Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Danh mục thay thế các môn học đại cương

1/ Danh mục môn học thay thế tương đương các môn Tin học đại cương, Toán cao cấp, Xác suất thống kê và ƯD (xem tại đây)

2/ Danh mục môn học thay thế tương đương các môn Lý luận chính trị (xem tại đây)

3/ Danh mục môn học thay thế tương đương các môn Tiếng Anh không chuyên từ khóa 2009 trở về trước (xem tại đây)

4/ Thông báo đào tạo Ngoại ngữ không chuyên từ khóa 2010 (xem tại đây)

5/ Thông báo đào tạo Ngoại ngữ không chuyên từ khóa 2012 (xem tại đây)

Lưu ý: Riêng sinh viên từ khóa 2009 trở về trước nếu đã đạt Tiếng Anh nâng cao 1 hoặc Tiếng Anh nâng cao 2 không cần phải đăng ký học lại các môn Tiếng Anh căn bản 1 và Tiếng Anh căn bản 2.

4/ Thông báo học trả nợ môn Giáo dục thể chất dành cho sinh viên từ khóa 2008 trở về trước (xem tại đây )