Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Danh mục thay thế môn học chuyên ngành

Khoa Xây dựng và Điện thông báo về việc học trả nợ các môn học từ khóa 2008 trở về trước như sau:

-         Mục 2.1: Các môn học tương đương sinh viên sẽ học trả nợ theo mã môn học MỚI  và được tổ chức học ghép chung với các lớp từ khóa 2009 trở đi, nhưng chỉ tổ chức thi 01 lần/lần tổ chức lớp cho đến hết khóa học. Áp dụng từ HK3/2011-2012. Sinh viên theo dõi hướng dẫn đăng ký học trả nợ vào đầu mỗi học kỳ.

-      Mục 2.2:  Các môn học tương đương sinh viên sẽ học trả nợ theo học phần nợ và được tổ chức học ghép chung với các lớp từ khóa 2009 trở đi, nhưng chỉ tổ chức thi 01 lần/lần tổ chức lớp cho đến hết khóa học.Áp dụng từ HK3/2011-2012. Sinh viên theo dõi hướng dẫn đăng ký học trả nợ vào đầu mỗi học kỳ.

-         Các môn thay thế sinh viên sẽ đăng ký học trả nợ theo mã môn học thay thế được áp dụng từ HK3/2011-2012Sinh viên theo dõi hướng dẫn đăng ký học trả nợ vào đầu mỗi học kỳ.

-     Các môn thay thế bằng chứng chỉ (SAP & AUTOCAD) được áp dụng từ HK2/2011-2012.

-         Riêng sinh viên ngành Công nghiệp do không còn tuyển sinh từ khóa 2010, vào đầu mỗi học kỳ Khoa sẽ căn cứ vào số lượng sinh viên đề nghị mở lớp ôn tập hoặc lớp thi trả nợ (Khoa sẽ cung cấp đề cương để sinh viên tự ôn tập) cho đến hết khóa học.

  1. Xem danh mục môn học tương đương – thay thế (từ khóa 2008 trở về trước): Ngành XD
  2. Xem danh mục môn thay thế ngành Xây dựng có điều chỉnh: chi tiết
  3. Xem danh mục môn học tương đương – thay thế (từ khóa 2008 trở về trước):  Ngành CN

     

Lưu ý: Để tránh trường hợp đăng ký học trả nợ môn học không đúng, sinh viên nên xem kỹ thông báo đăng ký môn học vào đầu mỗi học kỳ.