Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Nghiên cứu khoa học giảng viên
Các công trình NCKH của giảng viên
Giới thiệu các công trình NCKH của giảng viên đã công bố và xuất bản (bài báo, tạp chí, sách): tính đến thời điểm 31/12/2010.

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

TS.Lưu Trường Văn

Trưởng Khoa

2

TS.Dương Hồng Thẩm

Phó Trưởng Khoa

3

ThS.Lê Văn Bình

Giảng viên cơ hữu

4

ThS.Trần Trung Dũng

Giảng viên cơ hữu

5

ThS.Lê Anh Hoàng

Giảng viên cơ hữu

6

ThS.Lâm Ngọc Trà My

Giảng viên cơ hữu

7

ThS.Nguyễn Thanh Phong

Giảng viên cơ hữu

8

TS.Phan Trường Sơn

Giảng viên cơ hữu

9

KS.Trần Thúc Tài

Giảng viên cơ hữu

10

ThS.Nguyễn Trọng Nghĩa

Giảng viên cơ hữu