Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Biểu mẫu
Mẫu đơn điểm rèn luyện HSSV (Áp dụng đối với học sinh Ban trung cấp chuyên nghiệp và sinh viên khóa 2008 Khoa Xây dựng và Điện)

 

Phiếu đánh giá rèn luyện sinh viên - Mẫu 1

Biên bản họp ban lãnh đạo lớp - Mẫu 2

Danh sách tổng hợp đánh giá kết quả rèn luyện - Mẫu 3

Biên bản họp lớp - Mẫu 4

Danh sách đề nghị xét đặc biệt - Mẫu 5

Biên bản họp hội đồng (cấp khoa) - Mẫu 6

Danh sách đề nghị xét đặc biệt (cấp khoa) - Mẫu 7

Danh sách tổng hợp đánh giá kết quả rèn luyện (cấp khoa) - Mẫu 8

Danh sách điều chỉnh đánh giá kết quả rèn luyện (cấp khoa) - Mẫu 9

TIN VẮN