Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Đánh giá kết quả rèn luyện; Thông báo - Văn bản; Sự kiện nóng
Thông báo danh mục các hoạt động được cộng (trừ) điểm đánh giá kết quả rèn luyện NH 2015 - 2016

Phòng Công tác sinh viên thông báo danh mục các hoạt động được cộng (trừ) điểm đánh giá kết quả rèn luyện NH 2015 - 2016

Danh mục các hoạt động được cộng (trừ) điểm đánh giá kết quả rèn luyện NH 2015 - 2016 cụ thể:

Sinh viên vui lòng xem tại đây

TIN VẮN