Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chương trình đào tạo

I. Ngành Xây dựng

- Khóa 2005, 2006 (tham khảo)

Sinh viên khóa 2005-2006 xem thêm Danh mục môn học tương đương/thay thế

- Khóa 2007, 2008

- Khóa 2009 (có điều chỉnh)

Khóa 2010

II. Ngành Công nghệ Kỹ thuật công trình xây dựng

Khóa 2011

Khóa 2012

Khóa 2013 & 2014

- Khóa 2015, 2016

Sinh viên từ Khóa 2014 trở về trước tham khảo môn học thay thế tương đương theo CTĐT khóa 2015 và đăng ký học trả nợ theo hướng dẫn của VP.Khoa vào đầu mỗi học kỳ.

III. Ngành Công nghiệp

Khóa 2005, 2006 (tham khảo)

Sinh viên khóa 2005-2006 xem thêm Danh mục môn học tương đương/thay thế.

Khóa 2007, 2008

Khóa 2009

IV. Ngành Quản lý xây dựng

- Khóá 2014 & 2015