Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tân sinh viên cần biết; Đánh giá kết quả rèn luyện; Thông báo - Văn bản
Thông báo về việc danh mục các hoạt động được cộng (trừ) điểm đánh giá kết quả rèn luyện online năm học 2014 - 2015 (áp dụng đối với khoá 2014)

Phòng Công tác sinh viên thông báo về việc danh mục các hoạt động được cộng (trừ) điểm đánh giá kết quả rèn luyện online năm học 2014 - 2015 (áp dụng đối với khoá 2014)

Mọi thông tin chi tiết sinh viên xem tại đây


TIN VẮN