Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Quy chế - Quy định; Học bổng khuyến khích học tập; Học bổng tài trợ
Thông báo các loại học bổng của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh được áp dụng từ năm 2016
Phòng Công tác sinh viên thông báo các loại học bổng của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh được áp dụng từ năm 2016

QUY ĐỊNH CÁC LOẠI HỌC BỔNG

  1.           Quy định Học bổng Tài năng đối với sinh viên hệ chính quy Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh (Quyết định số 840/QĐ-ĐHM ngày 27/06/2016)

2.           Quy định Học bổng Khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh (Quyết định số 841/QĐ-ĐHM ngày 27/ 06 /2016)

3.           Quy định Học bổng Vượt khó học tập đối với sinh viên hệ chính quy Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh (Quyết định số 842/QĐ-ĐHM ngày 27/ 06 /2016)

4.           Quy định Học bổng Tiếp sức đến trường đối với sinh viên hệ chính quy Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh (Quyết định số 843/QĐ-ĐHM ngày 27/ 06 /2016)

5.           Quy định Học bổng Khuyến khích nâng cao năng lực tiếng Anh đối với sinh viên hệ chính quy Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh (Quyết định số 844/QĐ-ĐHM ngày 27/ 06 /2016)

TIN VẮN