Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Nghiên cứu khoa học sinh viên
Kế hoạch tổ chức cuộc thi sinh viên NCKH NH2012-2013

Khoa Xây dựng và Điện thông báo kế hoạch tổ chức cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2012-2013, kế hoạch chi tiết như sau:

-       Nhằm phát động phong trào nghiên cứu khoa học của sinh viên Khoa Xây Dựng và Điện, phát hiện, bồi dưỡng những ý tưởng sáng tạo độc đáo của sinh viên, thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học trong sinh viên theo hướng phát triển, với qui mô và chất lượng công trình nghiên cứu ngày càng cao.

-       Góp phần vào quá trình nâng cao chất lượng đào tạo, khích lệ sinh viên phát huy tiềm năng của mình trong lĩnh vực nghiên cứu sáng tạo.

-       Chuẩn bị cơ sở cho sinh viên tham gia các Giải thưởng Nghiên cứu khoa học các cấp.

Xem nội dung chi tiết