Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Quy chế - Quy định; Thông báo; Thông báo
Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện Đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy - Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh (áp dụng từ học kỳ 2 năm học 2015 - 2016)
Phòng Công tác sinh viên thông báo Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện Đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy - Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh (áp dụng từ học kỳ 2 năm học 2015 - 2016)
TIN VẮN