thực hiện.

Trân trọng.

 

                                                                                  KT.TRƯỞNG PHÒNG CTSV

                                                                                     PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

                                                                                                      (Đã ký)

                                                                                          Nguyễn Ngọc Anh

TIN VẮN