Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Quy chế - Quy định; Thông báo; Thông báo - Văn bản; Đánh giá kết quả rèn luyện
Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên hệ chính quy bậc đại học, cao đẳng Trường Đại học Mở Tp.HCM

Phòng Công tác sinh viên thông báo Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên hệ chính quy bậc đại học, cao đẳng Trường Đại học Mở Tp.HCM

Sinh viên vui lòng tham khảo tại đây

TIN VẮN