Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sinh hoạt công dân; Thông báo; Tân sinh viên cần biết
Thông báo về việc dời lịch học "Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên" Khóa 2015 đối với sinh viên Khoa Ngoại ngữ

Phòng Công tác sinh viên thông báo về việc dời lịch học "Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên" Khóa 2015 đối với sinh viên Khoa Ngoại ngữ

Vì lý do Trưởng Khoa Ngoại ngữ bận công tác đột xuất, phòng Công tác sinh viên thông báo đến sinh viên Khóa 2015 (hệ chính quy) Khoa Ngoại ngữ nghỉ học Buổi 1 (sáng ngày 14/10/2015) “Tuần Sinh hoạt công dân – SV”, Buổi 2 học bình thường. Thời gian học Buổi 1 sẽ được Phòng Công tác sinh viên thông báo sau.

Kính đề nghị Khoa Ngoại ngữ thông báo đến sinh viên biết và theo dõi.  

Trân trọng.


TIN VẮN