Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sinh hoạt công dân; Thông báo - Văn bản; Thông báo
Thông báo về việc dời lịch học “Tuần sinh hoạt công dân - SV” khóa 2014 trở về trước

Phòng Công tác sinh viên thông báo về việc dời lịch học “Tuần sinh hoạt công dân - SV” khóa 2014 trở về trước

Vì một số lý do, phòng Công tác sinh viên thông báo dời việc tổ chức “Tuần Sinh hoạt công dân – SV” Khóa 2014 (hệ chính quy) trở về trước từ 14/9/2015-30/9/2015 qua đầu năm học 2015-2016. Thời gian cụ thể sẽ thông báo sau.

Kính đề nghị các Khoa thông báo đến sinh viên biết và theo dõi.  

Trân trọng.

TIN VẮN