Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Đánh giá kết quả rèn luyện; Tin tức
Thông báo Về việc thực hiện đánh giá kết quả rèn luyện bằng hình thức online theo học kỳ - học kỳ 2 năm học 2015 - 2016
Phòng Công tác sinh viên thông báo về việc thực hiện đánh giá kết quả rèn luyện bằng hình thức online theo học kỳ - học kỳ 2 năm học 2015 - 2016

Sinh viên vui lòng tham khảo theo file đính kèm:

1. Thông báo về việc thực hiện đánh giá kết quả rèn luyện bằng hình thức online theo học kỳ - học kỳ 2 năm học 2015 - 2016;

2. Kế hoạch công tác sinh viên - học kỳ 2 năm học 2015 - 2016.

TIN VẮN