Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Danh sách giảng viên & cán bộ viên chức
 
 Lãnh đạo Khoa

 

Lê Xuân Trường

Chức danh: Phó trưởng khoa - Phụ trách khoa.
Giảng viên chính

Học vị: Tiến sĩ

Môn học giảng dạy: Cấu trúc dữ liệu, Lập trình mạng.

Địa chỉ Email: truong.lx@ou.edu.vn 

Lý lịch khoa học.

 

Ngô MinhVương

Chức danh: Phó trưởng Khoa

Học vị: Tiến sĩ

Môn học giảng dạy: Hệ điều hành, Phân tích thiết kế hệ thống.

Địa chỉ Email: vuong.nm@ou.edu.vn

Home page: www.ou.edu.vn/cntt/vuongnm

Lý lịch khoa học.

 Cán bộ viên chức
 

Phạm Hùng Cẩm Huyên Anh

Chức danh: Trợ lý giáo vụ - Giảng viên

Học vị: Cử nhân

Địa chỉ Email: anh.phch@ou.edu.vn

 

Đỗ Đại Dương

Chức danh: Trợ lý sinh viên

Học vị: Cử nhân

Địa chỉ Email: duong.dd@ou.edu.vn

 

Nguyễn Lê Hoàng

Học vị: Cử nhân

Địa chỉ Email: hoang.nl@ou.edu.vn

 Đội ngũ giảng viên cơ hữu
 

Nguyễn Thị Trâm Anh

Chức danh: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Môn học giảng dạy: Thuật giải, Cấu trúc dữ liệu

Địa chỉ Email: tramanh.nguyen@ou.edu.vn

Lý lịch khoa học

 

Võ Thị Kim Anh

Chức danh: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Môn học giảng dạy: Phát triển HTTT kinh tế, HT quản lý nguồn lực DN

Địa chỉ Email: anh.vtk@ou.edu.vn

Lý lịch khoa học.

 
 Tô Oai Hùng

Chức danh: Giảng viên chính

Học vị: Thạc sĩ

Môn học giảng dạy: Cơ sở lập trình, Kỹ thuật lập trình.

Địa chỉ Email: hung.to@ou.edu.vn

Lý lịch khoa học

 

Hồ Quang Khải

Chức danh: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Môn học giảng dạy: Phân tích thiết kế hệ thống, Quản trị hệ cơ sở dữ liệu.

Địa chỉ Email: khai.hq@ou.edu.vn

Lý lịch khoa học.

 

Trương Hoàng Vinh

Chức danh: Giảng viên

Học vị: Nghiên cứu sinh (Cộng hòa Pháp)

Môn học giảng dạy: Toán tin học, Lập trình trên thiết bị di động.

Địa chỉ Email: vinh.th@ou.edu.vn

Lý lịch khoa học

 

Lê Viết Tuấn

Chức danh: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Môn học giảng dạy: Lập trình cơ sở dữ liệu, Lập trình trên thiết bị di động.

Địa chỉ Email: tuan.lv@ou.edu.vn

Lý lịch khoa học

 

Nguyễn Thị Mai Trang

Chức danh: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Môn học giảng dạy: Lập trình giao diện, Lập trình web.

Địa chỉ mail: trang.ntm@ou.edu.vn

Lý lịch khoa học

 

Lê HồngThái

Chức danh: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Môn học giảng dạy: Kỹ thuật lập trình, Toán tin học.

Địa chỉ Email: thai.lh@ou.edu.vn

Lý lịch khoa học

 

Lưu Vĩnh Trung

Chức danh: Giảng viên

Học vị: Nghiên cứu sinh (Cộng hòa Pháp)

Môn học giảng dạy: Quản lý dự án phần mềm, Điện toán đám mây, Kiểm thử phần mềm.

Địa chỉ Email: trung.lv@ou.edu.vn

Lý lịch khoa học.

   

Võ Nhật Vinh

Chức danh: Giảng viên

Học vị: Nghiên cứu sinh (Cộng hòa Pháp)

Môn học giảng dạy: Cơ sở lập trình, Kỹ thuật lập trình.

Địa chỉ Email: vinh.vn@ou.edu.vn

Lý lịch khoa học

 

Đào Thế Long

Học vị: Tiến sĩ

Môn học giảng dạy: An toàn bảo mật thông tin, Công nghệ mã nguồn mở.

Địa chỉ Email: longdao1950@yahoo.com

Lý lịch khoa học

 

Phan Đạt Phúc

Học vị: Tiến sĩ

Môn học giảng dạy: Lập trình web, Lập trình đồ họa, Lập trình java. 

Địa chỉ Email : phandatphuc@yahoo.com

Lý lịch khoa học

 Đội ngũ giảng viên thỉnh giảng
 

Đỗ Hoàng Cường

Chức danh: Giảng viên chính

Học vị: Thạc sĩ

Môn học giảng dạy: Mạng máy tính, Hệ quản trị CSDL. 

Địa chỉ Email : dohoangcuong@gmail.com

Lý lịch khoa học

   

Tô Tuấn

Học vị: Tiến sĩ

Môn học giảng dạy: Hệ điều hành, Phân tích và thiết kế hệ thống. 

Địa chỉ Email : totuan4@yahoo.com

Lý lịch khoa học