Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tân sinh viên cần biết; Thông báo; Thông báo - Văn bản
THÔNG TIN TÂN SINH VIÊN KHÓA 2015 CẦN BIẾT
Những thông tin sinh viên khóa 2015 cần biết:

A. Quy chế - Quy định:

- Quy chế sinh viên hệ chính quy bậc Đại học, Cao đẳng Trường Đại học Mở TP.HCM

- Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên hệ chính quy bậc đại học, cao đẳng 
Trường Đại học Mở Tp.HCM


- Quy định xét, cấp học bổng sinh viên khóa 2015 trong năm học 2015 – 2016 bậc đại học hệ
chính quy Trường Đại học Mở Tp.HCM


- Quy định về chế độ khen thưởng cho sinh viên đạt thành tích cao trong các hoạt động ngoại
khóa
B. Các thông báo có liên quan:

1. Học bổng:

Thông báo về việc xét, cấp học bổng Khuyến khích học tập năm học 2015 - 2016 dành cho sinh viên khóa 2015

- Thông báo về việc xét, cấp học bổng Vượt khó năm học 2015 - 2016 dành cho sinh viên khóa 2015 


2. Miễn, giảm học phí:


TIN VẮN