Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Luật liên quan
1. Luật Thanh tra 2022
1.1. Nghị định số 43/2023/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều Luật Thanh tra 2022
1.2. Nghị định số 42/2013/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục
1.3. Thông tư 51/2012/TT-BGDĐT quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra của cơ sở giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp
1.4. Thông tư 39/2013/TT-BGDĐT hướng dẫn về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục
1.5. Thông tư 23/2016/TT-BGDĐT quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi
1.6. Quyết định số 1489/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về công tác kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo
1.7. Công văn số 5360/BGDĐT-TTr v/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra nội bộ đối với các cơ sở đào tạo


8. Luật Giáo dục năm 2019
8.1. Nghị định số 84/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định tiết một số điều của Luật Giáo dục