Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chức năng - Nhiệm vụ

Phòng Thanh tra - Pháp chế là tổ chức thanh tra nội bộ, chịu sự chỉ đạo, điều hành trực tiếp của Hiệu trưởng, đồng thời chịu sự hướng dẫn về nghiệp vụ công tác của Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo. Phòng Thanh tra - Pháp chế có chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Quyết định số 2205/QĐ-ĐHM ngày 21/12/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mở TP.HCM

1. Chức năng:

Phòng Thanh tra - Pháp chế là đơn vị chức năng thuộc Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát (gọi chung là thanh tra) việc thi hành pháp luật trong nhà trường.

2. Nhiệm vụ:

 • Xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra năm học được Hiệu trưởng phê duyệt và tổ chức thực hiện.
 • Thanh tra, kiểm tra việc xây dựng hoàn thiện các văn bản tạo hành lang pháp lý cho tổ chức hoạt động của nhà trường; kiểm tra việc thực hiện chính sách và pháp luật trong nhà trường.
 • Thanh tra, giám sát việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục, quy chế đào tạo, quy chế làm việc và các điều kiện cần thiết khác đảm bảo thi cử, cấp văn bằng, chứng chỉ; việc thực hiện các quy định về giáo trình, bài giảng; việc quản lý tài chính, tài sản, khoa học công nghệ và các điều kiện cần thiết khác đảm bảo chất lượng giáo dục và đào tạo.
 • Thanh tra việc thực hiện quy chế giảng dạy của giảng viên (giờ giấc lên lớp, học tập, thực hiện chương trình, nội dung, kế hoạch dạy học). Kiểm tra chế độ làm việc của cán bộ – viên chức tại các đơn vị trong trường.
 • Kiểm tra công tác tổ chức thi học kỳ của hệ chính quy và hệ không chính quy.
 • Tổ chức thực hiện thanh tra và giám sát các kỳ thi tuyển sinh và học kỳ của hệ không chính quy.
 • Giám sát việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định của pháp luật; thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng trong nhà trường theo quy định của pháp luật.
 • Tiếp công dân, giải quyết các khiếu nại, tố cáo theo quy định pháp luật.
 • Thanh tra, kiểm tra việc kiện toàn tổ chức, triển khai thực hiện các cuộc vận động, nội dung thi đua giữa Ban chỉ đạo các cuộc vận động, xây dựng chương trình, kế hoạch của các đơn vị và đoàn thể.
 • Tổng kết kinh nghiệm thực tiễn về công tác thanh tra nội bộ; kiến nghị các biện pháp bảo đảm thi hành pháp luật về giáo dục; đề nghị vận dụng các quy định pháp luật về giáo dục.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.   

 

NGUYÊN TẮC, HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG THANH TRA - PHÁP CHẾ

1. Nguyên tắc hoạt động:

a) Hoạt động của Phòng Thanh tra - Pháp chế tuân theo pháp luật, bảo đảm chính xác, trung thực, khách quan, công khai, dân chủ và kịp thời; không làm cản trở đến hoạt động bình thường của trường và đơn vị có liên quan.

b) Hoạt động của Phòng Thanh tra - Pháp chế lấy việc phòng ngừa là chính, chủ động phát hiện và đề xuất xử lý đúng pháp luật các hành vi vi phạm pháp luật.

2. Hình thức hoạt động của phòng thanh tra - pháp chế:

a) Giám sát là hoạt động chủ yếu và thường xuyên của Phòng Thanh tra - Pháp chế.

b) Hoạt động kiểm tra được thực hiện theo chương trình, kế hoạch thanh tra năm học được Hiệu trưởng duyệt theo kế hoạch hoạt động chung của nhà trường. Việc kiểm tra do Phòng Thanh tra thực hiện. Khi thực hiện kiểm tra, người phụ trách kiểm tra có lập biên bản kiểm tra. Đối tượng (cá nhân, đơn vị) được kiểm tra phải ký tên vào biên bản.

c) Hoạt động thanh tra đột xuất được tiến hành khi Phòng Thanh tra - Pháp chế phát hiện cá nhân, đơn vị có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc theo yêu cầu của việc giải quyết khiếu nại, tố cáo được Hiệu trưởng giao.

Tùy theo tính chất vụ việc nếu xét thấy cần thiết Phòng Thanh tra - Pháp chế xin ý kiến Hiệu trưởng thành lập Đoàn Thanh tra để thẩm tra vụ việc có khiếu nại tố cáo nhằm phục vụ cho công tác giải quyết khiếu nại tố cáo nhanh chóng và chính xác.

Khi tiến hành thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra có nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm sau đây:

 • Xuất trình Quyết định thanh tra của Hiệu trưởng; yêu cầu lãnh đạo của đơn vị cung cấp thông tin, tài liệu báo cáo, giải trình bằng văn bản những vấn đề liên quan đến nội dung thanh tra.
 • Lập biên bản và có kết luận vụ việc.
 • Báo cáo với Hiệu trưởng về kết quả thanh tra và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực, khách quan của báo cáo đó.


Chức năng nhiệm vụ của Phòng Thanh Tra Pháp Chế năm 2022